Stora förundersökningar och brottmål

Utveckling, omfång och karaktär

Denna rapport beskriver utvecklingen av förundersökningarnas och brottmålens omfång och komplexitet under åren 2006–2015 och vad som kan förklara utvecklingen. Rapporten redovisar även vad som utmärker stora förundersökningar och stora brottmål och beskriver deras resursåtgång.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Ett flertal olika instanser inom rättväsendet har under de senast åren uppmärksammat att en del förundersökningar och brottmål blir mycket omfattande.

Rapporten visar att de tillgängliga indikatorerna sammantaget pekar mot att förundersökningarnas genomsnittliga omfång har ökat något under den senaste tioårsperioden. Det saknas i dag uppgifter om hur polisens utredningsresurser fördelas mellan mindre respektive mer omfattande förundersökningar. Sett över perioden 2006–2015 har dock antalet ärenden som polisen slutredovisat till åklagare minskat. Samtidigt har andelen komplicerade ärenden hos Åklagarmyndigheten ökat, från fem procent 2008 till sex procent 2015. Denna andelsökning är dock framför allt en effekt av att antalet enklare ärenden har minskat. Hos Ekobrottsmyndigheten har antalet brottsmisstankar per handlagt ärende ökat successivt, och antalet särskilt krävande ärenden har ökat med 80 procent sedan 2010.

Rapporten vänder sig till regeringen och till rättsväsendets olika myndigheter.

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-82-2
URN:NBN:SE:BRA-691

Rapport: 2017:4

© Brottsförebyggande rådet 2017
Författare: Monika Sellgren Karlsson, Martin Geisler och Nina Törnqvist

Kundkorg

Summa: