GVI – en strategi mot grovt våld – sprids till fler städer

Publicerad 29 december 2021. Uppdaterad 10 februari 2022.

Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag av regeringen att sprida GVI, strategin bakom Sluta skjut i Malmö, till fler städer. Under hösten 2021 anslöt sig Uppsala, Örebro och Göteborg, och i februari 2022 fattade Huddinge kommun beslut om att implemtera strategin.

Efter att Malmö stad varit pilotkommun för strategin, under namnet Sluta skjut, under åren 2018–2020 ska nu fler orter implementera strategin. Regeringen har gett Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att tillsammans sprida GVI-strategin till fler orter. Under hösten har myndigheterna byggt upp ett nationellt stödteam för att kunna ge metodstöd till de kommuner som väljer att implementera strategin. Hittills har kommunerna Huddinge, Örebro, Göteborg och Uppsala i samverkan med kriminalvården och polisen lokalt fattat beslut om att börja arbeta med strategin.

– Det är glädjande att vi på kort tid har fått några av de största kommunerna i Sverige att anamma den strategi som vi på nationell nivå bedömer vara mest verkningsfullt när det gäller att arbeta mot grovt våld. Nu kommer vi att få veta ännu mer om hur den här typen av strategi fungerar i Sverige, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Brå har även beslutat att de kommuner som implementerar strategin kan få ekonomiskt stöd för initial processledning, vilket har varit en framgångsfaktor i de städer där GVI hittills har implementerats. Syftet med stödet är att underlätta för respektive organisation att införa strategin i det ordinarie brottsförebyggande arbetet och skapa möjligheter att arbeta med GVI långsiktigt.

Om GVI

GVI står för gruppvåldsintervention och är en strategi som syftar till att minska grovt våld i kriminella miljöer och den har i flera amerikanska studier visat på positiva resultat när det gäller att minska det allra grövsta våldet.

GVI bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Mer om GVIKontakt:

Brå: William Wikström, projektledare: 08-527 58 455, william.wikstrom@bra.se