Stora och tunga brottmål ökar


Antalet stora brottmål, som är komplexa och tar tid att utreda, har ökat de senaste tio åren. Av dessa brottmål utgörs merparten, närmare 80 procent, av ekobrott, våldsbrott och narkotikabrott. Det är några av resultaten i en ny rapport som Brå publicerar idag.

Brås studie visar att de stora brottmålen oftast föregås av långa och komplexa förundersökningar.

– De stora brottmålen är andelsmässigt få, i förhållande till alla brottmål sammantaget, men de slukar stora resurser från rättsväsendet, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare på Brå.

Komplicerad brottslighet och många inblandade

Det som gör ärendena extra resurskrävande är att de exempelvis innehåller ett stort antal misstänkta eller ett stort antal brottsoffer. Varje ärende kan också omfatta ett stort antal brott, och därmed en stor mängd analys- och bevismaterial. Material­mängden är särskilt stor i ärenden med it-inslag. Vissa ärenden kan också handla om organiserade kriminella nätverk, som ägnar sig åt avancerade ekobrott, vilket är komplicerat att utreda.

Satsning gav fler stora brottmål

Den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet, som pågått sedan 2009, har påverkat utvecklingen av de stora brottmålen.

– Satsningen mot den organiserade brottsligheten har lett till fler komplicerade ärenden. Å ena sidan slukar dessa ärenden en relativt stor andel av rättsväsendets resurser, men detta ska vägas mot satsningens positiva konsekvens att fler grova brott nu upptäcks och lagförs, säger Martin Geisler, utredare på Brå.

Parallellt med detta har det också skett en kompetenshöjning bland åklagare och försvars­advokater, med ökade kvalitetskrav på förundersökningar och bevisföring i de stora brottmålen.

Stärkta it-resurser och en modernare rättegångsbalk

För att hantera ökningen av stora brottmål, och korta ner utredningstiden inför dem, behöver rättsväsendet anpassas mer till stora ärenden, till exempel genom att polisens it-resurser förstärks. Att utveckla rättegångsbalken så att den underlättar hanteringen av stora brottmål skulle också medföra vinster för effektiviteten.

Ladda ner rapporten Stora förundersökningar och brottmål(Brå 2017:4)

För ytterligare information


Publikationer

Stora förundersökningar och brottmål Utveckling, omfång och karaktär (2017:4)