Brå får i uppdrag att studera våld i nära relationer bland unga


Regeringen ger Brå i uppdrag att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka våld i nära relationer bland unga. I uppdraget ingår också att övergripande sammanställa vad forskningen säger om orsakerna bakom sådant våld.

Med nära relationer avses i detta uppdrag partnerrelationer. I uppdraget ska Brå, utifrån svensk och internationell forskning, identifiera förebyggande och stödjande åtgärder mot våld i nära relation bland unga samt identifiera vilka kunskapsluckor som finns. Brå ska även lämna förslag på strategiska åtgärder för hur samhällets förmåga i bred bemärkelse kan förbättras för att förebygga våld i nära relationer bland unga. I genomförandet av uppdraget ska Brå inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta organisationer inom civilsamhället, berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Brå ska inom ramen för uppdraget ha ett tydligt hbtq- och barnrättsperspektiv. I arbetet ska myndigheten även tillvarata barn och ungas egna synpunkter och erfarenheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 29 oktober 2021.

Läs mer om uppdraget (länk till Regeringens webbplats)