Den totalt utdömda strafftiden i månader (exklusive livstidsdömda), åren 2014–2023

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott

Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämfört med året innan. Det har även skett en kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut om mord. Det visar ny statistik över kriminalvård och lagförda som Brå publicerar idag, tillsammans med statistik över återfall i brott.

 

Pressmeddelande

Antalet utdömda fängelsemånader har fördubblats sedan 2014

Under 2023 ökade antalet utdömda fängelsemånader med 25 procent jämför med året innan, samtidigt som antalet har fördubblats på tio år. Den kraftiga ökningen beror både på att antalet fängelsedomar ökat under perioden, men också på att de utdömda straffen blivit längre.

Under 2023 dömde tingsrätterna till fängelse i 14 096 domslut. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2022. Jämfört med 2014 har antalet fängelsedomar totalt sett ökat med 27 procent och den genomsnittliga strafftiden med 61 procent, från 8,8 månader till 14,2 månader.

– Vi ser att antalet fängelsedomar, och mängden strafftid som utdöms, började öka redan 2017, och att uppgången var extra kraftig under 2023. Utvecklingen hänger samman med de straffskärpningar som genomförts de senaste åren, säger Oskar Lindström, statistiker på Brå.

I Brås kriminalvårdstatistik framgår det också att antalet personer som avtjänar sitt straff i fängelset har ökat kraftigt. Den 1 oktober 2023 var det 6 985 personer som hade en pågående fängelseverkställighet. Det är en ökning med 14 procent jämfört med samma tidpunkt året innan och 62 procent jämfört med 2014.

Kraftig ökning av antalet lagföringsbeslut om mord

Under 2023 ökade antalet lagföringsbeslut om mord, inklusive ofullständiga brottsformer såsom försök och förberedelse samt medverkansformer såsom medhjälp till brott. Jämfört med året innan ökade antalet lagföringsbeslut om mord med 95 beslut, eller 44 procent. Jämfört med 2014 har antalet lagföringsbeslut ökat med 198 beslut, eller 178 procent.

Samtidigt som antalet personer som lagförts för mord har ökat kraftigt, har utvecklingen över lagföringsbeslut om dråp gått åt andra hållet. Antalet lagföringsbeslut med dråp som huvudbrott minskade med 23 beslut, eller 92 procent, jämfört med 2014.

Antal lagföringsbeslut med mord eller dråp som huvudbrott, åren 2014–2023

Sveriges officiella statistik

Personer lagförda för brott

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp

Lagföringsbeslut

 • År 2023 fattades totalt 113 737 lagföringsbeslut, vilket jämfört med 2022 är en ökning med 3 215 beslut, eller 3 procent. Domsluten ökade med 4 procent till 80 008 domslut, strafföreläggandena ökade med 5 procent till 25 981 beslut och åtalsunderlåtelserna minskade med 15 procent till 7 748 beslut.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 18 procent (20 803 beslut) kvinnor och 82 procent (92 933 beslut) män. Fördelningen har varit likartad under de senaste tio åren.
 • Sedan 2022 har antalet lagföringsbeslut ökat i samtliga åldersgrupper. Den största procentuella ökningen har skett i åldersgruppen 15–17 år, som ökade med 10 procent, eller 888 beslut. Den största antalsmässiga ökningen har skett i åldersgruppen 30–49 år, som ökade med 1 796 beslut, eller 4 procent.

Påföljder

 • Jämfört med 2022 ökade några av de utdömda huvudpåföljderna i domstol medan andra minskade. Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse ökade med 14 procent till 14 095 domslut, och antalet domslut med huvudpåföljden villkorlig dom ökade med 11 procent till 12 636 domslut. Antalet domslut med huvudpåföljden böter minskade med 2 procent till 41 976 domslut.
 • Ökningen av domslut med huvudpåföljden fängelse återfanns framför allt för strafftider som är längre än 6 månader. Fängelsestraff längre än 6 månader men inte längre än 24 månader ökade med 21 procent och fängelsestraff längre än 24 månader ökade med 26 procent.
 • Den totala utdömda strafftiden, eller den så kallade straffmassan , ökade med 39 655 månader (3 304 år), eller 25 procent, jämfört med 2022. Sedan 2014 har straffmassan ökat med 101 486 månader, eller 104 procent. Utvecklingen bör ses mot bakgrund av de straffskärpningar som genomförts de senaste åren. Jämfört med 2014 har antalet fängelsedomar totalt sett ökat med 27 procent och den genomsnittliga strafftiden med 61 procent, från 8,8 månader till 14,2 månader.

Huvudbrott

 • Jämfört med 2022 minskade antalet lagföringsbeslut inom brottskategorierna bedrägeri, skadegörelse och trafikbrott medan antalet lagföringsbeslut ökade inom kategorierna brott mot person, stöld- och tillgreppsbrott samt narkotikabrott. Den största antalsmässiga minskningen mellan 2022 och 2023 avsåg trafikbrott som minskade med 1 138 beslut, eller 4 procent. Den största ökningen avsåg stöld- och tillgreppsbrott som ökade med 1 716 beslut, eller 11 procent.

Återfall i brott

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse år 2017, totalt samt efter kön.

Återfall i brott, slutlig statistik

 • Av samtliga 66 513 personer med en ingångshändelse 2017 återföll 27 187 personer, eller 41 procent, i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 30 procent och bland männen 44 procent. Populationen bestod av 18 procent kvinnor och 82 procent män.
 • Andelen återfall ökade tydligt med antalet belastningar fem år före ingångshändelsen. Bland personer med 9 eller fler tidigare belastningar återföll 91 procent. Bland personer utan tidigare belastning låg andelen återfall på 23 procent. Mönstret är detsamma för män och för kvinnor.
 • Sett till mest ingripande påföljd i ingångshändelsen hade de med sluten ungdomsvård, ungdomsvård, fängelse och skyddstillsyn högst andel återfall.
 • Jämfört med 2008 har andelen återfall för de mer allvarliga av de mest ingripande påföljderna i ingångshändelsen uppvisat minskningar. Under samma period skedde ökningar i de mindre allvarliga påföljdskategorierna, såsom böter. Böter utgör en stor andel av alla ingångshändelser och påverkar därmed andelen återfall för samtliga i högre utsträckning än andra påföljdskategorier.
 • Högst andel återfall sett till grövsta brott i ingångshändelsen hade de som dömdes för brott mot narkotikastrafflagen. Av dem återföll drygt hälften (55 procent) inom tre år. I den kategorin skedde också den största minskningen jämfört med 2008.
 • Den totala andelen som återföll inom tre år uppvisar små förändringar över tid, variationen har varit max 2 procentenheter under de senaste tio åren.
 • Mediantiden till första återfallet var 8 månader och 2 veckor (260 dagar). För kvinnor var mediantiden längre (290 dagar) än vad den var för män (256 dagar). Mediantiden för kvinnor var 28 dagar längre jämfört med 2008.

För mer information

Oskar Lindström (lagföringsbeslut), 08-527 58 543
oskar.lindstrom@bra.se

Charlotta Lindström (kriminalvård), 08-527 58 416
charlotta.lindstrom@bra.se

Martin Jonasson (återfall), 08-527 58 504
martin.jonasson@bra.se


Kriminalvård – fängelse och häkte

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet

Påbörjad fängelseverkställighet 2022

 • År 2023 påbörjade 10 647 personer en fängelseverkställighet. Jämfört med 2022 var det en ökning med 3 procent. Jämfört med 2014 motsvarade det en ökning på 19 procent. Av de påbörjade fängelseverkställigheterna avsåg 8 procent kvinnor och 92 procent män.
 • Av de som påbörjade en fängelseverkställighet under 2023 hade totalt 74 procent svenskt medborgarskap, medan 26 procent saknade svenskt medborgarskap. Andelen personer utan svenskt medborgarskap var högre bland männen (27 %) än bland kvinnorna (16 %).
 • Av de personer som påbörjat en fängelseverkställighet hade 40 procent haft minst en frihetsberövande påföljd tidigare, medan 46 procent helt saknade tidigare kriminalvårdspåföljd och 14 procent endast haft en frivårdspåföljd.
 • Av de personer som påbörjade en fängelseverkställighet hade nästan en tredjedel, 32 procent, dömts för narkotikabrott som huvudbrott.

Pågående fängelseverkställighet den 1 oktober

 • Totalt hade 6 985 personer en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2023. Vid tidpunkten var 434 kvinnor respektive 6 551 män intagna på anstalt. Jämfört med 2022 hade antalet inskrivna den 1 oktober ökat med 14 procent.

Inskrivna i häkte

 • I genomsnitt var 3 061 personer per dag inskrivna i häkte under 2023, vilket motsvarade en ökning på totalt 14 procent sedan 2022.
 • Av samtliga inskrivna i häkte var 86 procent häktade och 11 procent personer som avtjänade sin fängelsepåföljd i häkte (så kallade verkställighetsfall).
 • Antalet verkställighetsfall under 2023 avsåg i genomsnitt 323 personer per dag. Det motsvarade en minskning med 6 procent sedan 2023.

Kriminalvård – frivård

Andel personer som påbörjat en frivårdsverkställighet utifrån typ av verkställighet 2022

Villkorligt frigivna med övervakning

 • Under 2023 var totalt 6 438 personer villkorligt frigivna från fängelse med övervakning, vilket jämfört med 2022 innebar en ökning med 5 procent (+328 personer). Jämfört med 2014 var det en ökning med 60 procent.
 • Det vanligaste huvudbrottet hos personer som var villkorligt frigivna med övervakning 2023 var narkotikabrott, 33 procent hade avtjänat en fängelsepåföljd för detta brott.

Påbörjade verkställigheter inom frivården

 • År 2023 var det totalt 11 472 personer som påbörjade en verkställighet inom frivården. Av dessa var 16 procent kvinnor och 84 procent män. Jämfört med 2022 har det totala antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården ökat med 9 procent (+985 personer). Jämfört med 2014 var antalet som påbörjat en verkställighet inom frivården 5 procent lägre.
 • Skyddstillsyn var 2023 den vanligaste verkställigheten inom frivården (55 %), följt av villkorlig dom med samhällstjänst (28 %) och övervakning med elektronisk kontroll, så kallad fotboja (16 %). Påföljden ungdomsövervakning utgjorde totalt 1 procent av samtliga frivårdsverkställigheter.
 • Under 2023 påbörjades intensivövervakning med elektronisk kontroll (så kallad fotboja) för 1 820 personer, varav 258 kvinnor och 1 562 män. Jämfört med 2022 var det en ökning med totalt 13 procent (+206 personer). Jämfört med 2014 var det totala antalet 3 procent lägre (+20 % bland kvinnorna och −6 % bland männen). De vanligaste huvudbrotten bland personer som påbörjat en intensivövervakning med elektronisk kontroll under 2023 var trafikbrott (54 %)
 • Under 2023 påbörjades skyddstillsyn för totalt 6 307 personer. Av dessa var 1 096 kvinnor och 5 211 män. Jämfört med 2022 innebar det en ökning med totalt 347 personer (+6 %). Jämfört med 2014 var nivån 2 procent lägre. Det vanligaste huvudbrottet 2023 var narkotikabrott (41 %).
 • Totalt påbörjade 3 200 personer en villkorlig dom med samhällstjänst under 2023. Av dessa var 481 kvinnor och 2 719 män. Jämfört med 2022 innebar det en ökning med 359 personer (+13 %). Jämfört med 2014 var nivån 17 procent lägre. De vanligaste huvudbrotten 2023 var misshandel och trafikbrott (30 % respektive 25 %).
 • Under 2023 påbörjade 145 personer ungdomsövervakning. Av dessa var 4 flickor och kvinnor och 141 pojkar och män. Det motsvarade 1 procent av samtliga påbörjade verkställigheter inom frivården det året.

Fakta

Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.

Definitioner/avgränsningar

Lagföringsbeslut

Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser.

Straffmassa

Straffmassa är summan av fängelsestraffens längd under ett kalenderår.

Kriminalvård

Statistiken över kriminalvård ger en översiktlig bild av Kriminalvårdens verksamhet på anstalt, och häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid avseende antalet påbörjade och pågående fängelseverkställigheter, samt antalet personer inskrivna i häkte.

Frivård

Frivården övervakar klienter som avtjänar frivårdspåföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst, ungdomsövervakning, avtjänar fängelsepåföljder genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), eller är villkorligt frigivna med övervakning. I den officiella kriminalvårdsstatistiken över frivården ges en översiktlig bild av insatserna inom frivårdens verksamhet. Den beskriver bland annat nivån och utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en verkställighet inom frivården.

Återfall i brott

Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.

Ingångshändelse

När en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdomsvård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihetsberövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) vinner laga kraft.