Från ord till handling: Älvkarleby fokuserar på gemensam målbild


Mindre kommuner kan på grund av färre resurser brottas med att hitta effektiva samverkansformer. Älvkarleby är en av dessa kommuner. För att hitta en struktur i arbetet hjälper Brottsförebyggande rådet samverkansgruppen med ett verksamhetsnära metodstöd.

Älvkarleby kommunvapen

Älvkarleby ligger i Uppsala län.

Älvkarleby är med sina 9 300 invånare ett exempel på en mindre svensk kommun. Enligt Brås kartläggning av det brottsförebyggande arbetet utgör kommunen därför ett bra exempel på de utmaningar som den lokala samverkan mellan polis och kommun står inför idag – att prioritera och gå från ord till handling.

– Det är lätt att det operativa arbetet fastnar och stannar upp. Vi behöver fokusera på att utveckla och formulera mål utifrån en gemensam problembild för att sedan konkret arbeta mot dessa. För arbetet som fungerar, som man gör i vardagen räcker det med att vi följer. För utvecklingsarbetet behöver man sätta tydliga mål. Ytterst handlar det om att få till styrning, struktur och samsyn i arbetet, säger Susanne Vik projektledare på Brå.

En utmaning i samverkansarbetet som Älvkarleby har identifierat är att åtgärder inte genomfördes mellan möten. Inom vissa fokusområden upplevdes att arbetet hade stannat av. Brå tillfrågades om de kunde hjälpa kommunen att hitta en systematik och struktur för arbetet.

– Vi kontaktade Brå för att vi behövde processmässig stöttning, i att skapa en tydligare gemensam målbild kopplat till de uppdrag och aktiviteter som vi idag ser som prioriterade, säger Josefine Wennelin, folkhälsosamordnare i Älvkarleby.

Hitta ett driv i arbetet

Under den gemensamma workshopen i Älvkarleby samlades representanter från polis och kommun för att tillsammans med Brå arbeta med att hitta enkla knep för att få fart på arbetet igen. Workshopen delades upp i fyra olika steg för att enklare hitta gemensamma mål med samverkansarbetet.

Steg 1Ställ frågorna Vad fungerar bra idag i vårt samverkansarbete och vad behöver vi utveckla? Vilka lärdomar kan vi dra utifrån det som redan fungerar bra idag. Se till vilka delar det är som inte fungerar.

Steg 2 Fokusera på det som behöver utvecklas och sätt övergripande mål för arbetet. Lägg tid på att diskutera hur den lokala lägesbilden ser ut och vilka orsaker det är som arbetet ska angripa. Formulera mål som besvarar frågan vad vi vill åstadkomma, vilka effekter vi vill uppnå. En gemensam målbild att samlas kring i samarbetet.

Steg 3 Formulera uppdrag med operativa delmål för arbetet. Tänk på att försöka formulera mål som är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta (SMART). Formulera också uppdrag som besvara frågan hur vi uppnår målen genom valda åtgärder.

Steg 4 Avsluta med att undersöka uppföljningsrutiner och hur de kan användas för arbetet. Det är nödvändigt att följa både utvecklingsarbetet arbetet och sådant som ligger i linjen.

Trots problemet med resursbrist och att samverkansarbetet ibland stannar av har gruppen kommit långt med samverkan i många frågor. Under workshopen kom parterna fram till vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Gruppen kom även fram till vilka mål och delmål de nu behöver sätta för verksamheten. Innan sommaren ska samverkansparterna från Älvkarleby gemensamt se över sin uppdragsbeskrivning och återkomma till Brå som fungerar som bollplank i arbetet med att hitta tydligare struktur och samsyn.


Kort om metodstödet till typkommuner


Från och med i år kommer Brå att ge ett riktat metodstöd till kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Stödet kommer att ges till lokalpolisområden och kommuner som antas representera typiska lokala situationer i det brottsförebyggande arbetet. Brå ska sedan sprida erfarenheter vidare till Sveriges brottsförebyggande aktörer.