Slutlig brottsstatistik 2019 – anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2019.

Anmälda brott

 • Under 2019 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket i princip var samma nivå (−2 220 brott eller ±0 %) som året innan.
 • Narkotikabrott var en av de brottskategorier av anmälda brott som ökade mest i antal under 2019, en ökning med 6 550 brott (+6 %). Ökningen gällde främst eget bruk samt innehav.
 • Bedrägeribrott (9 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 15 600 brott (−6 %). Inom kategorin var det brottstyperna bedrägeri totalt, samt utpressning som minskade mest.
 • Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 060 brott (±0 %) under 2019. Några brottstyper inom kategorin ökade, däribland anmälda misshandelsbrott, som ökade med 1 360 brott (+2 %), samt anmälda våldtäkter som ökade med 623 brott (+8 %). Andra brottstyper inom kategorin minskade, bland annat anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 176 brott (−2 %).
 • Under 2019 minskade kategorin stöld- och tillgreppsbrott med 9 080 brott (−2 %). De två brottstyper inom kategorin som minskade mest var fickstöld med 2 930 färre brott (−8 %), samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera, som minskade med 2 370 brott (−14 %). Inbrotten i villor och i radhus minskade till 8 670 brott (−13 %) och inbrotten i lägenheter minskade till 5 990 brott (−16 %).

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning med 3 fall jämfört med 2018.
 • Sedan 2002 har antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Åren 2006 till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste fem åren (2015–2019) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år (mellan 106 och 113 fall årligen).

Dödligt våld

Antal konstaterade fall av dödligt våld 2002–2019, totalt samt uppdelat på brottsoffrets kön¹. Uppgift om kön finns tillgänglig från 2011.

¹I ett av fallen 2012 kunde offrets kön inte fastställas.

År 2019 och förändring jämfört med 2018:

 • Konstaterade fall av dödligt våld: 111 fall +3 (+3 %)
 • Män/pojkar 86 fall, +11 (+15 %)
 • Kvinnor/flickor 25 fall, -8 (-24 %)
 • Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019 var offret en kvinna/flicka i 25 fall (23 %) och en man/pojke i 86 fall (77 %). Jämfört med 2018 var det 8 färre fall med kvinnliga offer och 11 fler fall med manliga offer.
 • Relaterat till folkmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2019 till 1,08 fall per 100 000 invånare. Under perioden 2002–2019 har antalet konstaterade fall av dödligt våld relaterat till folkmängden varierat mellan 0,71 och 1,21 fall per 100 000 invånare.

Dödligt våld mot närstående i parrelation

 • Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 18 fall av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019, vilket utgjorde 16 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. Det var färre än 2018 då motsvarande antal var 26 fall (24 %).
 • Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarade 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor. Av samtliga fall av dödligt våld mot män under året avsåg 2 fall (2 %) dödligt våld i en parrelation. Jämfört med 2018 minskade det dödliga våldet i en parrelation mot både kvinnor (−6 fall) och mot män (−2 fall).

Dödligt våld med skjutvapen

 • År 2019 användes skjutvapen i 45 fall, vilket var 2 fall fler än 2018. Andelmässigt uppgick det dödliga skjutvapenvåldet till 41 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2019. Andelen konstaterade fall av dödligt våld där skjutvapen använts har nästan fördubblats sedan 2011 (från 21 % till 41 %).
 • Av de 45 fallen av dödligt våld där skjutvapen använts 2019, anmäldes 32 fall (71 %) i regionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm konstaterades 18 fall av dödligt våld med skjutvapen 2019 (+7 fall jämfört med 2018), i region Väst 3 fall (-6 fall) och i region Syd 11 fall (-2 fall).

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter

För mer information

Anmälda brott

Stina Söderman, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Dödligt våld

Jan Lundbeck, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 508; e-post: jan.lundbeck@bra.se

Definitioner/avgränsningar

  • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
  • Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.
  • Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet.
  • Med närstående i parrelation avses fall där offer och förövare var närstående genom en parrelation vid tidpunkten för brottet, eller hade haft en sådan parrelation tidigare. Med parrelation avses heterosexuella och samkönade relationer mellan personer (med eller utan barn)som är/har varit gifta, sammanboende eller särboende, alternativt är/har varit i uttalade flickväns-/pojkvänsrelationer