Våld i ungas parrelationer uppmärksammas inte tillräckligt

Pressmeddelande

Kunskapen som finns idag gällande våld i nära relationer, liksom det förebyggande och stödjande arbetet mot detta våld, utgår oftast från ett vuxenperspektiv. Därför riskerar våld i ungas egna parrelationer att inte uppmärksammas tillräckligt. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet publicerar idag.

– Våld i ungas parrelationer är allvarligt, och samtidigt ett eftersatt område. Många saknar tillräcklig kunskap om den här typen av våld, både myndigheter som arbetar mer övergripande, vuxna som möter unga i sitt arbete och föräldrar, men även de unga själva. De unga kanske är i sin första parrelation och inte alltid medvetna om var gränserna går för vad som utgör en sund relation, säger Monika Sellgren Karlsson, utredare, Brå.

För att synliggöra problematiken ser Brå ett behov av mer kunskap om omfattningen av ungas parrelaterade våld. Brå föreslår också att de myndigheter och aktörer som har till uppdrag att ta fram kunskap och ge råd kring våld i nära relation, tydligare inkluderar information om våld i ungas parrelationer i sin kunskapsproduktion och kartläggningar på området. Verksamheter som är uppbyggda kring ett vuxenperspektiv på våld i nära relation behöver också arbeta för att gruppen unga mellan 13 och 25 år som utsätts för eller utövar våld i parrelation, inte faller ”mellan stolarna” organisatoriskt. Brå ser också ett behov av att uppmärksamma våldet i ungas parrelationer i det lokala brottsförebyggande arbetet.

De breda förebyggande åtgärderna behöver stärkas, både för unga generellt, men också för unga som löper en högre risk än andra att utöva våld i en parrelation. Ett av Brås strategiska åtgärdsförslag är att i svensk skolmiljö implementera något av de internationella evidensbaserade våldsförebyggande program som har specifikt fokus på våld i ungas parrelationer.

– Skolan är en viktig aktör. Här vistas de unga en stor del av sin vardag och det är också i skolan som en del av våldet sker. De unga vi intervjuat i studien efterlyser själva mer kunskap och information om relationsvåld, normer och gränser, och där kan skolan spela en viktig roll, säger Lisa Westfelt, utredare, Brå.

Rapporten pekar även på vikten av att förbättra förmågan att upptäcka ungas parrelaterade våld. Aktörer inom hälso- och sjukvården, elev- och studenthälsan, liksom barn- och ungdomspsykiatrin har här en viktig roll. Brå bedömer att det finns behov av att i högre utsträckning ställa rutinmässiga frågor om relationsvåld till unga, liksom ett behov av en större enhetlighet i detta arbete.

Ett område som är särskilt eftersatt är återfallsförebyggande insatser för unga personer som utövar våld i parrelationer. Det behövs generellt mer forskning, kunskap och utvärdering av olika typer av metoder för att kunna utveckla ett effektivt återfallsförebyggande arbete.

Fakta om rapporten

Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera vilka åtgärder som kan vidtas i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer. I arbetet med uppdraget har Brå sammanställt svensk och internationell forskning på området, intervjuat professionella inom berörda myndigheter, organisationer inom civilsamhället och andra relevanta aktörer som arbetar med området våld i parrelationer, intervjuat unga personer som själva utsatts för våld i parrelation samt genomfört en idéverkstad med unga. Utifrån detta material föreslår Brå i denna rapport flera strategiska åtgärder för hur samhällets förebyggande och stödjande arbete kan förbättras på området.

Kontakt

Lyssna på podden

Ungas våld i parrelationer

Snacka om brott: avsnitt 36

Ungas våld i parrelationer