Nytt regleringsbrev: Här är Brås uppdrag för 2023

Regeringen har beslutat om de anslag som gäller för Brås verksamhet under budgetåret 2023. Brå tillförs medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar och statistik samt för att förstärka stödet till kommunerna i det brottsförebyggande arbetet.

Nya uppdrag 2023

Plan för hur Brå ska stärkas och utvecklas

Brå tillförs i budgetpropositionen för 2023 medel för att myndigheten ska stärka och utveckla sin förmåga att ge stöd till inte minst kommuners brottsförebyggande arbete och för att bidra med utvärderingar och statistik och andra kunskapsunderlag, för en mer kunskapsbaserad och effektiv kriminalpolitik. Förstärkningen avser 10 miljoner kronor 2023 och, under förutsättning att riksdagen anslår medel, 15 miljoner kronor 2024 och 45 miljoner kronor från och med 2025. Brå ska ta fram och redovisa en plan för hur dessa tillskott ska omhändertas och hur verksamheten ska dimensioneras utifrån de nya ekonomiska ramarna på ett effektivt sätt. Denna del av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 juni 2023. För att regeringen ska kunna följa upp myndighetens verksamhet, de satsningar som görs och dess effekter ska Brå även redovisa hur myndighetens interna styrning, verksamhetsuppföljning och resultatredovisning ska utvecklas. Denna del av uppdraget avser hela myndighetens verksamhet och ska redovisas senast den 2 oktober 2023.

Möjliggörare för kriminella nätverk i legala strukturer

Brå ska studera vad möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. Det kan exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, mäklare, revisorer, banktjänstemän eller advokater, som missbrukar sina uppdrag. Studien ska fördjupa och komplettera bilden av svensk organiserad brottslighet. I uppdraget ingår att identifiera och lämna förslag på förebyggande och motverkande åtgärder. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2024.

Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige

Brå ska undersöka hur normförskjutningar i den kriminella miljön kan kopplas till utvecklingen av konflikter mellan och inom kriminella nätverk. Brå ska i studien kartlägga utvecklingen av skjutvapenvåldet i Sverige sedan mitten av 00-talet då ökningen startade. Fokus ska vara att kartlägga trendbrott, bland annat för att identifiera dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändningen ökat eller ändrat karaktär, och att analysera vilka faktorer som kan ha haft betydelse för normförskjutningen inom den kriminella miljön. Brå ska även föreslå åtgärder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 september 2024.

Statistik utsatta områden

Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i utsatta områden. Brå ska utveckla redovisningen av statistiken och statistikens användbarhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2023.

Bedömningar av verksamhetsvolymer i brottmålsprocessen

Brå ska tillsammans med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården fortsätta arbetet med att bedöma framtida verksamhetsvolymer i brottmålsprocessen. Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt i det uppdrag som gavs till myndigheterna i oktober 2019 (Ju2019/01057). Myndigheterna ska gemensamt redovisa sina resultat till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2024.

Prognoser

Brå ska redovisa ekonomiska prognoser för 2023–2026 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 6 februari, 25 april, 28 juli och 23 oktober.