Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Mattias Larsson, generaldirektör för Brå och Karin Svanberg, enhetschef för utveckling av brottsförebyggande arbete på Brå.

Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete

Riksdagen har beslutat om en ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Lagen säger bland annat att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten. Genom att följa den nya lagen ges kommunerna goda möjligheter att förebygga fler brott.

Regeringen har betonat att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och att de förebyggande insatserna ska göras på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. I februari fick Brå ett förstärkt uppdrag – att utveckla det nationella stödet i det brotts­före­byggande arbetet. I det arbetet ingår att utveckla följande delar: behovs­anpassade och praktik­nära stöd­insatser till kommuner och andra aktörer, stöd­insatser till läns­styrelserna, den nationella sam­ordningen, upp­följ­ningen av det brotts­före­byggande arbetet och kunskaps­utveck­lingen om brotts­före­byggande åtgärder. Och nu regleras dessutom kommunernas ansvar i lag.

– Med dessa ambitionshöjningar följer en naturlig förväntan på att det brottsförebyggande arbetet ska utvecklas. Målsättningen är ett aktivt och effektivt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå, säger Mattias Larsson, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet.

Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2023

Den nya lagen reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Kunskapsunderlag ger effektivare åtgärder

Brås uppföljningar visar att en relativt stor andel av kommunerna har ett stort arbete framför sig för att nå upp till de krav som den nya lagstiftningen ställer på kommunerna.

– Det finns en risk att insatserna som genomförs i dag i kommunerna är ineffektiva och inte leder till minskad brottslighet. Vi kan till exempel se att det ofta saknas en koppling mellan identifierade brottsproblem och åtgärder. Arbetet följs också sällan upp utan man jobbar vidare från år till år utan kunskap om det är verkningsfullt. Följs lagen kan arbetet därför bli effektivare, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.

Fler behöver göra mer

Mot bakgrund av den rådande samhällsutvecklingen är det angeläget att positionerna i det brottsförebyggande arbetet flyttas fram på samtliga nivåer.

  • Beslutsfattare i alla kommuner behöver ge samordningsfunktionen goda förutsättningar att driva på arbetet. De behöver ha tillräckligt med tid i förhållande till kommunens problem och kompetens på området. Brå utökar under året sin utbildningsverksamhet för att tillgodose behovet.
  • Länsstyrelserna som också getts ett förstärkt uppdrag har en nyckelroll i utvecklingen. Deras samordnare behöver ges förutsättningar att arbeta specifikt med de brottsförebyggande frågorna och ge ett praktiknära stöd till kommunerna.
  • Många andra myndigheter har också potential att bidra mer till utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet, och det finns flera goda exempel de senaste åren. Exempelvis har Tullverket nyligen tagit fram ett brottsförebyggande program och Naturvårdsverket är nu en aktiv aktör på miljöbrottsområdet. Ytterligare nationella aktörer bör ges tydliga uppdrag att arbeta brottsförebyggande.

Behov av stärkt nationell samordning

Precis som Brå lyfter fram i årets rapport om utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i Sverige, behöver en utveckling mot ett bredare nationellt deltagande i det brottsförebyggande arbetet också följas av förstärkt nationell samordning. Detta för att säkerställa samsynen kring hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas. Brå välkomnar därför särskilt den del i Brås nya uppdrag som innebär att Brå ska ta en mer aktiv roll i samordningen av det nationella arbetet och initiera samarbeten mellan statliga myndigheter och andra aktörer inom civilsamhälle, akademi och näringsliv.

– Genom att aktörer på samtliga nivåer och i alla delar av samhället stärker sitt brottsförebyggande arbete och ökar sin samverkan med varandra, bygger samverkan på kunskap och då kan Sverige lyckas bättre med att förebygga brott och öka tryggheten i samhället, säger Karin Svanberg.

Rusta ert brotts­förebyggande arbete!

Sveriges kommuner har en central roll i det lokala brotts­förebyggande arbetet och alla kommuner berörs av lagförslaget på olika sätt. Beroende på var just er kommun befinner sig finns det olika stöd att få. Nedan finns ett axplock av stöd inom olika områden på olika nivåer.

Organisera arbetet

Kommuner som vill arbeta brottföre­byggande behöver be­stämma hur arbetet ska organi­seras för att det ska bli effektivt. Här får du råd att utgå ifrån och exempel på hur andra kom­muner arbetar. Kom ihåg att anpassa orga­nisationen efter de lokala omständig­heterna och parterna som ingår i det brotts­före­byggande arbetet – då blir samarbetet som bäst.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Stärk kompetensen

Brås webbaserade utbildningar i brotts­före­byggande arbete vänder sig till dig som är yrkesverksam inom kommun, polis, bostads­bolag eller annan verksamhet i samverkan och med strategiskt ansvar för lokalt brottsföre­byggande arbete. Det finns en basutbildning för dig som är ny i din yrkesroll och en påbyg­gnadsutbildning för dig som varit verksam inom brotts­förebyggande och vill fördjupa dig ytterligare.

Erfarenhetsbank

Ska ni genomföra en brottsförebyggande insats? Vill ni ta reda på om andra brotts­förebyggande aktörer har gjort samma sak, och hur det gick? I vår erfarenhetsbank kan du ta del av erfaren­heter från över hundra utvärderingar, fördelat på olika ämnes­kategorier.

Gör en kartläggning

Nu finns en bok som beskriver hur kart­läggningar kan genom­föras och hur läges­bilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokal­polisområdet.

Helena Söderberg, brottsföre­byggande samordnare i Mölndals stad

Samverka

Det talas ofta om samverkan i det brotts­förebyggande arbetet, men det är inte så lätt att få svar på hur det rent praktiskt ska gå till. Här beskriver vi hur samverkan kan läggas upp och utföras stegvis enligt ett kunskaps­baserat arbetssätt.

Håll dig uppdaterad

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad inom forskning och kunskap inom det brotts­förebyggande fältet är att delta på Brås web­binarier, konferenser, följa oss i våra sociala kanaler och besöka vår webbplats där vi kontinuerligt informerar om kom­mande aktiviteter. Brå driver även ett digitalt nätverk för lokala brotts­före­byggande aktörer, kontakta oss på kontaktpunkten@bra.se om du är intresserad.