Så förbereder sig Halmstads kommun inför den kommande lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar

I väntan på beslut om lagförslaget förbereder sig många kommuner i landet med att utöka, bredda och systematisera det brottsförebyggande arbetet. En av dessa är Halmstads kommun. Therese Wallgren, kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet, Mattias Rossköld, kommundirektör och Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande berättar här om hur kommunen förbereder sig inför den kommande lagstiftningen.

Kommunsamordnare Therese Wallgren

Finns det något specifikt område där du ser att det blir extra viktigt att ni i kommunen förbereder er, nu inför att lagen träder i kraft?

Vi lägger stor vikt vid den strategiska styrningen samt att systematisera arbetet. Vi har sedan länge ett gott arbete på området från ledning till operativ nivå. Det kommer att vara en utmaning för Halmstads kommun att göra de uppföljningar som efterfrågas då det är ett utvecklingsområde för oss. 

Har du några särskilda tips till andra kommuner kring hur de kan förbereda sig inför kommande lagstiftning?

Samverkan tillsammans med uthållighet är nyckeln till framgång. Den måste fungera på alla nivåer från ledning till operativt genomförande. Ett vinnande koncept är att hitta gemensamma vinster med det brottsförebyggande arbetet. Hur gynnar det brottsförebyggande arbetet till exempel skolans kunskapsuppdrag?

Therese Wallgren, kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet i Halmstad kommun.

Therese Wallgren, kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet i Halmstad kommun.

Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstad kommun.

Mattias Rossköld, kommundirektör i Halmstad kommun.

Kommundirektör Mattias Rossköld

Hur förbereder ni er i kommunen för att kunna möta kraven som kommer i och med lagstiftningen?

Vi har tillsammans med polisen skapat ett nytt strategiskt samordnande forum som möts flera gånger per år. Detta forum kommer att ta beslut om lägesbild, åtgärdsplan med mera.

Lagstiftningen kommer att innebära att det ställs större krav på kommunernas brottsförebyggande arbete, men också större möjligheter till samverkan. Har du några framgångsfaktorer du vill lyfta fram från er kommun?

Vi har en god samverkan kring frågorna internt i kommunkoncernen likväl som med externa parter som polisen och Länsstyrelsen. Lagstiftningen ställer krav på en ökad systematisering vilket vi välkomnar och ser kommer ge arbetet bättre effekt framöver.

Kommunpolitiker Stefan Pålsson

Vilken är din roll i det brottsförebyggande arbetet i er kommun?

Jag är kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen beslutar om mål och resurser kopplat till arbetet. Vi kommer också löpande följa genomförandet och säkerställa att arbetet blir genomfört. Jag undertecknar också medborgarlöftet tillsammans med lokalpolisområdeschefen.

Vad blir viktigt att prioritera för er när den nya lagen träder i kraft?

Vi har redan trygghet och brottsförebyggande som ett prioriterat område och gör satsningar på förebyggande insatser framförallt kopplat till social prevention. Lagstiftningen blir viktig för den fortsatta samverkan med polisen och andra aktörer.

Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun.

Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Halmstad kommun.

Kommande lag om kommunalt brottsförebyggande ansvar

Det finns ett förslag om att Sveriges kommuner från och med mitten av 2023 enligt lag ska ta ansvar för brottsförebyggande arbete. Förhoppningen med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.