Fokus på formell kontroll i årets ansökningar om ekonomiskt stöd

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Karin Svanberg är enhetschef på Brå.


Trygghet i lokaltrafiken, mobila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade insatser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att förebygga brott är några exempel på vad årets ansökningar som beviljats Brås ekonomiska stöd handlar om.

– Vi ser att trygghet i det offentliga rummet är ett högaktuellt ämne just nu och det märks också tydligt i årets ansökningar, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Under 2018 har sammanlagt 12 ansökningar beviljats ekonomiskt stöd om totalt ungefär 2,8 miljoner kronor. Det ekonomiska stödet riktar sig till organisationer som bedriver brottsförbyggande arbete baserat på en tydlig problembild och vill utvärdera vad arbetet har för effekter och leder till för resultat.

I Brås rapport Det brottsförebyggande arbetet i Sverige beskrivs att det brottsförebyggande arbetet generellt är lågt prioriterat och att det finns ett stort behov av ytterligare kunskap bland brottsförebyggande aktörer. Brås årliga ekonomiska stöd till utvärderingar är ett verktyg för att stimulera och bidra till kunskapsutveckling.

– Att utvärdera genomförda åtgärder är en grundläggande och viktig del i att veta om insatta åtgärder gör skillnad. Detta för att både kunna utveckla arbetet och sprida lärdomar vidare till andra lokala och regionala aktörer, menar Karin Svanberg.

Brå kan bevilja ett ekonomiskt stöd på upp till 250 000 kronor för utvärderingar och uppföljningar som pågår som längst under en tvåårsperiod. Ansökningar som framförallt prioriteras är de som bedöms avse utvärderingar som är av intresse för hela landet, bedöms generera resultat som går att sprida vidare och görs på uppdrag eller i samarbete med ett lokalt brottsförebyggande råd eller annan samverkansorganisation.

De organisationer som får ekonomiskt stöd ska redovisa hur de använt medlen, såväl i en första delrapport som i en slutrapport. Slutrapporter av utvärderingarna publiceras på Brås webbplats.

Vilka utvärderingar har beviljats medel 2018?

Beviljade 2018

Aktivitetsnamn

 Sökt summa

Stiftelsen Goodsport Foundation

Utvärdering av goodsport nattfotboll som brottsförebyggande åtgärd

250 000

Stiftelsen Fryshuset

Passus - en utvärdering av avhopparverksamheten

250 000

AB Stockholmshem

Kollektiv förmåga i Bagarmossen

250 000

Göteborgs universitet/ förvaltningshögskolan

Utvärdering av LOV 3 i Gamlestaden, Göteborg

250 000

Helsingborgs stad

IoT som ett komplement till att öka tryggheten

250 000

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Fältassistenter i socialt utsatta områden

250 000

Stockholms stad Stadsledningskontoret

Utvärdering av mobila ordningsvakter för ett tryggt och säkert Stockholm

250 000

Umeå kommun

Umeå växer - tryggt och säkert

250 000

Tryggare Sverige

Uppföljning av trygghetsinsatser på två tågstationer i Skåne

174 600

Mora kommun

Effekten av liten och trygg i Mora och Orsa

125 000

Angereds stadsdelsförvaltning

Brottspreventivt arbete och samverkansteam SDF Angered

250 000

Fastighetsägare i Järva

Trygghetsbesiktningar av bostadsfastigheter i Järva

250 000