Brås regleringsbrev för 2021


Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2021.

Nya uppdrag 2021

Parallella samhällsstrukturer

Brå ska öka kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer – inklusive kriminella och släktbaserade nätverk, såsom klanstrukturer – och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer, kan identifieras på lokal nivå. I uppdraget ingår att identifiera och sammanställa motåtgärder som kan vidtas mot sådana strukturer och att redovisa nationella och internationella insatser på området. Brå ska ta fram ett stödmaterial riktat till lokala aktörer om vilka motåtgärder som kan tas fram utifrån den lokala problembilden. Med parallella samhällsstrukturer avses här sociala strukturer som bidrar till brottslighet och otrygghet och som begränsar individers rättstrygghet och deras möjligheter att utöva fri- och rättigheter, samt inverkar negativt på rättsväsendets och övriga samhällsaktörers förmåga att verka. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 10 juni 2022.

Välfärdsbrottslighet

Trots att kommuner och regioner betalar ut större belopp än staten till privata utförare (SOU 2020:35), finns bristande kunskap om välfärdsbrott inom detta område. Det handlar bland annat om brott som förutsätter företag – kopplat till hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och liknande välfärdstjänster. I dessa fall kan det vara fråga om storskaliga välfärdsbrott, där företagen i mer eller mindre grad används som brottsverktyg. Inte heller föreningar som får olika typer av föreningsbidrag på felaktiga grunder har tidigare studerats. Brå ska inom ramen för uppdraget kartlägga problemen med företags och andra organisationers välfärdsbrott mot kommuner och regioner och identifiera åtgärder mot dessa problem. Brå ska identifiera och sprida goda exempel på åtgärder som vidtas av kommuner och regioner, om det bedöms som lämpligt kan det t.ex. ske i form av en vägledning. Brå ska även göra en så kallad crime proofing-analys för att identifiera svaga regelverk som skapar möjligheter för överutnyttjande och direkt brottslighet. Vidare ska Brå lämna förslag i syfte att underlätta och effektivisera rättsväsendets utredningsarbete. Brå ska i tillämpliga delar beakta resultaten från uppdraget (Ju2020:B) om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 25 mars 2022.

Afrofobiska hatbrott

Brå ska göra en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt afrofobi. I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och berörda myndigheter. En redovisning av uppdraget och en ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet och Forum för levande historia) senast den 25 november 2022. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. Brå får för genomförandet av uppdraget disponera högst 750 000 kronor 2021 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2021. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 750 000 kronor och ska finansieras från anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

Rättsväsendets digitalisering

Brå ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som har redovisats till regeringen. Brå ska genom kanslifunktionen till rådet för rättsväsendets digitalisering vara sammanhållande för de delar som avser att förbereda uppdateringar av förvaltningspaket och realiseringsmodell samt att ta fram rättsväsendegemensamma riktlinjer för att ange information om geografisk belägenhet. Kanslifunktionen ska även vara sammanhållande för de delar som rör myndigheternas utbyte av fler dokument i pdf-format.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Brå ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendet digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Ett kunskapslyft för barns rättigheter

Brå ska ingå i kunskapslyftet för barnets rättigheter. Myndigheten ska analysera eventuella behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter/FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom sitt verksamhetsområde. Brå ska, utifrån analysen, identifiera utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vid behov ska myndigheten få stöd från Barnombudsmannen. Myndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor under 2021 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. Brå ska redovisa uppdraget till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i rättskedjan

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården ska i samverkan fortsätta arbetet med att årligen bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan i enlighet med det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Brå ska stödja de fyra myndigheterna och bidra till att bedömningarna håller så hög kvalitet som möjligt. Uppdraget syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att myndigheterna samverkar kring hur respektive myndighets prioriteringar, produktivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Prognoser

Brå ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 5 februari, 29 april, 30 juli och 25 oktober.

Pågående uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Brå ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Brå ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Våld i nära relationer bland unga

Brå ska studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i nära relationer bland unga och att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsaksmekanismerna bakom sådant våld. Med nära relationer avses i detta uppdrag partnerrelationer. I uppdraget ska Brå, utifrån svensk och internationell forskning, identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relation bland unga samt identifiera vilka kunskapsluckor som finns. Brå ska även lämna förslag på strategiska åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att förebygga våld i nära relationer bland unga. Uppdraget ska redovisas senast den 29 oktober 2021 (Ju2020/03036).

Uppföljning av tillämpningen av sexköpsbrott

Brå ska följa upp och analysera tillämpningen av förbudet mot köp av sexuella tjänster (BrB 6 kap. 11 §) och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (BrB 6 kap. 9 §). Brå ska inom ramen för uppdraget belysa rättsväsendets hantering av dessa brott från anmälan till dom. I det ingår bl.a. att utifrån ärendena beskriva och analysera vilka som köper och säljer sex respektive utnyttjar barn genom köp av sexuell handling, hur köpen initieras och genomförs, beskriva orsakerna till att anmälningar av sexköp läggs ner, kartlägga vilka påföljder som döms ut för sexköp och hur dessa motiveras samt analysera i vilken mån de personer som sålt sex har haft målsägandestatus i de aktuella ärendena. Brå ska utifrån ärendena även studera i vilken mån personer döms för våldtäkt eller oaktsam våldtäkt vid sexköp och vad som utmärker dessa ärenden. Uppdraget ska redovisas senast den 29 april 2022 (Ju2020/03554).

Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld

Brå fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att göra en jämförande studie av skjutningar och andra våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige och ett antal andra länder i Europa. I uppdraget ingår att analysera nivåerna och utvecklingen av dödligt skjutvapenvåld, att relatera detta till andra våldsmetoder vid dödligt våld samt att i den utsträckning det är möjligt beskriva det dödliga skjutvapenvåldet utifrån uppgifter om brottsoffrens kön, ålder etc. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 (Ju2020/02075).

Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

Brå har i uppdrag att undersöka förutsättningarna att dela information mellan olika aktörer i arbetet med att förebygga brott och att vid behov lämna förslag till åtgärder. I uppdraget ingår att utvärdera den sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 och som i vissa fall gör det möjligt för socialtjänsten att till polisen lämna uppgifter om en enskild som inte fyllt 21 år om det finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. I uppdraget ingår vidare att mer allmänt belysa behov av och förutsättningar för att dela uppgifter om individer och brott samt andra uppgifter som är av betydelse för det lokala brottsförebyggande arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 26 februari 2021 (Ju2019/03304, Ju2020/02075).

Strategiska brott

Brå ska uppdatera kunskapen om vilka brottstyper bland unga i åldern 15–20 år som starkast indikerar en fortsatt brottslighet, så kallade strategiska brott. Brå ska även göra en kunskapssammanställning utifrån befintlig forskning av vilka faktorer som ökar möjligheterna för individer att lämna kriminella sammanhang, med särskilt fokus på unga personer. Utifrån resultaten ska Brå också ge förslag på brotts- och återfallsförebyggande åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 16 april 2021 (Ju2019/03969, Ju2020/04023).

Islamofobiska hatbrott

Brå ska göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Brå ska i studien belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021 (A2019/01891).

Narkotikamarknader

Brå ska studera narkotikamarknader i Sverige, inbegripet illegal handel med narkotikaklassade läkemedel. Studien ska omfatta den öppna gatuförsäljningen och handeln över internet, och i den mån det är möjligt även belysa andra typer av narkotikamarknader. I uppdraget ingår att exempelvis belysa marknadernas organisation och aktörer samt hur distributionen och försäljningen äger rum. Studien ska också belysa kopplingar mellan narkotikamarknaderna och annan brottslighet i kriminella miljöer. Brå ska redovisa hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas för att minska tillgången till narkotika. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021 (Ju2019/04064).

Stöd och samordning för brottsförebyggande arbete

Brå har i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå ska inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området, utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer, ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete, stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete samt årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats (Ju2017/01526).