8,68 miljoner kronor till utvärderingar av brottsförebyggande insatser

Brottsförebyggande rådet (Brå) ger varje år ekonomiskt stöd för utvärdering av lokalt brottsförebyggande arbete för att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. Under 2023 har Brå beviljat stöd för över åtta miljoner kronor.

Att utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete är viktigt för att ta reda på vad som fungerar. Brå ger årligen ut ekonomiskt stöd till utvärdering och uppföljning av brottsförebyggande insatser och i år har 17 ansökningar sammanlagt beviljats ekonomiskt stöd om ungefär 8,68 miljoner kronor. Det är mer än en fördubbling från 2022 då ungefär 4,1 miljoner kronor beviljades i stöd.

– Den här ökningen ger möjlighet till fler och bättre utvärderingar av olika brottsförebyggande insatser. Vi behöver fler utvärderingar av insatser med hög angelägenhetsgrad och som ger resultat som kan omsättas i direkt praktik i olika delar av landet. Det gör att vår erfarenhetsbank växer snabbare, säger Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå).

Bland de beviljade ansökningarna finns en spridning över hela landet och bland organisationerna hittas representanter från myndighet, kommun, polis, akademi, näringsliv och civilsamhällesorganisationer. Två organisationer som fått beviljat stöd är Ovanåkers kommun och Polismyndigheten, polisregion Stockholm. Brå har pratat med representanter från organisationerna.

Mer om ekonomiskt stöd

Här kan du se vilka ansökningar som fått beviljat stöd och läsa mer om Brås ekonomiska stöd för utvärdering och uppföljning.

Erfarenhetsbank

I erfarenhetsbanken hittar du utvärderingar av brottsförebyggande arbete som fått ekonomiskt stöd av Brå.

Monica Liljemark och Therese Styverz Törnberg

Från vänster: Monica Liljemark och Therese Styverz Törnberg

Ovanåkers kommun, Betydelsen av professionella trygghetsvandrare i glesbygd

Monica Liljemark, enhetschef, och Therese Styverz Törnberg, folkhälsosamordnare på Ovanåkers kommun.

Beskriv kortfattat vad projektet som ni ska utvärdera handlar om.

Trygghetsvandringarna är en insats för att öka tryggheten för kommunens invånare, främst ungdomar, och för att minska brott under sommaren. Personal som till vardags arbetar inom bland annat skola, socialtjänst och elevhälsa rör sig utomhus i kommunens två tätorter under kvällstid på lördagar och söndagar under sommarmånaderna. Fritidsgårdsledarna anordnar dessutom aktiviteter för ungdomarna. Uppdraget som trygghetsvandrare är frivilligt, men avlönat, utöver ordinarie tjänst.

Ovanåker är en ganska liten kommun, så de som trygghetsvandrar har i många fall redan en relation till ungdomarna. Vi tror att detta är en viktig faktor som bidragit till att trygghetsvandringarna blivit verkningsfulla. Det är det vi vill titta närmare på.

Hur kommer ni gå tillväga med utvärderingen?

Vi kommer att anlita ett konsultföretag som ska genomföra utvärderingen. De kommer att intervjua aktörer, titta på statistik och genomföra observationsstudier.

Vad hoppas ni att utvärderingen ska bidra till?

Vi hoppas att vi dels ska få en indikation på om vår känsla kring trygghetsvandringarna stämmer – är detta ett verkningsfullt koncept? Vi vill också veta hur både ungdomar och trygghetsvandrare upplever projektet. Förhoppningsvis ger utvärderingen oss även insikter om hur vi kan utveckla verksamheten och göra den ännu bättre. Att det blir en rapport som andra kommuner kan ta del av gör ju också att andra kommuner kan lära sig av våra erfarenheter.

Catharina Törnqvist, Internationella enheten, Nationella operativa avdelningen (NOA) på Polismyndigheten

Catharina Törnqvist, Polismyndigheten

Polismyndigheten, Rätt kurva

Catharina Törnqvist, Kommissarie och projektkoordinator, Internationella enheten, Nationella operativa avdelningen (NOA) på Polismyndigheten.

Beskriv kortfattat vad projektet Rätt kurva handlar om.

Rätt kurva är ett program där Polismyndigheten på lokal nivå samverkar med socialtjänsten och särskilt anställda familjebehandlare, i ett Rätt kurva-team. Det nära samarbetet syftar till att förebygga insocialisering och nyrekrytering av barn och ungdomar in i kriminalitet. Programmet startade i september 2023 i tre områden (Södertälje, Linköping och Göteborg nordost) och ska bedrivas som en pilotverksamhet under 3 år.

Programmet bygger på att lokal polis, med hjälp av ett nyutvecklat it-verktyg och ett systematiskt arbete med polisiär data, identifierar barn mellan 8 och 15 år som kan vara lämpliga kandidater för programmet. Urvalet presenteras för socialtjänsten som tillför sin information. Därefter väljer polis och socialtjänst tillsammans ut de barn som visar starka tecken på att befinna sig i riskzonen för grov kriminalitet. Barnen och familjen erbjuds då det brottsförebyggande programmet Rätt kurva. Programmet är helt frivilligt och utan kostnad för familjen.

Familjebehandlarna arbetar fysiskt och psykiskt mycket nära barn och familj. Behandlingen syftar till att aktivera barnets nätverk, stärka barnets självkänsla, motivera barnet att välja rätt väg och ge förutsättningar till meningsfull skolgång och fritid. Även familjens situation beaktas, även syskon och föräldrar kan komma ifråga för åtgärder och stöd. Socialtjänsten har, förutom de kommunala insatsmöjligheterna, en utökad verktygslåda med åtgärder att använda där näringsliv och civilsamhälle är involverat och bidrar. Skolan är en viktig samarbetspartner som både informationsbärare och aktör för åtgärder och aktiviteter.

Hur kommer ni gå tillväga med utvärderingen?

Rätt kurva kommer att utvärderas genom forskning som genomförs av Göteborgs universitet, där forskare från universitetet följer Rätt kurva från starten. De är igång med sitt arbete och kommer att följa pilotverksamheten i våra nuvarande tre områden till och med hösten 2026. Forskningen har ett brett upplägg och ska besvara en mängd frågor som rör både utförarna (polisen och socialtjänsten), deltagarna (barnen och familjerna) och externa möjliggörare (näringsliv och civilsamhälle) samt de sociala processerna. Till detta läggs också brottsstatistik, statistik över orosanmälningar, skolansinformation och ett antal mer numeriskt mätbara parametrar.

Vad hoppas ni att utvärderingen ska bidra till?

Utvärderingen ska bidra till att utröna om Rätt kurva är ett bra program för att nå barn mellan 8 och 15 år och dess familjer, och om det bidrar till att få barnen att avbryta sin kriminalitet och bli motiverade att välja ett icke kriminellt liv. Vi hoppas också att utvärderingen ska visa hur näringslivet och civilsamhällets engagemang påverkar familjen, om det leder till ökad sysselsättning och bättre möjligheter för familjen.

Visar utvärderingen att metoden bidrar till det som är målsättningen, att minska nyrekrytering och insocialisering i kriminalitet, är tanken att Rätt kurva ska skalas upp nationellt och att fler lokalpolisområden och kommuner ska erbjudas att börja använda metoden.