Brå får i uppdrag att stärka samverkan för att förebygga radikalisering och våldsbejakande extremism

Regeringen har gett Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå i uppdrag att stärka sam­verkan mellan nationella myndig­heter och mellan myndig­heter och andra relevanta aktörer, i syfte att före­bygga radikali­sering och sprid­ningen av vålds­bejakande extremism.

Uppdragets fokus är på dialog och trygg­hets­skapande åtgärder. I upp­draget ingår att utveckla sam­ord­ningen mellan den nationella, regionala och lokala nivån. I uppdraget ingår också att stärka och utveckla myndig­heternas dialog med tros­sam­funden och andra aktörer i det civila sam­hället. Upp­draget ska genom­föras inom ramen för verk­sam­heten vid Center mot vålds­bejakande extremism vid Brå och ska redovisas senast den 29 augusti 2024.