Brottsutvecklingen för ett antal brottstyper


En ny kortanalys från Brå beskriver utvecklingen av bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur eller från fordon, cykelstöld, bedrägeri, hot, personrån, misshandel samt dödligt våld. 

Minskad utsatthet för misshandel under 2000-talet

Efter en ökning av anmälda misshandelsfall under 00-talet har antalet anmälningar legat på en förhållandevis stabil nivå under 10-talet. Såväl uppgifter från olika självdeklarationsundersökningar som sjukvårdsstatistik visar dock att andelen som uppger att de utsatts för misshandel, liksom antalet vårdade för misshandel inom slutenvård, har varit nedåtgående under 10-talet. Däremot visar uppgifter från Socialstyrelsen att antalet behandlade skott- och knivskador ökat under samma period.

Andel kvinnor respektive män utsatta för misshandel, 2005–2016. Källor: Brå (NTU)

Antal skott- respektive knivskador behandlade i slutenvården 2000–2016. Källa: Socialstyrelsen

Dödligt våld bland män har ökat

Utvecklingen av dödligt våld har under den större delen av 2000-talet varit nedåtgående, med en förhållandevis stor årlig variation. De senaste tre åren (2015–2017) har dock antalet fall av dödligt våld legat på en något högre nivå än tidigare, vilket innebär ett avbrott i den tidigare nedåtgående trenden. Ökningen gäller dock endast bland män, medan antalet kvinnor som årligen faller offer för dödligt våld har legat på en förhållandevis jämn nivå under 10-talet.

Antal fall av dödligt våld uppdelat efter kön, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik 2000–2016, samt Brås statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2011–2017. Källa: Brå och Socialstyrelsen.

Minskning av antalet bilstölder och stölder ur eller från fordon

Utsattheten för bilstölder och stölder ur eller från fordon har minskat kontinuerligt under 2000-talet, vilket framgår av såväl NTU som försäkrings- och anmälningsstatistik. Under 2017 anmäldes drygt 12 000 bilstölder, vilket var den lägsta nivån för den period som undersökts i kortanalysen (2000–2017). Minskningen av anmälda bilstölder har dock planat ut under de senaste fem åren.

Antalet anmälda bilstölder och stölder ur eller från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 2000–2017, samt antalet försäkringsfall gällande stöld av och ur personbil 2000–2016. Källa: Brå (Kriminalstatistiken) och Svensk Försäkring.

Förhållandevis stabil nivå av bostadsinbrott under 10-talet

Antalet bostadsinbrott har varit relativt oförändrat sedan 2011, enligt såväl anmälningsstatistik som mätningarna i NTU. Sett över en längre tidsperiod framgår dock en ökning av antalet anmälda bostadsinbrott mellan 2006 och 2011, och nivån ligger således högre idag än på 00-talet.

Andelen hushåll utsatta för bostadsinbrott år 2006–2016, i procent. Källa: NTU

Utsattheten för cykelstöld förhållandevis oförändrad

Andelen hushåll som utsätts för cykelstöld har enligt NTU legat på 6–7 procent sedan 2005 och uppgick i den senaste undersökningen till 6,9 procent. En liknande utveckling framgår även av anmälningsstatistiken, som efter en kraftig nedgång i slutet av 90-talet haft en förhållandevis stabil nivå sedan mitten av 00-talet.

Andelen hushåll utsatta för cykelstöld år 2006–2016. Källa: NTU

Uppåtgående trend för bedrägeribrotten

Såväl anmälningsstatistiken som NTU visar på en uppgång av bedrägeribrott under 2000-talet. Den ökade utsattheten för bedrägeri beror sannolikt till stor del på att internetanvändningen ökar och att den tekniska utvecklingen bidrar till att fler bedrägerier kan begås. Det märks inte minst av att antalet anmälningar om datorbedrägeri och bedrägerier med hjälp av internet är de bedrägerier som ökar mest.

Andel personer i befolkningen (16–79 år) utsatta för bedrägeri år 2005–2016. Källa: NTU.

En högre andel kvinnor uppger att de utsatts för hot än män

Enligt NTU och ULF har utsattheten för hot ökat vid de två senaste mätningarna. Kvinnors självdeklarerade utsatthet har legat på en högre nivå jämfört med män. Bland kvinnor framgår även en svag ökning i utsatthet sedan 2007, medan andelen män som uppgett att de utsatts för hot legat på en mer stabil nivå fram till 2014. Det är ännu för tidigt att säga om den senaste uppgången är inledningen på en uppåtgående trend, eller om det är en avvikelse från en annars relativt stabil nivå.

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för hot, år 2005–2016. Källa: NTU

Utsattheten för personrån på en förhållandevis stabil nivå

Andelen personer som utsätts för rån har varit på en förhållandevis stabil nivå under 2000-talet. Antalet anmälda personrån har under den senaste femårsperioden varit mer eller mindre oförändrad (med undantag för en svag ökning under 2017). I NTU framgår dock en viss ökning i de senaste två mätningarna, men det är ännu för tidigt att säga om den senaste uppgången är inledningen på en uppåtgående trend, eller om det är en avvikelse från en annars relativt stabil nivå.

Andelen utsatta personer i befolkningen (16-79 år) för personrån, år 2005–2016. Källa: NTU

Om publikationen

Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har getts ut av Brottsförebyggande rådet sedan 1976. Publikationen utkommer ungefär vart fjärde år och beskriver utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper. Mellan dessa publiceringar sammanställer Brå även återkommande kort­analyser om brottsutvecklingen. Dessa har tagits fram för att med hjälp av tillgängliga källor ge en så aktuell och lättförståelig bild som möjligt av brottsutvecklingen i Sverige. Föreliggande kortanalys utgör den senaste av dessa publikationer. Här ges en övergripande bild av ett flertal olika brottstyper baserat på en genomgång av de lämpligaste källorna. Eftersom en av de viktigaste källorna är Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som genomförts sedan 2006 (avseende år 2005), ligger tyngdpunkten i beskrivningarna på utvecklingen sedan dess.

Läs hela rapporten

Kontakt

Jon Lundgren, utredare, 08-527 58 545
jon.lundgren@bra.se