Slutlig brottsstatistik 2017


I dag publicerar Brottsförebyggande rådet den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017.

Förändringar i antalet anmälda brott mellan 2016 och 2017 (procentuell förändring inom respektive brottskategori).

Förändringar i antalet anmälda brott mellan 2016 och 2017 (procentuell förändring inom respektive brottskategori).

Anmälda brott

 • Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan.
 • Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes 1 juli 2016. De kategorier av anmälda brott som minskade mest i antal under året var stöld- och tillgreppsbrott samt skadegörelsebrott.
 • De flesta brottstyper inom kategorin Brott mot person minskade, bland annat anmälda misshandelsbrott med 4 370 (− 5 %) till 84 200 brott. De brottstyper där antalet anmälda brott ökade var våldtäkter, med 654 brott (+ 10 %) till 7 370 brott, och sexuellt ofredande med 3 procent till 11 000 anmälda brott.
 • Även inom brottskategorin Stöld- och tillgreppsbrott minskade de flesta brottstyper, medan de anmälda bostadsinbrotten ökade till 22 600 anmälda brott (+ 3 %). Ökningen avsåg anmälda lägenhetsinbrott, som ökade till 8 790 brott (+ 9 %), medan anmälda villainbrott minskade till 13 800 brott (− 1 %).

Konstaterade fall av dödligt våld

 • År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.
 • Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.
 • År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.
 • Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.
 • I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.
 • I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är en högre nivå än 2016 (1,07 fall per 100 000 invånare). Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54, medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69, sett till antal offer per 100 000 invånare.
 • Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Fakta

Ändamålet med statistiken över anmälda brott är att visa på nivå, struktur och utveckling av de anmälda brotten. Brå har ett pågående regeringsuppdrag som syftar till att undersöka utvecklingen av utsattheten för sexualbrott. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2019.

Ändamålet med statistiken över konstaterade fall av dödligt våld är att redovisa nivå och utveckling av de anmälda brott om mord och dråp som konstaterats vara dödligt våld, se definition nedan.

All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

Den slutliga statistiken över Handlagda brott, Handlagda brottsmisstankar samt Misstänkta personer 2017, kommer att publiceras den 14 juni 2018.

För mer information


Anmälda brott

Stina Söderman, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 429; e-post: stina.soderman@bra.se

Roger Karlsson, statistiker tfn: 08-527 58 526; e-post: roger.karlsson@bra.se


Dödligt våld

Nina Forselius, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 488; e-post: nina.forselius@bra.se

Linn Brandelius, statistiker/utredare tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se

Definitioner/avgränsningar

 • Anmälda brott redovisar antalet händelser som har anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig inte vara brott.
 • Med dödligt våld avses fullbordade mord, dråp, barnadråp och misshandel med dödlig utgång. Fall som av rättsväsendet bedömts som nödvärn undantas.
 • Med konstaterade fall avses anmälda brott om dödligt våld där man kunnat konstatera att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken. Med fall avses unika individer som fallit offer för dödligt våld. I statistiken ingår endast fall där gärningen har begåtts i Sverige och har anmälts till polisen eller annan brottsutredande myndighet