Sammanställning av studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund


Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. 

Syftet med översikten är att undersöka omfattningen och karaktären på den forskning och utredningsverksamhet som hittills bedrivits på dessa två områden och att översiktligt sammanfatta resultaten. Genom att systematiskt gå igenom tidigare litteratur kan kunskapsluckor lättare identifieras, vilket i sin tur främjar design och planering av framtida studier.

Sedan mitten av 1970-talet har ett flertal svenska studier visat att utrikesfödda oftare registrerats för brott i förhållande till sin andel av befolkningen, i jämförelse med personer med svensk bakgrund. Även i de övriga nordiska länderna Norge, Danmark och Finland finns en överrepresentation av utrikesfödda och deras barn när det gäller såväl misstänkta som dömda för brott.

I den här kartläggande litteraturöversikten sammanställs den svenska och nordiska forskningen från 2005 och framåt om brottslighet bland utrikesfödda och barn till utrikesfödda, samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Syftet är att få en bild av vilken forskning som finns, vad resultaten pekar på och eventuella kunskapsluckor, inför planeringen av nya kvantitativa studier.

 

Frågeställningar i studien

  • Vilka studier om brottslighet bland personer med utländsk respektive inhemsk bakgrund har publicerats i Sverige och övriga nordiska länder under perioden januari 2005 till och med maj 2019?
  • Vilka studier av särbehandling inom rättsväsendet av personer med utländsk bakgrund har publicerats i Sverige och övriga nordiska länder under perioden januari 2005 till och med maj 2019?
  • Vilka är de huvudsakliga resultaten av befintliga studier inom respektive område?

Ladda ner och läs

Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund En kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019 (2019)