Dialog är grunden för att skapa ett tryggare Angered

Bettan Byvald tillsammans med koordinatorerna Ikraam Xasan Siyaads och Suraya Reif Abdali.

Bettan Byvald (mitten) har arbetat inom socialtjänsten i Angered i drygt 30 år. Där arbetar hon tillsammans med koordinatorerna Ikraam Xasan Siyaads och Suraya Reif Abdali.


I Brås rapporter framhålls den lokala förankringen som ett framgångsrecept i socialt utsatta områden. Göteborgsstadsdelen Angered är ett exempel på hur man genom dialog, samverkan och närvaro arbetar för att öka tryggheten och förtroendet för samhällsfunktionerna.

Det jag tycker är allra viktigast är att mobilisera de boende i Angered. Här finns massor av goda krafter som vi försöker fånga upp. Vi måste se styrkorna hos medborgarna inte bara se deras resurssvaghet.

Bettan Byvald, koordinator på enheten för trygghetssamordning i Angered.

 

Arbetet utgår från de boendes vardag

Angered ligger i nordöstra Göteborg och där bor ungefär 53 000 personer. En majoritet av stadsdelens områden räknas som socialt utsatta enligt polisens definition. Att öka tryggheten är en högt prioriterad fråga för stadsdelen och man har därför inrättat enheten för trygghetssamordning. På enheten arbetar sju så kallade koordinatorer långsiktigt förebyggande samtidigt som de tar hand om akuta ärenden.

– Vi behöver långsiktiga och mångfacetterade insatser för att öka tryggheten i dessa områden. Men det är också viktigt att vi jobbar med de små sakerna som stör de boendes vardag, t ex att de inte vågar gå förbi gänget som hänger i centrum, säger Bettan Byvald, som är en av koordinatorerna på enheten för trygghetsamordning i Angered.

En viktig del i arbetet är att lyssna in vad invånarna själva tycker skapar otrygghet och i dialog med dem komma fram till hur man tillsammans kan öka tryggheten och trivseln i området. Därför ordnar man bland annat trygghetsmässor, som ger invånarna möjlighet att träffa tjänstemän, polis och lokala politiker för att samtala om tryggheten i området och ställa frågor om vad som händer i stadsdelen.

Tre exempel på dialog och samverkan i Angered

 

  • Trygghetsmässor arrangeras i samarbete med parkförvaltningen och hålls oftast utomhus, i ett av stadsdelens centrumområden och brukar samla många besökare. Förutom en möjlighet att träffa och samtala med stadsdelsförvaltningens företrädare och lokala politiker bjuds besökarna på framträdanden av lokala artister och ungdomar från skolorna i området. För att informera medborgarna om trygghetsmässorna använder man sig av bland annat Facebook, affischer, anslag i trappuppgångar, ett tryckt nyhetsbrev som delas ut till alla som bor i området samt information på tv-skärmar.

  • Trygghetsvandringar, så kallade ”trygghetsvandring på karta”, där de boende med röda och gröna nålar får märka ut de platser som de upplever som trygga respektive otrygga på en karta över området. Deltagarna diskuterar sedan vilka insatser som behövs för att öka tryggheten där. Man samarbetar ofta med stadsdelens skolor och de bostadsbolag som har fastigheter i stadsdelen för att genom olika initiativ öka tryggheten för invånarna. Önskemålen och åtgärderna handlar ofta om förbättrad belysning och hur man kan minska nedskräpningen - alltså vardagsproblem, som är relativt lättåtgärdade men som kan öka känslan av trygghet hos de boende i området.

  • Trygghetsundersökning genomförs årligen för att samla in synpunkter på hur Angered kan bli tryggare och mer trivsamt.

Samverkan, kunskap och närvaro bygger förtroende

För att skapa en trygg stadsdel behövs samverkan och samarbete mellan de olika aktörer som finns och verkar i Angered; personer från civilsamhället, idrotts- och kulturföreningar, religiösa församlingar, företagare, föräldragrupper och ungdomsgrupper. Och det viktigt att alla dessa lokala aktörer har en gemensam bild av hur verkligheten i Angered ser ut.

− För oss som arbetar inom till exempel socialtjänsten och polisen handlar det mycket om att känna sin plats och på så sätt skapa förtroende och tillit för att kunna vara en länk mellan de olika grupperna. Ibland innebär detta att olika personer blir bemötta på olika sätt. Man måste ställa sig frågan: vad är viktigt för personer som kommer från den här kulturen, menar Bettan Byvald och fortsätter:

− Och vi som representerar de etablerade samhällsfunktionerna måste finnas på plats hela tiden och inte bara under ordinarie arbetstid för att kunna bygga förtroende. I Angered saknas det idag kvällsöppna platser där människor kan mötas för att göra aktiviteter tillsammans och där också representanter för det etablerade samhället är tillgängliga.

Lyssna till de boendes berättelser

I Angered bjuder man in invånarna till så kallade lyssnar- eller sökmöten som syftar till att skapa meningsfullhet och ge medborgarna inflytande över det som påverkar deras vardag och livssituation. Man arbetar utifrån medborgarnas perspektiv för att stärka deras känsla av sammanhang och för att ge dem resurser att hantera olika situationer.

– Vi söker upp personerna som bor i Angered och lyssnar på deras berättelser och försöker förstå. Vi talar inte om hur saker är utan lyssnar på vilken information de behöver. Det handlar mycket om att alla förvaltningar i Angered ska förstå att det är ett ömsesidigt lyssnande, att de här människorna har krafter och är resurser att räkna med, säger Bettan Byvald.

Ta tillvara de goda krafterna

– Det jag tycker är allra viktigast är att mobilisera de boende i Angered. Här finns massor av goda krafter som vi försöker fånga upp. Vi måste se styrkorna hos medborgarna inte bara se deras resurssvaghet. Det är samhället som är resurssvagt som inte kan ta vara på alla dessa människors förmågor och kreativitet, menar Bettan Byvald och tillägger:

– Om invånarna i Angered känner att det de gör och kan betyder någonting så kommer stadsdelen att utvecklas i rätt riktning och bli en trygg stadsdel där medborgarna känner sig stolta över att bo.

Kontakt

Vill du veta mer om hur man arbetar för att göra Angered till en tryggare stadsdel, är du välkommen att kontakta chefen för trygghetssamordningen i Angered, Lisa Pedersen: lisa.pedersen@angered.goteborg.se

Läs mer