Längre strafftid för tidsbestämda livstidsdomar


Under perioden 1975–2013 dömdes totalt 326 personer till livstids fängelse. Antalet livstidsdomar per år ökade kraftigt fram till mitten av 00-talet, för att sedan minska. För dem som fått livstidsstraffet omvandlat till ett tids­bestämt straff har strafftiden blivit längre under de senaste 20 åren. Det framkommer i en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Ökningen av antalet livstidsdömda fram till mitten av 00-talet kan inte förklaras av att brotten blev grövre eller att antalet mord ökade. Däremot skärptes förutsättningarna för att döma till rättspsykiatrisk vård 1992, då man införde begreppet allvarlig psykisk störning.

– Skärpningen medförde att en del personer, som tidigare fått rättspsykiatrisk vård, numera döms till livstids fängelse istället, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå. Ökningen av antalet livstidsdömda kan också sättas i samband med att praxis utvecklats mot en allt strängare syn på våld i allmänhet, och därmed även på det dödliga våldet.

Färre livstidsdomar de senaste åren

Sedan mitten av 00-talet har antalet livstidsdomar dock minskat, till följd av förändringar i praxis och lagstiftning kring straff för mord, vilket medfört en omfördelning från livstids­domar till långa tidsbestämda straff. År 2014 skärptes dock straffet för mord ytterligare, och livstids­straffet ska numera utgöra normalstraffet för detta brott.

– Sannolikt kommer de straffskärpningar för mord som genomfördes 2014 att leda till att antalet livstidsdomar ökar igen, säger Lisa Westfelt.

Längre strafftid vid tidsomvandling

Den strafftid som livstidsdomarna omvandlats till har blivit längre över tid. Perioden 1965-1974 låg medelvärdet för tidsomvandlade livstidsstraff på 14 års fängelse, medan det under perioden 2005-2013 ökat till nästan 25 års fängelse. Skillnaden mellan den kortaste och längsta strafftiden har ökat under 2000-talet och var som störst år 2013, med 33 års skillnad.

– Praxis kring verkställighetstider vid omvandling av livstidsstraff har alltså blivit strängare under 2000-talet än under 1970- och 80-talen. Utvecklingen kan sättas i relation till en allt strängare syn på allvarliga våldsbrott och en rad straffskärpningar för bland annat mord, där även de omvandlade livstids­straffen anpassats till högre straffskalor, säger Lisa Westfelt.