Slutlig brottsstatistik 2019 – handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2019.

Handlagda brott

 • Under 2019 blev 1,57 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 14 000 brott (+1 %), jämfört med 2018.
 • En utredning hade bedrivits för knappt hälften (49 %), eller 775 000, av de handlagda brotten, vilket var en ökning med 9 520 brott (+1 %) jämfört med 2018. De resterande handlagda brotten, 792 000 (51 %), direktavskrevs, vilket var en ökning med 4 470 direktavskrivna brott (+1 %) jämfört med 2018.
 • Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2019, var oförändrade jämfört med 2018.

Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Under 2019 personuppklarades 212 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 1 240 brott (+1 %) jämfört med 2018. Antalet åtalsbeslut ökade med 194 brott (±0 %), antalet strafförelägganden ökade med 1 410 brott (+4 %), medan antalet åtalunderlåtelser minskade med 368 brott (−3 %).
Tabell som bland annat visar att antalet personuppklarade handlagda brott var 212000 år 2019, samt att personuppklaringsprocenten var 14 procent.

Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- och lagföringsprocenten 2019 samt förändring i procentenheter jämfört med 2018.

 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 14 procent 2019, vilket var en oförändrad nivå jämfört med 2018. Personuppklaringsprocenten ökade för bedrägeribrott och trafikbrott, medan den minskade för sexualbrott och narkotikabrott. För övriga redovisade brottskategorier var personuppklaringsprocenten oförändrad.
 • Lagföringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott (exklusive förundersökningsbegränsade brott), uppgick till 30 procent 2019, vilket var samma nivå som 2018.
 • Lagföringsprocenten var oförändrad för de flesta redovisade brottskategorier jämfört med 2018. För bedrägeribrott ökade den dock, medan den minskade för sexualbrott och narkotikabrott.

Misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar

 • År 2019 misstänktes 189 000 personer för brott, vilket var en ökning med 5 procent, jämfört med 2018.
 • Av de misstänkta personerna var 39 800 kvinnor (21 %) och 149 000 män (79 %). Jämfört med 2018 har antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för brott ökat, med 9 respektive 4 procent.
 • Sett över en tioårsperiod (2010–2019) har antalet personer som misstänkts för brott minskat med 3 procent. Antalet misstänkta kvinnor har minskat något mer, än antalet misstänkta män under perioden (5 respektive 3 procent). I förhållande till befolkningsmängden har antalet misstänkta personer per 100 000 invånare minskat med 11 procent.
 • Närmare hälften (46 %) av de misstänkta personerna fick ett lagföringsbeslut 2019, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2018. Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var18 procent kvinnor och 82 procent män.
 • År 2019 handlades totalt 566 000 brottsmisstankar, vilket var en ökning med 29 000 brottsmisstankar (+5 %) jämfört med 2018.

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

För mer information om statistiken

 • Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott), tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
 • Åsa Lennerö, statistiker/utredare (Misstänkta personer), tfn: 08-527 58 415; e-post: asa.lennero@bra.se

Definitioner/avgränsningar

 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.
 • Förundersökningsbegränsade brott och brottmisstankar är handlagda brott/brottmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.
 • Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.
 • Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.
 • Handlagda brottsmisstankar brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.