Trygg i Åre – ett långsiktigt arbete mot våld och droger

Foto som föreställer skidåkare som åker nedför ett berg i ett vintrigt Åre.

Foto: Åre kommun


Ett av alla inspirerande bidrag till ECPA 2019 kom från Åre kommun, en ort som präglas av sin turism. Kommunen har tillsammans med näringslivet, hälso­centralen och polisen arbetat för att minska våldet i offentlig miljö, och efterhand även arbetat mot droger på arbetsplatsen. I detta kunskapsbaserade samverkansarbete har också Mittuniversitetet deltagit på flera sätt.

Under ett antal år hade våldet och otryggheten ökat i Åre, i samband med turistsäsongen. Till slut kom flera lokala aktörer fram till att de gemensamt behövde ta tag i den ohållbara situationen. Det gick inte att lämna över ansvaret till enskilda aktörer.

Foto på Malin Bergqvist

Malin Bergqvist

– Startskottet var att det 2011 hade inträffat inte mindre än 50 polisanmälda vålds­händelser vid torget i Åre, säger kommunens folkhälsosamordnare Malin Bergqvist.

Näringslivet och kommunen beslöt då att finansiera ordningsvakter på torget under särskilt utsatta nätter, vilket ledde till att våldet minskade. Men både näringslivet och kommunen var också oroade över hur även unga anställda verkade använda både alkohol och narkotika. Därför startades projektet ”Trygg i Åre – arbetsgivare mot droger”, som finansierades av Folkhälso­myndigheten i tre år.

Stöd till arbetsledare och anställda

Fokus i arbetet var ökad kunskap och handlingsförmåga bland arbetsledare, för att förenkla alkohol- och narkotikaförebyggande arbete för företagarna i Åre kommun. De tog fram en gemensam alkohol- och narkotikapolicy, anordnade utbildningar i arbetsrätt, i riskbruk och beroendeproblematik. De utbildade även i cannabiskunskap, om tidiga insatser och förebyggande arbete samt gav träning i att genomföra ”det svåra samtalet”. En webbplats och en facebooksida skapades, för information om utbildningar, kampanjmaterial och kontakter för stöd och hjälp. Direkt riktat till anställda genomfördes flera informations­kampanjer och en drogförebyggande del i webbutbildningen Värdskapsutbildningen.

– Att vi tagit fram en gemensam problembild, gjort en ordentlig analys av den och satt upp gemensamma mål har varit viktigt i arbetet, säger Malin Bergqvist. Hon säger också att det gäller att inte ge upp och att hålla ut.

Hösten 2016, inför projektets avslut, uttryckte styrgruppen en tydlig ambition att fortsätta arbetet med Trygg i Åre, men att också bredda trygghetsarbetet.

Avsiktsförklaring för Trygg i Åre

Trygg i Åre – en samverkanssatsning mellan kommun, näringsliv, hälsocentraler och polis mot droger och brott i Åre kommun för trygghet och kvalitet för invånare och besökare.

Utvecklat trygghetsarbete

Vid det laget var de olika aktörerna väl sammansvetsade. Drivkraften hade hela tiden kommit från styrgruppen, som utgjordes av representanter för både näringslivet, polisen, kommunen och hälsocentralen. Det var därför självklart att följa styrgruppens önskan att nu utveckla trygghets­arbetet. Sedan 2017 har därför Trygg i Åre t.ex. arrangerat en trygghetsvandring, som lett till utökad gatubelysning i Åre by, och tagit fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Därtill har åtta arbetsledare inom näringslivet gått Karolinska institutets instruktörs­utbildning i Första hjälpen i psykisk ohälsa.

Nätverksträffar och samtalsgrupper

Varje år anordnar Trygg i Åre en gratis nätverksträff för arbetsledare, som är öppen för alla intresserade. De senaste två åren har cirka 80 arbetsledare deltagit, vilket är en ökning sedan projekttiden. Förutom information från lokal polis, socialtjänst och hälsocentral om narkotikaläget i området och var stöd och hjälp finns att få, hålls också mindre samtals­grupper. Dessa kan ha olika teman, såsom drogtester, narkotikakunskap eller skade­verkningar av narkotika. Förra året handlade de även om psykisk ohälsa och sexuella trakasserier. Hösten 2019 har det nya temat varit krishantering.

Trygg i Åre informerar också om policyer och handlingsplaner samt om journummer som man kan ringa till för rådgivning. Regelbundet informerar de vid olika företagsevent, på företagar­föreningars frukostmöten, på den så kallade Åredagen, där 250 företagare träffas inför säsongsstart, och på rekryteringsmässor. Inför säsongsstart informerar även varje deltagande arbetsledare sina anställda, bland annat de 600 anställda hos Åres största arbetsgivare Skistar.

Ordningsvakterna säkrar fortfarande tryggheten på Åre torg under 23 nätter per säsong. Kostnaden delas av Åre kommun och näringslivet i Åre.

Forskare och kommunikatörer ger värdefullt stöd

Mittuniversitets forskare har bidragit i analyser och val av insatser. Ordningsvakternas arbete har utvärderats och följts upp med enkäter och statistik. En uppföljande enkätundersökning som universitetet genomförde visade på minskat riskbruk bland säsongspersonal. Slutligen genomförde Mittuniversitets forskare också intervjuer med deltagare i styrgruppen som pekar på flera positiva resultat, såsom en ökad samverkan mellan företagare i Åre, och ett mer aktivt ställningstagande och agerande när det gäller alkohol och droger. De fångar upp de unga tidigt och det finns en ökad förmåga att hitta dem som haft problem länge.

Folkhälsosamordnaren Malin Bergqvist, som under projekttiden var projektledare, poängterar hur värdefullt det var att ha en kommunikatör med i projektet. Hon lyfter även fram att näringsidkarna varit mycket angelägna om att fokusera på omsorg och omtanke om sina unga anställda. Alltså inte att snabbt kunna avskeda säsongsanställda som använder alkohol eller droger, utan att ge dem en bra start i yrkeslivet.

Förhoppningen är att även andra turistorter ska kunna dra lärdom av Trygg i Åres arbete. Malins råd till dem är:

– Det är viktigt att alla inblandade jobbar mot samma målbild, en trygg miljö. Många unga säsongsanställda lämnar sitt vanliga sociala nätverk för första gången, och då är de en riskgrupp vad gäller alkohol och droger.