Femton ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd


Under 2016 har 15 ansökningar sammanlagt beviljats 2 818 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar.

Följande ansökningar har beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering och uppföljningar:

Linnéuniversitet Kalmar

Linnéuniversitet Kalmar har beviljats 250 000 kronor för att utvärdera om ungdomar berättar på ungdomsmottagning om de varit utsatta för våld. Det övergripande syftet är att undersöka förekomsten av våld bland ungdomar men även ta del av ungdomars erfarenheter av att ha varit utsatta för emotionellt, fysiskt eller sexuellt våld, för att kunna designa interventioer baserade på det stöd som ungdomarna själva efterfrågar. Sedan fem år tillbaka frågar personalen på Ungdomsmottagningar på rutin om en ungdom varit utsatt för våld när denne söker sig till Ungdomsmottagningen, men det saknas utvärderingar på om ungdomarna svara ärligt på frågan. Så når man de ungdomar som varit utsatta och behöver hjälp genom att fråga frågan? Förhoppning är att med denna utvärdering få så bra underlag som möjligt över problemet för att kunna förbättra hälsan bland ungdomar som blivit utsatta för våld.

United Eyes AB

United Eyes har beviljats 240 000 kronor för att utvärdera effekterna av modellen Samhällsverkan. Modellen syftar till att öka tryggheten och förebygga brott genom att förbättra kommunikationen och samverkan mellan boende, företagare och lokala trygghetsorganisationer så som polis med hjälp av digital teknik, appen Tryggve. Genom Tryggve kan boende, företagare och lokala trygghetsaktörer kommunicera i realtid om trygghetsfrågor. Det kan handla om stöd vid en hotfull situation, varning för stöldligor, eller kommunikation om allmänna trygghetsutmaningar i området. Utvärderingen ska visa om användandet av appen Tryggve påverkar den upplevda tryggheten.

Österåkers kommun

Österåkers kommun har beviljats 85 000 kronor för ”Utvärdering för Flytt av fordon som trygghetsskapande åtgärd”. Syftet är att utvärdera de rutiner som kommunen infört för att flytta långtidsuppställda fordon. Fokus ligger på hur dessa rutiner påverkat bilrelaterade brott, framförallt bilbränder samt trygghet/otrygghet i samband med detta. Utvärderingen ska göras genom webbenkäter.

Fastighetsägare Sofielund

Fastighetsägare Sofielund har beviljats 250 000 kronor för ”Utvärdering av kameraövervakning brottsförebyggande effekter i Södra Sofielund/Seved”. Syftet är att besvara frågeställningen: I vilken utsträckning har kameraövervakning lett till en minskad drogrelaterad brottslighet i identifierade hot-spots i anslutning till ett särskilt utsatt område. Malmö högskola ska genomföra en effektutvärdering genom analys av brottsstatistik och data från polisens händelseregister STORM. Som komplement ska invånarnas uppfattning om trygghet i området efter kameraövervakningens start undersökas.

Kalmar kommun

Kalmar kommun har beviljats 175 000 kronor för ”Utvärdering av ökar tryggheten med ordningsvakter”. Under sommarperioden 2016 gavs ordningsvakter i Kalmar på helgkvällar ett utökat område enligt 3§ ordningsvaktslagen i syfte att öka tryggheten. Det började som ett pilotprojekt och det har nu förlängts och fortgår under tre år. Målgrupp för insatsen är främst unga vuxna, med extra fokus på flickors situation och där grupper av pojkar/yngre män utgör en otrygghetsfaktor. Ofrånkomligen omnämns sexuella ofredanden i problembilden och dessa brott blev också allmänt uppmärksammade under 2016. Inom ramen för de extra insatserna ska allmän oordning beivras och skadegörelse noggrant rapporteras för att snabbare kunna bli åtgärdad, i syfte att åter göra centrum miljön attraktiv och välkomnande. Utvärderingen kommer att ledas från rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har beviljats 250 000 kr för ”Utvärdering av klotterförebyggande metoder i kommun”. I Norrköping finns en av Sveriges äldsta lagliga väggar. Kommunen har markant lägre nivå av anmält klotter jämfört med andra kommuner. Hur kommer det sig? Beror det på kommunens hållningssätt mot klotter eller beror det på hur den anmäls? Det är några av de frågor som UUS avser att undersöka med utvärderingen. Undersökningen kommer till stor del att baseras på intervjuer med graffitimålare, kommunala tjänstemän och politiker samt med andra berörda organisationer och myndigheter från både Norrköping och andra jämförbara kommuner.

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB har beviljats 245 000 kronor för ”Utvärdering av hur förortscentrums fysiska utformning påverkar brott och trygghet”. Syftet är att utvärdera den fysiska utformningens betydelse för trygghet och brottslighet i förortscentrum. Utvärderingen kan inkludera både byggnadsutformning och åtgärder som förändrar redan befintliga strukturer. Utvärderingen ska inkludera 10 fallstudier.

Enköpings kommun

Enköpings kommun har beviljats 175 000 kronor för ”Utvärdering av Trygg skola”. Enköpings kommun har bedrivit ett projekt för att åstadkomma en välfungerande samverkan mellan skolan, berörda förvaltningar och polisen för att finna lämpliga insatser utifrån de problem som fanns på en skola i Enköping. Exempel på problem som förekom var våld, hot och kränkningar samt skadegörelse, ordningsstörningar och narkotikaförsäljning. Beslutet innebär att utvärdera projektet Trygg skola för att få ett kunskapsbaserat underlag avseende projektets arbetsprocess och dess effekter.

Jönköping kommun

Jönköping kommun har beviljats 250 000 kronor för ”Utvärdering av stärka värdegrund och stabilitet på Råslätt”. Under 2015 upptäckte ungdomsledare på ungdomsgården Underground en attitydsförändring bland Råslätts ungdomar. De började bli negativa mot samhällets företrädare, speciellt mot polis som de menade hade en orättvist bemötande av ungdomar i förorten. De ville mobilisera gäng och hade idéer om att ta till våld och anlägga bränder för att gå till attack mot samhällsinstitutioner. Under sommaren 2015 skedde ett antal händelser med bl a bilbränder som följd. Detta gjorde att polis, vaktbolag, kommun och frivilliga krafter gick samman för att motverka oroligheterna. Arbetet gav snabbt resultat och i en utvärdering så lyfts några nyckelfaktorer fram som förklaring till det positiva utfallet. Sammantaget rör det sig om ett mobiliseringsarbete, där man vände sig till de boende i alla åldrar för att de tillsammans skulle bidra till att bryta en negativ trend. Utifrån dessa erfarenheter har Jönköpings kommun i samverkan med de involverade parterna utvecklat sitt arbetssätt, där civilsamhället fått en framskjuten position. Utvecklingsarbetet handlar om att på olika sätt stärka, stödja och uppmuntra ungdomar, ungdomsledare och personal som verkar i området. Jönköpings kommun har beviljats ekonomiskt stöd för en utvärdering av arbetet.

Räddningstjänst Syd

Räddningstjänst Syd har beviljats 200 000 kronor för ”Utvärdering av RISK, Räddningstjänsten i samarbete med kidsen”. RISK är ett samverkansuppdrag mellan kommunen, främst skolan, och räddningstjänsten. RISK har under ett antal år genomfört ett utbildningsprogram riktat till ungdomar i Malmö som tidigare har anlagt bränder eller annan skadegörelse. Målet med utbildningsprogrammet, som ligger utanför skolans ordinarie läroplan, är att jobba för relationsskapande arbete i syfte att öka ungdomarnas förtroende för räddningstjänsten och öka tryggheten för medborgaren. Beslutet innebär att utvärdera insatsen RISK och dess effekter.

Malmö Stad

Malmö Stad, Social resursförvaltning/Plattform Malmö har beviljats 250 000 kronor för ”Utvärdering av Våra liv”. Våra Liv är ett samverkansprojekt mellan Malmö Stad, Spiritus Mundi, Flamman Ungdomarnas Hus och Felix Unogwu. Projektet har dialoger och samverkan med polisen. Civilsamhället aktörer i projektet Våra Liv har tagit fram ett åtgärdspaket/program riktat till ungdomar med syftet att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism. I en uppföljning/utvärdering av åtgärdspaktetet vill de se hur programmets olika delar upplevts och om deltagarnas attityder och värderingar har förändrats. Bland annat planerar man en longitunell studie av projektets effekter. Därtill vill man se hur samarbetet mellan socialtjänst och polis fungerat. Syftet med uppföljningen är att utveckla arbetssättet och i samarbete med forskare sammanställa två skrifter, ett med fokus på att tillvarata erfarenheter samt ett handledningsmaterial. Designen av uppföljningen är i sökande stund inte färdig, men dialoger med flera olika forskare har skett. Projektet är treårigt och uppföljningen ska starta jan 2017 och löpa till dec 2018.

Fastighets AB, Drottningskeppet

Fastighets AB, Drottningskeppet har beviljats 150 000 kronor för ”Utvärdering av Tjärnen Sollefteå - ett tryggare boende”. Syftet med projektet är att utvärdera en implementering av grannsamverkan i flerfamiljshus i kombination med förbättrad utemiljö och kulturellt inriktade projekt, för att se om detta kan öka de boendes trygghet. Man vill se om man kan använda metoden i ett mindre område och om det blir effekter även på problem som te x bilbränder. Utvärderingens tyngdpunkt ligger på processutvärdering, men även fastighetsägarens trygghetsmätningar kommer användas för att följa upp de boendes situation. Som komplement ska även polisens brottsstatistik användas.

Amasten Holding AB

Amasten Holding AB har beviljats 150 000 kronor för ”Utvärdering av Blekinge - ett tryggare boende”. Syftet med projektet är att utvärdera en implementering av grannsamverkan i flerfamiljshus, i kombination med förbättrad utemiljö och kulturellt inriktade projekt, för att se om detta kan öka de boendes trygghet. Implementeringen gäller företagets fastigheter i Olofström, Mörrum och Ronneby. Man vill se om man kan använda metoden i ett mindre område och om det blir effekter även på problem som t.ex. bilbränder. Utvärderingens tyngdpunkt ligger på följeforskning, men även fastighetsägarens trygghetsmätningar kommer användas för att följa upp de boendes situation. Som komplement ska även polisens brottsstatistik användas.

Lunds kommun

Lunds kommun har beviljats 178 000 kronor för att utvärdera satsningen Trygg krog, som är en vidarutveckling av Krogar mot Knark. Genom samverkan mellan kommunen, Polisen, restaurangbranschen och studentorganisationerna har en modell tagits fram som innehåller dialogmöten mellan bransch och myndighet, policyarbete och utbildningssatsningar. Modellen kallas för Trygg Krog och har ett bredare fokus än Krogar mot Knark. Tanken är att även att andra problemområden än narkotika ska kunna fångas upp med satsningen som till exempel sexuellt ofredande eller organiserad brottslighet. De intervjuer, fokusgrupper, statistiska analyser och workshops som ska genomföras är dessutom tänkta att fördjupa kunskapen om de lokala förutsättningarna, vilket skapar möjlighet till ett mer långsiktigt brottsförebyggande arbete mellan kommunen, Polisen, restauranger och studentorganisationer i Lund.

Stiftelsen Fryshuset

Stiftelsen Fryshuset har beviljats 220 000 kronor för ”Utvärdering av Andra sida är ni klara?”. Problem: Växande tendens att unga begår våldbrott och söker sig till destruktiva, kriminella miljöer. Detta leder till handlingar som skapar otrygghet i lokalsamhället (ex skjutningar och bränder). Sådana lokalsamhällen präglas också av låg tilltro till myndigheter och låg sysselsättningsgrad. Det handlar dock inte om organiserad brottslighet, och kräver därmed andra åtgärder än om så vore fallet. Insatserna riktar sig till ungdomar som befinner sig i riskzonen att söka sig till destruktiva, kriminella miljöer. Insatserna måste utformas utifrån kommunernas och ungdomarnas problembeskrivningar, och syftet med utvärderingen är således att undersöka om insatserna verkligen motverkar den aktuella problembilden. 

Slutrapporter

Slutrapporter från projekt som tidigare fått stöd.