Nya uppdrag till Brå: Kvalitetsgranskning av statistiken över anmäld misshandel och stöd kring kartläggning om våld i nära relationer

Regeringen ger Brå i uppdrag att kvalitets­granska statistiken över anmälda miss­handels­brott samt ta fram ett fördjupat stöd vid kart­läggning av våld i nära relationer. Båda uppdragen är en del av regeringens åtgärds­paket att intensi­fiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

  • Brå får i uppdrag att granska kvaliteten på statistiken av anmälda miss­handels­brott sedan 2019, när nya brotts­koder för relationen mellan offer och förövare infördes. Myndig­heten ska publi­cera nya beräk­ningar av nivån och utveck­lingen av miss­handels­anmäl­ningarna. Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet senast den 31 mars 2023.
  • Brå får även i uppdrag att ta fram ett fördjupat stöd för hur kart­lägg­ningen av brotts­lighet i ett geo­grafiskt område kan komplet­teras med en bild av hur våld i nära relationer ser ut och vilka förut­sätt­ningar som finns att före­bygga sådant våld. Uppdraget ska genom­föras i samverkan med Jäm­ställd­hets­myndig­heten och Brå ska även samråda med Social­styrelsen. Upp­draget ska redovisas till Regerings­kansliet senast den 3 oktober 2022.