Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut 2021, kriminalvård avseende fängelse och häkte 2021, samt återfall i brott 2015 (slutlig) och 2019 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan.

Lagföringsbeslut

Beslut

 • År 2021 fattades 112 136 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en ökning med 2 procent (+ 2 717 beslut) jämfört med 2020.
 • Domsluten ökade med 8 procent till 74 581 domslut, strafföreläggandena minskade med 9 procent till 26 901 beslut och åtalsunderlåtelserna minskade med 3 procent till 10 654 beslut.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 18 procent (19 799 beslut) kvinnor och 82 procent (92 337 beslut) män.

Huvudpåföljder i domslut

 • Ökningar kan ses för flera av huvudpåföljderna i domsluten under 2021. Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse ökade med 8 procent till 12 052 domslut jämfört med 2020. Det var främst de långa fängelsestraffen på 24 månader eller mer som ökade, med 14 procent (+223 domslut), jämfört med 2020.
 • Den totala utdömda strafftiden ökade med 18 999 månader (+14 %) jämfört med 2020. Den genomsnittliga strafftiden ökade med 0,7 månader (+6 %) jämfört med 2020 till 12,9 månader. Jämfört med 2012 har den genomsnittliga strafftiden ökat med 4,4 månader (+52 %).

Kriminalvård – fängelse och häkte

 • Totalt var 5 687 personer – 322 kvinnor respektive 5 365 män – intagna på anstalt den 1 oktober 2021. Det är en ökning med 8 procent jämfört med 1 oktober 2020.
 • Den 1 oktober 2021 var 2 416 personer inskrivna i häkte, av dessa var 85 procent häktade och 9 procent avtjänade en del av sin fängelsepåföljd i häktet (verkställighetsfall).

Återfall i brott 2015

 • Av samtliga 69 894 personer med en ingångshändelse 2015, återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 43 procent.
 • Under den studerade perioden, 2015 – 2018, var mediantiden till första återfallet 8 månader och 2 veckor (254 dagar). Kvinnor hade en något längre mediantid (264 dagar) än män (253 dagar).

Statistiken för 2021 över frivårdens insatser publiceras den 14 juni kl 9.30.

Kontakt

Definitioner/avgränsningar

 • Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.
 • Straffmassa är summan av fängelsestraffens längd under ett kalenderår.
 • Statistiken över kriminalvård ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet på anstalt, och häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet påbörjade och pågående fängelseverkställigheter, samt antalet personer inskrivna i häkte.
 • Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.
 • Ingångshändelse: när en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdomsvård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihetsberövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) vinner laga kraft.
 • Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.