Lagföring, kriminalvård och återfall i brott


I dag publiceras den slutliga officiella statistiken över lagföringsbeslut och kriminalvård 2017, samt återfall i brott 2011 (slutlig) och 2015 (preliminär). Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare. 


Lagföringsbeslut

 • År 2017 fattades 97 100 lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare), vilket är en minskning med 1 procent eller 1 390 färre beslut jämfört med 2016.
 • Av samtliga lagföringsbeslut avsåg 16 procent (15 900 beslut) kvinnor och 84 procent (81 200 beslut) män.
 • Antalet domslut ökade med 1 procent till 57 400 domslut, medan antalet godkända strafförelägganden och meddelade åtalsunderlåtelser minskade med 1 respektive 15 procent.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 2 procent till 10 200 domslut jämfört med 2016. Sammantaget gäller minskningen fängelsedomar med kortare strafftider på högst 6 månader. Utdömda strafftider på över 6 månader till högst ett år respektive över ett år ökade däremot med 2 respektive 1 procent, jämfört med 2016. Den totala utdömda strafftiden (straffmassan) var trots förändringarna i princip oförändrad jämfört med året innan.
 • Även antalet domslut där huvudpåföljden var villkorlig dom, minskade med 1 procent till 8 920 beslut. Däremot ökade domslut där huvudpåföljden var skyddstillsyn med 6 procent till 5 690 beslut, samt domslut där huvudpåföljden var böter, med 3 procent till 28 500 beslut.

 

Kriminalvård

Anstalt

 • År 2017 intogs 8 420 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med året innan. Av dem som intogs i anstalt 2017 hade mer än hälften (61 procent) dömts för narkotikabrott, tillgreppsbrott eller brott mot liv och hälsa som huvudbrott.
 • Av de personer som intogs i anstalt under 2017 var cirka 7 procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat med 1 procentenhet.

Frivård

 • År 2017 påbörjade 9 360 personer frivårdspåföljd med övervakning. Det är en oförändrad nivå jämfört med 2016.
 • Av de som påbörjade frivårdspåföljder med övervakning 2017 var cirka 12 procent kvinnor och 88 procent män.

Återfall i brott

Preliminär statistik 2015 (återfall inom ett år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2015, återföll 24 procent i brott inom ett år (17 procent av kvinnorna och 26 procent av männen). Den totala återfallsandelen uppvisar mycket små förändringar över tid.
 • Bland dem med fängelse som mest ingripande påföljd, har det dock skett en minskning sedan 2006. Bland de frigivna från anstalt har andelen som återfaller i brott minskat från 52 procent 2006 till 45 procent 2015 (−7 procentenheter).

Slutlig statistik 2011 (återfall inom tre år)

 • Av samtliga personer med en ingångshändelse 2011 återföll 40 procent i brott inom tre år. Bland kvinnorna återföll 29 procent och bland männen 43 procent.
 • Andelen personer som återfaller i brott totalt sett har förändrats mycket lite över tid, den har varierat mellan 40–42 procent under perioden 2003–2011.
 • Av de personer som hade fängelse som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2011, har dock återfallsandelen minskat med 6 procentenheter jämfört med 2003. Störst var minskningen för dem med en utdömd strafftid på mer sex månader och högst ett år. I denna kategori minskade återfallsandelen med 13 procentenheter jämfört med 2003.
 • Andelen som återfaller i brott har även minskat i flertalet andra påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Det gäller bland annat för personer med ingångshändelserna sluten ungdomsvård (−8 procentenheter) och åtalsunderlåtelse (−3 procentenheter).
 • För personer med böter respektive intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV) som mest ingripande påföljd i ingångshändelsen 2011, har dock andelen som återfaller fortsatt ökat med 1 procentenhet respektive 3 procentenheter, jämfört med 2003.

För mer information

Definitioner/avgränsningar

 • Statistiken över lagföringsbeslut redovisar det årliga antalet fällande domslut i tingsrätten samt beslut om att meddela åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkända strafförelägganden.
 • Statistiken över kriminalvård redovisar det årliga antalet personer intagna i kriminalvårdsanstalt, inskrivna i häkte samt övervakade inom kriminalvårdens frivårdsorgansation.
 • Statistiken över återfall i brott redovisar det årliga antalet och andelen personer som återfallit i nya lagförda brott efter en ingångshändelse. Ingångshändelsen utgör starttidpunkten från vilken återfall i nya brott följs upp. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken, och ett år i den preliminära statistiken.
 • Ingångshändelse: när en person friges från anstalt, skrivs ut från sluten ungdoms­vård eller avslutar en intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja), samt när ett domslut rörande andra icke frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst) vinner laga kraft.
 • Statistik över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott presenteras i tabeller samt i rapporter som sammanfattar de viktigaste resultaten och ger stöd i hur statistiken bör tolkas. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de förändringar som skett under referensåret eller över tid. Statistiken kan användas som ett underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden.