Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och kriminalvård 2016, samt återfall i brott 2010 (slutlig) och 2014 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

 Lagföringsbeslut

 • År 2016 fattades 98 400 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en minskning med 8 procent eller 8 310 färre beslut jämfört med 2015.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 17 procent (17 100 beslut) kvinnor och 83 procent (81 400 beslut) män.
 • Samtliga typer av lagföringsbeslut minskade jämfört med 2015. Domsluten minskade med 5 procent till 56 700 domslut, strafföreläggandena med 7 procent till 29 300 beslut och åtalsunderlåtelserna med 22 procent till 12 500 beslut.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 3 procent till 10 400 domslut jämfört med 2015. Sammantaget gäller minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på upp till och med högst 6 månader. Utdömda strafftider på över 6 månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med 2 respektive 9 procent, i jämförelse med 2015. Förändringarna innebar att den totala utdömda strafftiden (straffmassan) ökade med 6 procent till 99 500 månader under 2016, jämfört med 2015.
 • Även antalet domslut med andra huvudpåföljder minskade. Domslut där huvudpåföljden var böter minskade med 3 procent till 27 600 beslut. Domslut med huvudpåföljd villkorlig dom minskade med 8 procent till 8 860 beslut och domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn, minskade med 5 procent till 5 380 beslut.


Kriminalvård

Anstalt

 • År 2016 intogs 8 500 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Av de som intogs i anstalt 2016 hade mer än hälften (60 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott.
 • Av de personer som intogs i anstalt under 2016 var cirka 8 procent kvinnor och 92 procent män. Jämfört med 2015 har andelen kvinnor ökat med 2 procentenheter.

Frivård

 • År 2016 påbörjade 9 440 personer frivårdspåföljder med övervakning, vilket gäller personer som dömts till skyddstillsyn eller villkorligt frigivits från anstalt. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 2015.
 • Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2016 var cirka 12 procent kvinnor och 88 procent män.


Återfall i brott

Preliminär statistik 2014 (återfall inom ett år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2014, återföll 25 procent i brott inom ett år. Den totala återfallsandelen uppvisar totalt sett mycket små förändringar över tid.
 • Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2005. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 53 procent 2005 till 47 procent 2014 (−6 procentenheter).


Slutlig statistik 2010 (återfall inom upp till tre år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2010 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 28 procent och bland männen 43 procent.
 • Den totala återfallsandelen visar på små förändringar över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2010.
 • Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2010, har dock återfallsandelen minskat med 6 procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer än ett år och högst två år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 11 procentenheter jämfört med 2003.
 • Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna åtalsunderlåtelse (−7 procentenheter) respektive sluten ungdomsvård (−6 procentenheter).
 • För personer med böter respektive intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2010, har dock andelen som återfaller ökat med 1 procentenhet respektive 3 procentenheter, jämfört med 2003.

För mer information