Eric L. Piza föreläste om sin forskning på konferensen Råd för framtiden den 20 april. (Föreläsningen är på engelska).

Kameraövervakning i kombination med proaktivt polisarbete kan förebygga brott


Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar, såväl i Sverige som i många andra länder. Två skäl till detta är ökade krav på trygghet och säkerhet samt den tekniska utvecklingen.

Eric L. Piza, docent vid City University of New York

Eric Piza, docent vid City University of NY

En av dem som forskat på området är Eric L. Piza från City University of New York. Han medverkar under Brås nationella konferens Råd för framtiden, där han presenterar resultaten från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA. Vi ställde några frågor till Dr. Piza om vilka faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet och hur kameratekniken bäst kan användas i brottsförebyggande syfte.

Kan kameraövervakning användas för att förebygga brott?

– Jag har hittills publicerat åtta forskningsartiklar om kameraövervakningens effekter när det gäller att förebygga brott. Samtliga av dessa studier har visat att det har en väldigt begränsad brottsföre­byggande effekt att förlita sig på enbart kameraövervakning, som en fristående åtgärd, skild från andra övervakningsinsatser. Det är faktiskt så att potentiella förövare, speciellt på allmänna platser, inte upplever blotta förekomsten av övervakningskameror som ett allvarligt hot. Men när kamera­övervakning stöds av andra insatser som ökar risken för upptäckt är förövare mer benägna att avstå från att begå brott.

Övervakningskameror kan också användas som verktyg för att stödja problemorienterat polisarbete, genom att polisen kan observera och analysera den fysiska och sociala strukturen hos så kallade hot spots, och bidra till att ta fram strategier för polisövervakning.

Om polisen har fler kameror än de effektivt kan övervaka, ger tekniken inte den förväntade nyttan.

– Dr. Eric L. Piza, docent vid City University of New York.

Vad är viktigast att tänka på när övervakningskameror ska användas i brottsförebyggande syfte?

– Polisen måste säkerställa att de verkligen kan dra nytta av kameraövervakningssystemen. Enligt min erfarenhet är poliser ofta entusiastiska inför kameraövervakningens möjligheter, men fördelarna med övervakningskameror kan snabbt försvinna om övervakningssystemen växer sig för stora. I princip gäller att om polisen har fler kameror än de effektivt kan övervaka, ger tekniken inte den förväntade nyttan.

Vilka typer av brott kan förebyggas med kameraövervakning?

– Kameraövervakning som en fristående åtgärd, skild från andra övervakningsinsatser, kan vara effektivt när det gäller att förhindra till exempel bilstölder på parkeringsplatser, men har ingen större effekt när det gäller andra typer av brott. Däremot ger kameraövervakning kombinerat med proaktivt strategiskt polisarbete effekt när det gäller att förebygga brott på allmänna platser. Studier har visat att antalet brott på allmän plats minskar om man använder aktiv kameraövervakning där operatörer i realtid följer det som händer i kamerorna och direkt kommunicerar med polispatruller i området.

Behövs det mer forskning inom detta område och vad ska den fokusera på?

– Vi behöver absolut forska mer på detta område. Vi behöver mer ingående analysera sambandet mellan användningen av övervakningskameror och dess brottsförebyggande effekter. Vi behöver fokusera mer på i vilka sammanhang och miljöer som kameraövervakning fungerar bäst, snarare än att bara analysera om kameraövervakning fungerar.

Den mesta forskningen inom detta område har hittills studerat kameraövervakningens brottsföre­byggande effekter. Men polisen investerar i denna teknik också av andra skäl, till exempel för att den kan komma till användning vid brottsutredningar. Framtida forskning behöver även undersöka andra potentiella fördelar med kameraövervakning.

Hur blev du intresserad av att studera hur kameraövervakning kan förebygga brott?

– Innan jag började forska arbetade jag som GIS-specialist inom Newarks polisdistrikt. Då delade jag rum med den enhet som arbetade med kameraövervakningen. Jag såg hur kameraövervaknings¬processen inom polisen fungerade, och insåg att det inte är så enkelt som det kan verka. Det var då jag fick idén att närmare studera på vilket sätt polisen använder övervakningskameror som en av många brottsförebyggande åtgärder.

Om Dr. Eric L. Piza

Dr. Eric L. Piza är docent vid City University of New York. Han har lett ett flertal forskningsprojekt med fokus på att analysera brottsmönster, hur teknik kan användas för brottsprevention, problemorienterat polisarbete och integrering mellan akademisk forskning och praktiskt polisarbete.