Slutlig brottsstatistik 2021

Nu publiceras den slutliga statistiken för 2021 över handlagda brott, anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld. Här hittar du ett urval av statistiken.

1,5 miljoner brott blev handlagda

 • Under 2021 blev cirka 1,5 miljoner brott handlagda, vilket är en minskning med 98 094 brott (-6 %), jämfört med 2020.
 • Av de handlagda brotten hade en utredning bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 781 170, av de handlagda brotten, vilket är en minskning (−5 %) jämfört med 2020. Antalet utredda brott minskade inom samtliga redovisade brottskategorier.
 • De resterande handlagda brotten (49 %) direktavskrevs, vilket är en minskning (−7 %) jämfört med 2020. De direktavskrivna brotten minskade inom samtliga redovisade brottskategorier, med undantag för kategorin brott mot person.

Personuppklarade brott

 • Under 2021 personuppklarades 201 664 handlagda brott, vilket är en minskning med 22 397 brott (−10 %) jämfört med 2020. Av de redovisade brottskategorierna minskade antalet personuppklarade brott för samtliga brottskategorier förutom brott mot person. Minskningen föregicks dock av en särskilt hög nivå 2020, vilken har kopplats samman med ett minskat inflöde av anmälda brott under pandemin, i kombination med tillfälligt ökade utredningsresurser hos de brottsutredande myndigheterna, till följd av bland annat inställda personalutbildningar.
 • Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott, uppgick till 13 procent 2021, en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020.
 • Sett till de olika brottskategorierna minskade personuppklaringsprocenten för bedrägeribrott (−1 procentenhet), trafikbrott (−2 procentenheter) och narkotikabrott (−4 procentenheter). Personuppklaringsprocenten ökade för sexualbrott (+1 %), och var oförändrad för övriga redovisade brottskategorier.
 • Lagföringsprocenten, det vill säga andelen personuppklarade brott jämfört med de handlagda brott som har utretts, uppgick till 29 procent, även det en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2020.
 • Även lagföringsprocenten minskade för bedrägeribrott (−2 procentenheter), trafikbrott (−1 procentenhet) och narkotikabrott (−4 procentenheter), men ökade för både sexualbrott och tillgreppsbrott (+1 procentenhet vardera).

Fakta

Ändamålet med statistiken över handlagda brott är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de brott som anmäls till rättsväsendet.

Statistiken kan bland annat användas som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter, samt för allmän information. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till nivåer eller förändringar över tid.

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma år eller tidigare.
 • Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.
 • Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period.
 • Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Färre fall av dödligt våld under 2021

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

Minskning av anmälda brott

Under 2021 anmäldes cirka 1,48 miljoner brott, vilket var en minskning med 86 315 brott (-6 %), jämfört med året innan. Det är inga större förändringar av den slutliga statistiken över anmälda brott 2021 som publiceras idag, jämfört med den preliminära statistiken som publicerades 20 januari 2022.

Karta: Anmälda brott i kommunerna

Ingen kommun vald

Välj region
 • Hela Sverige
 • Polis­region Nord
 • Polis­region Bergslagen
 • Polis­region Mitt
 • Polis­region Väst
 • Polis­region Öst
 • Polis­region Syd
 • Polis­region Stockholm
Policeregions of Sweden 2020-11-27 Martin Ahlqvist cc-by-sa-2.5 image/svg+xml
Kommundata, sorterat på ,
.k1862 {fill: #add2d4 !important;}.k0763 {fill: #add2d4 !important;}.k1290 {fill: #a4cdcf !important;}.k1435 {fill: #add2d4 !important;}.k1492 {fill: #add2d4 !important;}.k0182 {fill: #a4cdcf !important;}.k2309 {fill: #add2d4 !important;}.k1461 {fill: #add2d4 !important;}.k0331 {fill: #add2d4 !important;}.k1460 {fill: #add2d4 !important;}.k1421 {fill: #add2d4 !important;}.k2583 {fill: #add2d4 !important;}.k1465 {fill: #add2d4 !important;}.k1270 {fill: #add2d4 !important;}.k1430 {fill: #add2d4 !important;}.k1782 {fill: #add2d4 !important;}.k0884 {fill: #add2d4 !important;}.k2480 {fill: #a4cdcf !important;}.k1452 {fill: #add2d4 !important;}.k0665 {fill: #add2d4 !important;}.k2281 {fill: #a4cdcf !important;}.k0488 {fill: #add2d4 !important;}.k1273 {fill: #add2d4 !important;}.k0481 {fill: #add2d4 !important;}.k1278 {fill: #add2d4 !important;}.k1471 {fill: #add2d4 !important;}.k1281 {fill: #a4cdcf !important;}.k1984 {fill: #add2d4 !important;}.k1257 {fill: #add2d4 !important;}.k0136 {fill: #a3cccf !important;}.k0184 {fill: #a3cccf !important;}.k1486 {fill: #abd1d3 !important;}.k0861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0680 {fill: #a3cccf !important;}.k1060 {fill: #abd1d3 !important;}.k1315 {fill: #abd1d3 !important;}.k2083 {fill: #abd1d3 !important;}.k1214 {fill: #abd1d3 !important;}.k0127 {fill: #a3cccf !important;}.k1785 {fill: #abd1d3 !important;}.k1380 {fill: #a3cccf !important;}.k2180 {fill: #a3cccf !important;}.k1272 {fill: #abd1d3 !important;}.k1484 {fill: #abd1d3 !important;}.k1462 {fill: #abd1d3 !important;}.k1463 {fill: #abd1d3 !important;}.k1490 {fill: #a3cccf !important;}.k2481 {fill: #abd1d3 !important;}.k0765 {fill: #abd1d3 !important;}.k0330 {fill: #abd1d3 !important;}.k1262 {fill: #abd1d3 !important;}.k0512 {fill: #add2d4 !important;}.k2161 {fill: #abd1d3 !important;}.k1982 {fill: #abd1d3 !important;}.k0126 {fill: #a1cbce !important;}.k1266 {fill: #abd1d3 !important;}.k2523 {fill: #abd1d3 !important;}.k0860 {fill: #abd1d3 !important;}.k1291 {fill: #abd1d3 !important;}.k0764 {fill: #abd1d3 !important;}.k0562 {fill: #abd1d3 !important;}.k1264 {fill: #abd1d3 !important;}.k1256 {fill: #abd1d3 !important;}.k1267 {fill: #abd1d3 !important;}.k0382 {fill: #abd1d3 !important;}.k2422 {fill: #add2d4 !important;}.k0484 {fill: #a1cbce !important;}.k0181 {fill: #a1cbce !important;}.k0580 {fill: #9fcacd !important;}.k1961 {fill: #abd1d3 !important;}.k1265 {fill: #abd1d3 !important;}.k2514 {fill: #abd1d3 !important;}.k0128 {fill: #abd1d3 !important;}.k1263 {fill: #abd1d3 !important;}.k2262 {fill: #abd1d3 !important;}.k0581 {fill: #9fcacd !important;}.k0482 {fill: #abd1d3 !important;}.k1083 {fill: #abd1d3 !important;}.k0685 {fill: #abd1d3 !important;}.k1861 {fill: #abd1d3 !important;}.k0687 {fill: #abd1d3 !important;}.k2584 {fill: #abd1d3 !important;}.k1260 {fill: #abd1d3 !important;}.k1230 {fill: #abd1d3 !important;}.k1470 {fill: #abd1d3 !important;}.k0686 {fill: #abd1d3 !important;}.k1885 {fill: #abd1d3 !important;}.k1284 {fill: #abd1d3 !important;}.k2403 {fill: #add2d4 !important;}.k2506 {fill: #add2d4 !important;}.k1277 {fill: #abd1d3 !important;}.k0360 {fill: #abd1d3 !important;}.k1491 {fill: #abd1d3 !important;}.k2283 {fill: #abd1d3 !important;}.k2062 {fill: #abd1d3 !important;}.k1760 {fill: #add2d4 !important;}.k1233 {fill: #abd1d3 !important;}.k1276 {fill: #abd1d3 !important;}.k0881 {fill: #abd1d3 !important;}.k0305 {fill: #abd1d3 !important;}.k1762 {fill: #add2d4 !important;}.k0125 {fill: #abd1d3 !important;}.k2418 {fill: #add2d4 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1495 {fill: #abd1d3 !important;}.k2425 {fill: #add2d4 !important;}.k1283 {fill: #9cc8cb !important;}.k2282 {fill: #abd1d3 !important;}.k0662 {fill: #abd1d3 !important;}.k1784 {fill: #abd1d3 !important;}.k1880 {fill: #9ac7ca !important;}.k0882 {fill: #abd1d3 !important;}.k1415 {fill: #abd1d3 !important;}.k1980 {fill: #9ac7ca !important;}.k1381 {fill: #abd1d3 !important;}.k1286 {fill: #abd1d3 !important;}.k0781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1231 {fill: #abd1d3 !important;}.k2084 {fill: #abd1d3 !important;}.k0380 {fill: #98c6c9 !important;}.k1081 {fill: #abd1d3 !important;}.k1261 {fill: #abd1d3 !important;}.k2085 {fill: #abd1d3 !important;}.k1781 {fill: #abd1d3 !important;}.k1881 {fill: #abd1d3 !important;}.k0586 {fill: #abd1d3 !important;}.k2417 {fill: #add2d4 !important;}.k0560 {fill: #add2d4 !important;}.k2582 {fill: #abd1d3 !important;}.k1440 {fill: #abd1d3 !important;}.k1493 {fill: #abd1d3 !important;}.k1981 {fill: #abd1d3 !important;}.k2183 {fill: #abd1d3 !important;}.k0115 {fill: #abd1d3 !important;}.k0883 {fill: #abd1d3 !important;}.k2581 {fill: #abd1d3 !important;}.k2182 {fill: #abd1d3 !important;}.k2513 {fill: #add2d4 !important;}.k0767 {fill: #abd1d3 !important;}.k1983 {fill: #abd1d3 !important;}.k2518 {fill: #add2d4 !important;}.k0683 {fill: #abd1d3 !important;}.k1082 {fill: #abd1d3 !important;}.k2184 {fill: #abd1d3 !important;}.k1285 {fill: #aad0d2 !important;}.k2303 {fill: #add2d4 !important;}.k1441 {fill: #aad0d2 !important;}.k1287 {fill: #aad0d2 !important;}.k0682 {fill: #aad0d2 !important;}.k2280 {fill: #aad0d2 !important;}.k1446 {fill: #add2d4 !important;}.k1499 {fill: #aad0d2 !important;}.k1292 {fill: #aad0d2 !important;}.k1438 {fill: #add2d4 !important;}.k2463 {fill: #add2d4 !important;}.k1401 {fill: #aad0d2 !important;}.k2021 {fill: #add2d4 !important;}.k0486 {fill: #aad0d2 !important;}.k0483 {fill: #aad0d2 !important;}.k0117 {fill: #aad0d2 !important;}.k1883 {fill: #aad0d2 !important;}.k1494 {fill: #aad0d2 !important;}.k0139 {fill: #aad0d2 !important;}.k2404 {fill: #add2d4 !important;}.k1402 {fill: #aad0d2 !important;}.k2409 {fill: #add2d4 !important;}.k0509 {fill: #add2d4 !important;}.k2421 {fill: #add2d4 !important;}.k2505 {fill: #add2d4 !important;}.k0604 {fill: #add2d4 !important;}.k2181 {fill: #aad0d2 !important;}.k0120 {fill: #aad0d2 !important;}.k1487 {fill: #aad0d2 !important;}.k0162 {fill: #aad0d2 !important;}.k0186 {fill: #aad0d2 !important;}.k1489 {fill: #aad0d2 !important;}.k0192 {fill: #aad0d2 !important;}.k1482 {fill: #aad0d2 !important;}.k1444 {fill: #add2d4 !important;}.k1382 {fill: #aad0d2 !important;}.k0583 {fill: #aad0d2 !important;}.k0563 {fill: #add2d4 !important;}.k2510 {fill: #add2d4 !important;}.k2305 {fill: #add2d4 !important;}.k0834 {fill: #add2d4 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #aad0d2 !important;}.k2521 {fill: #add2d4 !important;}.k2460 {fill: #add2d4 !important;}.k2026 {fill: #add2d4 !important;}.k1904 {fill: #add2d4 !important;}.k2326 {fill: #add2d4 !important;}.k0584 {fill: #add2d4 !important;}.k1445 {fill: #add2d4 !important;}.k1814 {fill: #add2d4 !important;}.k2034 {fill: #add2d4 !important;}.k0138 {fill: #aad0d2 !important;}.k2039 {fill: #add2d4 !important;}.k1080 {fill: #aad0d2 !important;}.k1383 {fill: #aad0d2 !important;}.k1280 {fill: #82babd !important;}.k0381 {fill: #aad0d2 !important;}.k2284 {fill: #aad0d2 !important;}.k1293 {fill: #aad0d2 !important;}.k1497 {fill: #add2d4 !important;}.k0980 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1282 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1860 {fill: #add2d4 !important;}.k0187 {fill: #add2d4 !important;}.k1960 {fill: #add2d4 !important;}.k1765 {fill: #add2d4 !important;}.k2560 {fill: #add2d4 !important;}.k2101 {fill: #add2d4 !important;}.k1496 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1384 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2462 {fill: #add2d4 !important;}.k1439 {fill: #add2d4 !important;}.k0561 {fill: #add2d4 !important;}.k2401 {fill: #add2d4 !important;}.k0642 {fill: #add2d4 !important;}.k1485 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2082 {fill: #add2d4 !important;}.k2081 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1962 {fill: #add2d4 !important;}.k1481 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2482 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0513 {fill: #add2d4 !important;}.k0160 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0114 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1443 {fill: #add2d4 !important;}.k1447 {fill: #add2d4 !important;}.k0760 {fill: #add2d4 !important;}.k2061 {fill: #add2d4 !important;}.k0428 {fill: #add2d4 !important;}.k1863 {fill: #add2d4 !important;}.k0191 {fill: #a8cfd1 !important;}.k0617 {fill: #add2d4 !important;}.k0821 {fill: #add2d4 !important;}.k0188 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2260 {fill: #add2d4 !important;}.k0183 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1884 {fill: #add2d4 !important;}.k1764 {fill: #add2d4 !important;}.k1761 {fill: #add2d4 !important;}.k0480 {fill: #a8cfd1 !important;}.k2104 {fill: #add2d4 !important;}.k1488 {fill: #a8cfd1 !important;}.k1407 {fill: #add2d4 !important;}.k1466 {fill: #add2d4 !important;}.k2121 {fill: #add2d4 !important;}.k2029 {fill: #add2d4 !important;}.k2031 {fill: #add2d4 !important;}.k2023 {fill: #add2d4 !important;}.k0684 {fill: #add2d4 !important;}.k1472 {fill: #add2d4 !important;}.k1715 {fill: #add2d4 !important;}.k1907 {fill: #add2d4 !important;}.k1864 {fill: #add2d4 !important;}.k1737 {fill: #add2d4 !important;}.k1763 {fill: #add2d4 !important;}.k1730 {fill: #add2d4 !important;}.k0840 {fill: #add2d4 !important;}.k2380 {fill: #a6ced0 !important;}.k0582 {fill: #add2d4 !important;}.k0140 {fill: #add2d4 !important;}.k1427 {fill: #add2d4 !important;}.k2361 {fill: #add2d4 !important;}.k0163 {fill: #a6ced0 !important;}.k1882 {fill: #add2d4 !important;}.k0885 {fill: #add2d4 !important;}.k2132 {fill: #add2d4 !important;}.k0880 {fill: #a6ced0 !important;}.k1275 {fill: #add2d4 !important;}.k0780 {fill: #a6ced0 !important;}.k1480 {fill: #63a9ad !important;}.k0761 {fill: #add2d4 !important;}.k0319 {fill: #add2d4 !important;}.k1766 {fill: #add2d4 !important;}.k1498 {fill: #add2d4 !important;}.k2580 {fill: #a6ced0 !important;}.k2321 {fill: #add2d4 !important;}.k1473 {fill: #add2d4 !important;}.k1780 {fill: #a6ced0 !important;}.k0862 {fill: #add2d4 !important;}.k0461 {fill: #add2d4 !important;}.k1442 {fill: #add2d4 !important;}.k0123 {fill: #a4cdcf !important;}.k2313 {fill: #add2d4 !important;}.k1419 {fill: #add2d4 !important;}.k1783 {fill: #add2d4 !important;}
.k1862 {fill: #6aadb1 !important;}.k0763 {fill: #82babd !important;}.k1290 {fill: #5fa7ab !important;}.k1435 {fill: #83bbbe !important;}.k1492 {fill: #80b9bd !important;}.k0182 {fill: #72b1b5 !important;}.k2309 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1461 {fill: #63a9ad !important;}.k0331 {fill: #89bec1 !important;}.k1460 {fill: #64aaae !important;}.k1421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2583 {fill: #64aaae !important;}.k1465 {fill: #70b0b4 !important;}.k1270 {fill: #85bcbf !important;}.k1430 {fill: #6daeb3 !important;}.k1782 {fill: #6baeb2 !important;}.k0884 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2480 {fill: #7eb8bc !important;}.k1452 {fill: #77b4b8 !important;}.k0665 {fill: #87bdc0 !important;}.k2281 {fill: #64aaae !important;}.k0488 {fill: #85bcbf !important;}.k1273 {fill: #7db7bb !important;}.k0481 {fill: #74b2b6 !important;}.k1278 {fill: #89bec1 !important;}.k1471 {fill: #7db7bb !important;}.k1281 {fill: #77b4b8 !important;}.k1984 {fill: #80b9bd !important;}.k1257 {fill: #63a9ad !important;}.k0136 {fill: #57a2a7 !important;}.k0184 {fill: #43979d !important;}.k1486 {fill: #77b4b8 !important;}.k0861 {fill: #76b3b7 !important;}.k0680 {fill: #7db7bb !important;}.k1060 {fill: #76b3b7 !important;}.k1315 {fill: #5da6ab !important;}.k2083 {fill: #82babd !important;}.k1214 {fill: #7bb6ba !important;}.k0127 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1785 {fill: #80b9bd !important;}.k1380 {fill: #58a3a8 !important;}.k2180 {fill: #57a2a7 !important;}.k1272 {fill: #6baeb2 !important;}.k1484 {fill: #76b3b7 !important;}.k1462 {fill: #76b3b7 !important;}.k1463 {fill: #509ea3 !important;}.k1490 {fill: #5ca5aa !important;}.k2481 {fill: #64aaae !important;}.k0765 {fill: #85bcbf !important;}.k0330 {fill: #8abfc2 !important;}.k1262 {fill: #98c6c9 !important;}.k0512 {fill: #abd1d3 !important;}.k2161 {fill: #85bcbf !important;}.k1982 {fill: #66abaf !important;}.k0126 {fill: #53a0a5 !important;}.k1266 {fill: #76b3b7 !important;}.k2523 {fill: #7eb8bc !important;}.k0860 {fill: #6baeb2 !important;}.k1291 {fill: #85bcbf !important;}.k0764 {fill: #89bec1 !important;}.k0562 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1264 {fill: #76b3b7 !important;}.k1256 {fill: #6fafb4 !important;}.k1267 {fill: #77b4b8 !important;}.k0382 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2422 {fill: #93c4c6 !important;}.k0484 {fill: #43979d !important;}.k0181 {fill: #399298 !important;}.k0580 {fill: #72b1b5 !important;}.k1961 {fill: #72b1b5 !important;}.k1265 {fill: #80b9bd !important;}.k2514 {fill: #6daeb3 !important;}.k0128 {fill: #74b2b6 !important;}.k1263 {fill: #8abfc2 !important;}.k2262 {fill: #77b4b8 !important;}.k0581 {fill: #61a8ac !important;}.k0482 {fill: #6fafb4 !important;}.k1083 {fill: #74b2b6 !important;}.k0685 {fill: #95c5c7 !important;}.k1861 {fill: #6aadb1 !important;}.k0687 {fill: #76b3b7 !important;}.k2584 {fill: #82babd !important;}.k1260 {fill: #61a8ac !important;}.k1230 {fill: #8abfc2 !important;}.k1470 {fill: #5fa7ab !important;}.k0686 {fill: #6aadb1 !important;}.k1885 {fill: #82babd !important;}.k1284 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2403 {fill: #82babd !important;}.k2506 {fill: #8abfc2 !important;}.k1277 {fill: #5ca5aa !important;}.k0360 {fill: #77b4b8 !important;}.k1491 {fill: #83bbbe !important;}.k2283 {fill: #6baeb2 !important;}.k2062 {fill: #74b2b6 !important;}.k1760 {fill: #a1cbce !important;}.k1233 {fill: #9cc8cb !important;}.k1276 {fill: #61a8ac !important;}.k0881 {fill: #6fafb4 !important;}.k0305 {fill: #76b3b7 !important;}.k1762 {fill: #9ac7ca !important;}.k0125 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2418 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0180 {fill: #00727a !important;}.k1495 {fill: #61a8ac !important;}.k2425 {fill: #7bb6ba !important;}.k1283 {fill: #42969c !important;}.k2282 {fill: #5aa4a9 !important;}.k0662 {fill: #89bec1 !important;}.k1784 {fill: #7db7bb !important;}.k1880 {fill: #40969b !important;}.k0882 {fill: #7db7bb !important;}.k1415 {fill: #7db7bb !important;}.k1980 {fill: #3d9499 !important;}.k1381 {fill: #77b4b8 !important;}.k1286 {fill: #85bcbf !important;}.k0781 {fill: #7db7bb !important;}.k1231 {fill: #57a2a7 !important;}.k2084 {fill: #6aadb1 !important;}.k0380 {fill: #6baeb2 !important;}.k1081 {fill: #7eb8bc !important;}.k1261 {fill: #85bcbf !important;}.k2085 {fill: #74b2b6 !important;}.k1781 {fill: #6aadb1 !important;}.k1881 {fill: #5da6ab !important;}.k0586 {fill: #76b3b7 !important;}.k2417 {fill: #90c2c5 !important;}.k0560 {fill: #a1cbce !important;}.k2582 {fill: #72b1b5 !important;}.k1440 {fill: #7db7bb !important;}.k1493 {fill: #64aaae !important;}.k1981 {fill: #5ca5aa !important;}.k2183 {fill: #6daeb3 !important;}.k0115 {fill: #82babd !important;}.k0883 {fill: #85bcbf !important;}.k2581 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2182 {fill: #5fa7ab !important;}.k2513 {fill: #77b4b8 !important;}.k0767 {fill: #7db7bb !important;}.k1983 {fill: #5fa7ab !important;}.k2518 {fill: #87bdc0 !important;}.k0683 {fill: #77b4b8 !important;}.k1082 {fill: #70b0b4 !important;}.k2184 {fill: #7db7bb !important;}.k1285 {fill: #74b2b6 !important;}.k2303 {fill: #93c4c6 !important;}.k1441 {fill: #85bcbf !important;}.k1287 {fill: #89bec1 !important;}.k0682 {fill: #66abaf !important;}.k2280 {fill: #499aa0 !important;}.k1446 {fill: #9fcacd !important;}.k1499 {fill: #6aadb1 !important;}.k1292 {fill: #80b9bd !important;}.k1438 {fill: #87bdc0 !important;}.k2463 {fill: #53a0a5 !important;}.k1401 {fill: #76b3b7 !important;}.k2021 {fill: #9cc8cb !important;}.k0486 {fill: #72b1b5 !important;}.k0483 {fill: #6aadb1 !important;}.k0117 {fill: #83bbbe !important;}.k1883 {fill: #57a2a7 !important;}.k1494 {fill: #76b3b7 !important;}.k0139 {fill: #57a2a7 !important;}.k2404 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1402 {fill: #70b0b4 !important;}.k2409 {fill: #98c6c9 !important;}.k0509 {fill: #89bec1 !important;}.k2421 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2505 {fill: #91c3c6 !important;}.k0604 {fill: #98c6c9 !important;}.k2181 {fill: #6daeb3 !important;}.k0120 {fill: #7bb6ba !important;}.k1487 {fill: #6daeb3 !important;}.k0162 {fill: #57a2a7 !important;}.k0186 {fill: #7db7bb !important;}.k1489 {fill: #6fafb4 !important;}.k0192 {fill: #43979d !important;}.k1482 {fill: #79b5b9 !important;}.k1444 {fill: #87bdc0 !important;}.k1382 {fill: #72b1b5 !important;}.k0583 {fill: #6baeb2 !important;}.k0563 {fill: #97c6c8 !important;}.k2510 {fill: #76b3b7 !important;}.k2305 {fill: #89bec1 !important;}.k0834 {fill: #91c3c6 !important;}.k0643 {fill: #add2d4 !important;}.k2080 {fill: #83bbbe !important;}.k2521 {fill: #83bbbe !important;}.k2460 {fill: #9dc9cc !important;}.k2026 {fill: #a4cdcf !important;}.k1904 {fill: #66abaf !important;}.k2326 {fill: #8ec1c4 !important;}.k0584 {fill: #91c3c6 !important;}.k1445 {fill: #7db7bb !important;}.k1814 {fill: #98c6c9 !important;}.k2034 {fill: #8abfc2 !important;}.k0138 {fill: #6daeb3 !important;}.k2039 {fill: #89bec1 !important;}.k1080 {fill: #85bcbf !important;}.k1383 {fill: #83bbbe !important;}.k1280 {fill: #40969b !important;}.k0381 {fill: #63a9ad !important;}.k2284 {fill: #74b2b6 !important;}.k1293 {fill: #6daeb3 !important;}.k1497 {fill: #98c6c9 !important;}.k0980 {fill: #79b5b9 !important;}.k1282 {fill: #5da6ab !important;}.k1860 {fill: #70b0b4 !important;}.k0187 {fill: #a3cccf !important;}.k1960 {fill: #91c3c6 !important;}.k1765 {fill: #9ac7ca !important;}.k2560 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2101 {fill: #72b1b5 !important;}.k1496 {fill: #6fafb4 !important;}.k1384 {fill: #8ec1c4 !important;}.k2462 {fill: #79b5b9 !important;}.k1439 {fill: #79b5b9 !important;}.k0561 {fill: #9dc9cc !important;}.k2401 {fill: #7eb8bc !important;}.k0642 {fill: #82babd !important;}.k1485 {fill: #68acb0 !important;}.k2082 {fill: #9ac7ca !important;}.k2081 {fill: #5da6ab !important;}.k1962 {fill: #64aaae !important;}.k1481 {fill: #77b4b8 !important;}.k2482 {fill: #7db7bb !important;}.k0513 {fill: #93c4c6 !important;}.k0160 {fill: #7bb6ba !important;}.k0114 {fill: #47999f !important;}.k1443 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1447 {fill: #519fa4 !important;}.k0760 {fill: #8abfc2 !important;}.k2061 {fill: #93c4c6 !important;}.k0428 {fill: #87bdc0 !important;}.k1863 {fill: #6fafb4 !important;}.k0191 {fill: #499aa0 !important;}.k0617 {fill: #8abfc2 !important;}.k0821 {fill: #58a3a8 !important;}.k0188 {fill: #66abaf !important;}.k2260 {fill: #85bcbf !important;}.k0183 {fill: #4c9ca2 !important;}.k1884 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1764 {fill: #82babd !important;}.k1761 {fill: #a6ced0 !important;}.k0480 {fill: #53a0a5 !important;}.k2104 {fill: #85bcbf !important;}.k1488 {fill: #57a2a7 !important;}.k1407 {fill: #98c6c9 !important;}.k1466 {fill: #83bbbe !important;}.k2121 {fill: #91c3c6 !important;}.k2029 {fill: #a3cccf !important;}.k2031 {fill: #8cc0c3 !important;}.k2023 {fill: #87bdc0 !important;}.k0684 {fill: #90c2c5 !important;}.k1472 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1715 {fill: #91c3c6 !important;}.k1907 {fill: #85bcbf !important;}.k1864 {fill: #2b8a90 !important;}.k1737 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1763 {fill: #8cc0c3 !important;}.k1730 {fill: #74b2b6 !important;}.k0840 {fill: #9dc9cc !important;}.k2380 {fill: #519fa4 !important;}.k0582 {fill: #98c6c9 !important;}.k0140 {fill: #89bec1 !important;}.k1427 {fill: #76b3b7 !important;}.k2361 {fill: #7eb8bc !important;}.k0163 {fill: #5fa7ab !important;}.k1882 {fill: #87bdc0 !important;}.k0885 {fill: #83bbbe !important;}.k2132 {fill: #77b4b8 !important;}.k0880 {fill: #57a2a7 !important;}.k1275 {fill: #5da6ab !important;}.k0780 {fill: #76b3b7 !important;}.k1480 {fill: #3b9399 !important;}.k0761 {fill: #6aadb1 !important;}.k0319 {fill: #74b2b6 !important;}.k1766 {fill: #8ec1c4 !important;}.k1498 {fill: #8abfc2 !important;}.k2580 {fill: #5da6ab !important;}.k2321 {fill: #85bcbf !important;}.k1473 {fill: #6daeb3 !important;}.k1780 {fill: #70b0b4 !important;}.k0862 {fill: #6daeb3 !important;}.k0461 {fill: #80b9bd !important;}.k1442 {fill: #83bbbe !important;}.k0123 {fill: #5da6ab !important;}.k2313 {fill: #7eb8bc !important;}.k1419 {fill: #95c5c7 !important;}.k1783 {fill: #7db7bb !important;}

Bortfall i kommunstatistiken

Eftersom det i vissa fall saknas uppgift om brottsplats finns det ett bortfall i kommunstatistiken. När man gör jämförelser över tid är det viktigt att komma ihåg att bortfallet kan variera i storlek från år till år. Andelen brott som saknar uppgift om brottsplats varierar även i hög utsträckning beroende på brottstyp. Bedrägeribrott är den brottstyp som har i särklass störst andel bortfall.