Uppföljning av sluta skjut

En strategi för att minska det grova våldet i Malmö

Malmö var först i Sverige med att implementera gruppvåldsintervention (GVI), som är en strategi för att reducera grovt våld i kriminella miljöer. I Malmö har arbetet gått under namnet Sluta skjut. Nu har Malmö universitet utvärderat strategin, på uppdrag av Brå.

Resultatet visar att antalet skjutningar i Malmö legat på en lägre nivå sedan 2018 då strategin implementerades, även om en viss ökning syns under 2022. Dessutom är det en lägre andel av alla skjutningar som har lett till att människor har skadats eller dödats, framförallt under de senaste tre åren. Antalet sprängningar har också minskat under perioden.

Utvärderingen visar också att Malmö har haft en mer positiv trend när det gäller skjutningar än Stockholm och närliggande områden i polisregion Syd. Det är dock svårt att isolera effekten av enskilda insatser när brottsförebyggande åtgärder utvärderas och det är viktigt att följa den fortsatta utvecklingen i Malmö.

Det går inte att med säkerhet slå fast att minskningen i antalet skjutningar beror på Sluta skjut, eftersom andra faktorer kan ha påverkat utfallet. Utvärderingen belyser hur exempelvis polisen särskilda händelse Operation Rimfrost, och coronapandemin påverkade möjligheten att arbeta som planerat med strategin. Under pandemin ökade antalet skjutningar något på nationell nivå, medan de tvärtom minskade i Malmö.

Mer om GVI och Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) – på engelska kallat Group Violence Intervention – är en strategi för att reducera grovt våld i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle. Dessa samverkansparter kommunicerar direkt med våldsbenägna grupper, för att förmedla ett gemensamt och enhetligt budskap: att våldet inte accepteras, att hela gruppen kommer att få ögonen på sig om en individ ur gruppen begår våldshandlingar, samt att de personer som vill lämna det kriminella livet erbjuds hjälp och stöd.

Malmö var pilotkommun för strategin 2018–2020 under namnet Sluta skjut. Sedan dess har Malmö valt att arbeta med strategin i ordinarie linjeverksamhet.

Detta är den tredje utvärderingen om Sluta skjut från Malmö universitet.