Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder

Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

En viktig slutsats i studien är att det är betydande skillnader i hur lagarna om våldtäkt är utformade länder emellan, och stora skillnader i vad som räknas som våldtäkt i statistiken samt hur antalet räknas fram. Det bidrar dels till att vissa länder får fler anmälda våldtäkter än andra, men också till att vissa länder får lägre nivåer uppklarade våldtäktsbrott än andra. Genomgående är Sveriges lagar och sätt att föra statistik av ett slag som bidrar till att skruva upp nivån anmälda våldtäkter, respektive till att skruva ned nivån uppklarade våldtäkter.

– Vi har räknat om den svenska anmälningsstatistiken så att den blir jämförbar med statistiken från Tyskland. Det visar sig då att med samma rättsliga och statistiska förutsättningar som i Tyskland, skulle antalet våldtäktsanmälningar i Sverige minska med tre fjärdedelar. Sverige skulle då hamna ungefär i mitten av skalan när det gäller anmälda våldtäkter enligt Eurostat, säger Lars Lewenhagen, utredare på Brå.

Sverige sticker heller inte ut i en europeisk brottsofferundersökning över andelen kvinnor som uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt. I Sverige angav 11 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för en våldtäkt. Det är ungefär samma andel som i de flesta övriga länder i nordvästra Europa. Andelen som uppger att de utsatts är dock lägre i Sydeuropa, där också anmälningarna är färre.

Fakta

Brås rapport tar upp vilka olika problem som uppstår vid en jämförelse av dels olika länders våldtäktsnivåer dels uppklaringsnivåer utifrån kriminalstatistik. Brå har också försökt beräkna hur siffrorna om anmälningar och uppklaring, skulle se ut om förutsättningarna var desamma i Sverige som i andra europeiska länder. Eurostat är EU:s statistikkontor som tillhandahåller statistik från EU-länder.

För ytterligare information