Andelen positiva narkotikaprov lägre bland unga


Bland barn och unga upp till 17 år är andelen som testas positivt vid misstanke om ringa narkotikabrott väsentligt lägre än bland vuxna misstänkta. Nära hälften av de prov som avkrävs barn och ungdomar är negativa. Det är också stora regionala skillnader i antal provtagningar och anmärkningsvärt få prov avkrävs kvinnor, jämfört med hur många som uppskattas bruka narkotika. Det visar en ny kortanalys från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Antalet urin- eller blodprov vid misstanke om ringa narkotikabrott för eget bruk, har under de senaste 20 åren nästan fyrdubblats. Numera avkrävs årligen nära 40 000 personer ett prov. Samtliga drygt 450 000 analysresultat från provtagningar vid misstanke om ringa narkotikabrott mellan 1998 och 2015 har undersökts i kortanalysen.

– Samtidigt som antalet prov har ökat, så har andelen prov som visar sig vara positiva stadigt minskat. En förklaring till detta är att andelen unga som misstänkts ökat över tid, en grupp som generellt har en väsentligt lägre andel positiva prov, säger Jonas Öberg, utredare på Brå.

Stora regionala skillnader

Kortanalysen visar också på stora skillnader i antalet misstänkta per 100 000 i befolkningen från olika delar av landet. I det län med störst antal provtagningar 2014 var antalet nära fyra gånger så många som i det län med minst antal.

– Med tanke på de stora regionala variationerna i upptäcktsrisken kan det finnas anledning för polisen att värdera om skillnaderna i prioriteringarna är väl avvägda, säger Jonas Öberg.

Få kvinnor misstänks

Det är också anmärkningsvärt få kvinnor som avkrävs prov i samband med misstanke om ringa narkotikabrott. Över tid har andelen kvinnor som avkrävts prov varierat mellan 15 och 17 procent. Samtidigt visar andra indikatorer att kvinnor utgör uppemot 30 procent av dem som använder cannabis årligen. När det gäller tyngre missbruk uppskattas kvinnor utgöra en fjärdedel av alla narkotikarelaterade dödsfall och omkring 35 procent av alla som vårdas i slutenvård med narkotikarelaterad huvud- eller bidiagnos.

– Polisens provtagningar kan också vara ett verktyg för att upptäcka och identifiera missbrukare så att exempelvis sjukvård och socialtjänst kan ta vid och erbjuda vård och behandling. Därför är det viktigt att provtagningarna inte missgynnar upptäckt av kvinnors missbruk, säger Jonas Öberg.