Halvårsstatistik över handlagda brott


Idag publicerar Brå statistik för handlagda brott för första halvåret 2017. Under första halvåret 2017 blev 759 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 5 060 brott (−1 %) jämfört med första halvåret 2016.

För 52 procent av de handlagda brotten första halvåret 2017 hade en utredning bedrivits, medan de övriga handlagda brotten (48 %) direktavskrevs. Jämfört med första halvåret 2016 har andelen utredda brott ökat och andelen direktavskrivna brott minskat med 4 procentenheter vardera. Förändringen i fördelningen av utredda respektive direktivavskrivna brott förklaras delvis av att handläggningen av brottstyper där utredning ofta inleds, exempelvis narkotikabrott och bidragsbrott, ökade under första halvåret 2017. Samtidigt som brottstyper som oftare direktavskrivs, exempelvis datorbedrägeri och skadegörelse, minskade under samma period.

För närmare en tredjedel av de handlagda brotten (242 000 brott eller 32 %) fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad, en oförändrad andel jämfört med första halvåret 2016.

Förundersökningsbegränsade brott

Under första halvåret 2017 förundersökningsbegränsades 4 procent (30 300 brott) av samtliga handlagda brott, vilket är samma andel som första halvåret 2016. De flesta besluten om förundersökningsbegränsning togs efter att en utredning inletts.

Den största brottskategorin bland samtliga förundersökningsbegränsade brott var brott mot person, som utgjorde 24 procent. Närmare hälften av dem utgjordes av ärekränkningsbrott, vilket är ett så kallat målsägandebrott där målsägaren i de flesta fall själv måste ange brottet till åtal. 

Personuppklarade brott

Under första halvåret 2017 personuppklarades 104 000 handlagda brott, vilket innebär en minskning med 2 420 brott (−2 %) jämfört med samma period 2016.

Lagföringsprocent och personuppklaringsprocent

Lagföringsprocenten uppgick till 28 procent, vilket innebär en minskning med 3 procentenheter jämfört med första halvåret 2016. Lagföringsprocenten redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exkl. förundersökningsbegränsade brott).

Av samtliga handlagda brott personuppklarades 14 procent (så kallad personuppklaringsprocent), en oförändrad andel jämfört med första halvåret 2016.

Enligt prognosen för helåret 2017 kommer personuppklaringsprocenten att uppgå till 13 procent, samma nivå som för helåret 2016.

Sammanfattning