Utvärdering av Sluta skjut visar att modellen kan vara användbar i fler svenska städer

Pressmeddelande

Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Malmö universitet har på Brås uppdrag utvärderat Sluta skjut, och den första delen av utvärderingen är nu klar.

Pilotprojektet genomfördes i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år och avslutades i januari 2020. Huvudresultaten av den första utvärderingen, en processutvärdering, är att den amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden samt att modellen kan vara användbar i fler svenska städer med liknande problematik som Malmö.

– Vår slutsats är att det går att implementera den amerikanska GVI-strategin i en svensk kontext. Men slutsatsen är också att de städer och kommuner som vill implementera strategin måste ta till sig av de lärdomar som kan dras från pilotprojektet, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

En viktig anledning till att implementeringen lyckats är att de inblandade aktörerna hela tiden varit måna om att följa den amerikanska modellen nära, bland annat genom att implementera samtliga delar av strategin, inte bara vissa utvalda delar.
Sluta skjut och GVI bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som de tillhör. Samhället skickar ett tydligt budskap till de våldsdrivande grupperna om att våldet måste få ett slut och att de som begår våldshandlingar kommer bli föremål för sanktioner. Men budskapet är också att samhället vill väl och att det finns hjälp och stöd för de som vill lämna kriminaliteten. Det finns vetenskapligt stöd för att fokuserad avskräckning fungerar för att reducera det grövsta våldet i samhället.

– Vår bedömning är att fokuserad avskräckning i form av GVI är möjlig att implementera och värt att pröva i städer med stora problem med grov våldsbrottslighet. För att veta om det är möjligt att implementera Sluta skjut som en nationell strategi för att hantera det grova våldet krävs dock att strategin prövas och utvärderas på fler platser, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Med anledning av att det nu finns belägg för att strategin går att överföra till svenska förhållanden kommer Brå att förbereda för att kunna stödja andra städer som vill implementera strategin.

– Nu tar vi nästa steg och ser om och hur andra städer kan ta efter. För de kommuner som vill vara med är det avgörande med ett nära samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård. Det kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk, men det är också nödvändigt för att få stopp på skjutningarna och det dödliga våldet, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

I början av 2021 presenteras en effektutvärdering av Sluta skjut.

Läs mer om GVI

För mer information:

Anna-Karin Ivert, anna-karin.ivert@mau.se , tfn: 040-665 76 47
Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se, tfn: 040-665 79 41
Karin Svanberg, karin.svanberg@bra.se, tfn: 08-527 58 494

Projektet finansieras delvis med medel som tilldelats av Fonden för inre säkerhet (ISF)
Omslag till processutvärdering av projektet Sluta skjut.

Processutvärdering av Sluta skjut

Utvärderingen är gjord av Institutionen för kriminology och Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet.