Stödet ojämnt fördelat till avhoppare från kriminella gäng


Avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar utanför storstadsområdena riskerar att få ett sämre stöd än avhoppare i storstäder. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag. Rapporten ger för första gången en samlad bild av hur stödet till avhoppare ser ut i Sverige.

I flera delar av landet finns det i dag kriminella grupperingar med stort inflytande över brottsligheten i det område där de verkar. Som ett sätt att åtgärda problemen, har det i de tre storstäderna de senaste åren vuxit fram särskilda avhopparverksamheter som drivs av myndigheter och som hjälper individer att hoppa av från kriminella grupperingar. Där kan avhopparna få stöd, hjälp och polisiärt skydd. Men sådana verksamheter är inte tillgängliga för personer som vill hoppa av i de flesta andra delar av landet – trots att det finns grupperingar på en hel del orter även utanför storstadsområdena.

– Det är en brist att det utvecklade skydd och stöd som de myndighetsdrivna verksamheterna ger, ofta inte kan erbjudas avhoppare utanför storstäderna, säger Emma Patel, utredare på Brå. Det vore bra om modeller för samverkan kan växa fram även i andra delar av landet, så att möjligheten att få behovsanpassad hjälp blir mer likvärdig över landet.

Avhopparverksamheterna ger ett omfattande stöd

Brå har studerat fyra myndighetsdrivna avhopparverksamheter och fyra som drivs på andra sätt. Stödet som verksamheterna ger är speciellt på flera sätt – med bland annat samtalsstöd, sysselsättning, boende och missbruksvård. En central del av de myndighetsdrivna verksamheternas insatser är de skyddsinsatser som polisen kan ge – liksom den kontaktperson som avhopparna får i verksamheterna.

– Den som vill hoppa av är ofta utsatt för hot från andra kriminella, säger Nadja Bogestam, utredare på Brå. Det skydd som verksamheterna kan ge är därför viktigt. Avhopparna behöver dock hjälp inom många områden – och i början kan de ha behov av stöttning dygnet runt. Därför är kontaktpersonen en viktig framgångsfaktor i arbetet. När det gäller personlig stöttning ger i synnerhet de verksamheter som inte drivs av myndigheter ett bra stöd.

Mer information skulle kunna göra att fler hoppar av från gäng

Alla avhoppare känner inte till de avhopparverksamheter som finns. Även Kriminalvården och socialtjänsten skulle behöva mer information om avhopparverksamheterna – och de skulle kunna hänvisa avhoppare till verksamheterna i betydligt större utsträckning än i dag. Brå lyfter därför frågan om regionala nätverk för ett ökat kunskapsutbyte.