Stor bredd bland årets beviljade ansökningar om ekonomiskt stöd


Brå ger varje år ekonomiskt stöd till utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2019 har 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt 4,1 miljoner kronor, varav en till utvärdering av Huskurage mot våld i nära relation och en till utvärdering av brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken.

För årets ansökningar ser vi en stor bredd av olika brottsförebyggande insatser, allt från drogscener och arbete med ungdomar till fysiska åtgärder och socialkontroll i både boendemiljöer och offentliga rummet. Antalet inkomna ansökningar ökade med 62 % jämfört med föregående år, och höll alla en god kvalitet.

– Vi kan se detta som en positiv utveckling av det brottsförebyggande arbetet i landet, att fler har kommit fram till det viktiga steg som avser att utvärdera och utveckla arbetet, vi ser även att nivån på det brottsförebyggande arbetet beskrivet i ansökningarna håller en hög kvalitet, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Nytt för det ekonomiska stödet 2019 är att det i år är möjlighet att ansöka om upp till 400 000 kronor, om utvärderingen genomförs av en disputerad person eller av en doktorand som handleds av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högskola. För övriga kan stödet högst uppgå till 250 000 kr.

Brå prioriterar ansökningar där arbetet har initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle och/eller andra organisationer. Samt de som bedöms generera kunskap som vi kan sprida vidare. De som beviljats ekonomiskt stöd ska inkomma med slutrapporter och erfarenheterna sprider Brå vidare bland annat via hemsidas och konferensen Råd för framtiden.

Bland de beviljade ansökningarna finns en stor spridning över hela landet och fokus ligger kring angelägna områden med variation mellan storstäder, mindre städer och glesbygd. En stor majoritet av de beviljade ansökningarna ska utvärderas av universitet runt om i landet.

Några av de som beviljats ekonomiskt stöd 2019 är Fryshusmodellen för ungas inkludering, Huskurage mot våld i nära relation, regional samverkan Skåne tillsammans mot brott, arbete med trygghetsvärdar och brottsförebyggande arbete i kollektivtrafiken.

Läs om samtliga som beviljats ekonomiskt stöd 2019 här.