Slutlig brottsstatistik 2017


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017. 

Handlagda brott

 • Under 2017 blev 1,52 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 27 600 brott eller 2 procent jämfört med 2016.
 • Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Resterande brott anmäldes före 2016.
 • En utredning hade bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 769 000, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 52 200 utredda brott (+7 %) jämfört med 2016.
 • De resterande handlagda brotten (49 %) eller 752 000 brott, direktavskrevs, vilket är en minskning med 24 500 avskrivna brott (−3 %) jämfört med 2016.
 • Andelen utredda brott av samtliga handlagda brott 2017 ökade med 3 procentenheter, från 48 till 51 procent, jämfört med 2016.
Samtliga handlagda brott 2017 fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Totalt 1520000 handlagda brott.

Samtliga handlagda brott 2017 fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Inom parentes anges förändring jämfört med 2016. Totalt 1 520 000 handlagda brott.

Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Under 2017 personuppklarades 203 000 handlagda brott, vilket är en ökning med 5 370 brott (+3 %) jämfört med 2016. Antalet personuppklarade brott ökade för de övergripande kategorierna bedrägeribrott, skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott, medan antalet personuppklarade stöld- och tillgreppsbrott minskade. Handlagda brott i kategorin brott mot person var ungefär lika många som föregående år.
 • Personuppklaringsprocenten uppgick till 13 procent 2017, vilket är samma nivå som 2016.
 • Lagföringsprocenten uppgick till 28 procent 2017, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Misstänkta personer

 • År 2017 misstänktes 177 000 personer för brott, vilket är en ökning med 3 300 personer eller 2 procent jämfört med 2016. Av de misstänkta personerna var 20 procent kvinnor och 80 procent män.
 • Relaterat till befolkningen så misstänktes 2 140 personer per 100 000 invånare för brott under 2017, vilket är 1 procent högre än 2016. Jämfört med 2016 har antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänks för brott minskat (−3 %), medan antalet män per 100 000 invånare som misstänks för brott har ökat (+1 %).
 • Majoriteten (79 %) av de misstänkta var 21 år eller äldre 2017, medan en dryg femtedel (21 %) var unga personer i åldern 15–20 år. Relaterat till befolkningen är andelen större i de yngre åldersgrupperna. År 2017 var 5 820 personer per 100 000 invånare misstänkta för brott i åldersgruppen 15–17 år, vilket kan jämföras med 791 personer per 100 000 invånare för personer 50 år eller äldre.
 • Av de misstänkta personerna 2017 var drygt hälften (55 %) misstänkta för ett (1) brott, medan resterande 45 procent var misstänkta för två eller flera brott. En mindre andel (4 %) var misstänkta för fler än 11 brott under året. Andelen kvinnor som var misstänkta för ett (1) brott var 63 % och andelen män var 53 %.

Personer med lagföringsbeslut

 • Antalet personer som misstänkts för brott och som fått ett lagföringsbeslut var 82 700 personer 2017, vilket är en ökning med 2 280 personer (+3 %) jämfört med 2016. Andelen misstänkta med ett lagföringsbeslut var 47 procent, vilket är samma nivå som 2016.
 • Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var 17 procent (14 200) kvinnor och 83 procent (68 500) män. Antalet kvinnor med lagföringsbeslut har minskat jämfört med 2016 (−4 %) medan antalet män har ökat (+4 %).
 • År 2017 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland dem som misstänktes för trafikbrott (71 %) och narkotikabrott (62 %), och minst för dem som misstänktes för bedrägeribrott (22 %) och brott mot person (20 %).

Handlagda brottsmisstankar

 • År 2017 handlades totalt 516 000 brottsmisstankar, vilket är en ökning med 8 960 brottsmisstankar (+2 %) jämfört med 2016.
 • Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2017 gällde den största andelen (25 %) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (18 %), stöld- och tillgreppsbrott (13 %) och trafikbrott (12 %).

Beslut på brottsmisstankar

 • År 2017 förundersökningsbegränsades 46 800 (7 %) av alla brotts­misstankar. Det är en ökning med 3 120 brottsmisstankar (+6 %) jämfört med 2016.
 • År 2017 ledde 42 procent eller 216 000 av samtliga handlagda brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Jämfört med 2016 är det en minskning med 2 860 brottsmisstankar. Andelen lagföringsbeslut minskade med 1 procent­enhet jämfört med 2016.

Fakta

I och med publiceringen av statistiken för 2017 har tidigare publicerad statistik för åren 2013-2016 korrigerats. Bakgrunden till korrigeringen är ett tekniskt fel som föranlett ett mindre bortfall i statistiken. För mer information om korrigeringen och hur den påverkar statistiken, se rapporten Korrigering av statistik 2013-2016

Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter

För mer information

 • Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott)
  tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
 • Roger Karlsson, statistiker (Misstänkta personer)
  tfn: 08-527 58 526; e-post: roger.karlsson@bra.se
 • Stina Söderman, statistiker/utredare (Handlagda brottsmisstankar)
  tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se
 

Definitioner/avgränsningar

 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.
 • Förundersökningsbegränsade brott och brottmisstankar är handlagda brott/brottmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period. Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.
 • Misstänkta personer: En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.
 • Handlagda brottsmisstankar: brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.