Handläggningsresultat i brottmålsprocessen 2023

Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brott och brottsmisstankar

Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken redovisar de hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

Huvudresultat

Handläggningsresultat för brott

  • Av de 1 768 038 brott som fanns registrerade under 2023 var 1 538 011 nyregistrerade, och dessutom hade rättsväsendet kvar 224 989 brott i ingående balans från föregående år att hantera. Antalet registrerade brott ökade med 5 procent jämfört med föregående år. Jämfört med 2016 hade antalet registrerade brott minskat med 1 procent.
  • För 53 procent av brotten saknades brottsmisstankar, 9 procent hade brottsmisstankar av den svagare graden kan misstänkas och 38 procent hade minst en skälig brottsmisstanke.

Handläggningsresultat för skäliga brottsmisstankar

  • Under 2023 fanns 738 094 registrerade skäliga brottsmisstankar, varav 188 366 utgjorde ingående balans från föregående år. För de allra flesta brottsmisstankar inleddes en utredning. Antalet registrerade skäliga brottsmisstankar ökade med 2 procent (+ 11 792) jämfört med året innan. Jämfört med 2016 var ökningen 3 procent.
  • Det vanligaste sättet att avsluta en utredning var med beslut om nedläggning, 318 906 skäliga brottsmisstankar fick det beslutet. För 242 488 skäliga brottsmisstankar avslutades utredningen med beslut om slutredovisning. Av dessa fick 156 342 brottsmisstankar ett beslut om åtal.
  • Under 2023 fanns 48 903 registrerade skäliga brottsmisstankar riktade mot ungdomar (15–17 år), varav 22 procent utgjorde ingående balans. För de allra flesta brottsmisstankar inleddes en utredning. Antalet registrerade skäliga brottsmisstankar mot ungdomar ökade med 5 procent (+2 368) jämfört med 2022. Ökningen var lika stor jämfört med 2016 (+2 671).
  • Efter avslutad utredning var det vanligaste beslutet ett beslut om slutredovisning, 20 177 skäliga brottsmisstankar fick det beslutet. Av dessa fick 10 497 brottsmisstankar beslut om åtal. För 19 882 skäliga brottsmisstankar avslutades utredningen med beslut om nedläggning.

Om statistiken

Statistiken över handläggningsresultat i brottmålsprocessen ger en översiktlig beskrivning av handläggningen av brott och brottsmisstankar från det att en brottsanmälan registreras fram till att beslut fattas i åtalsfrågan. Statistiken är förenklad och beskriver centrala hållpunkter i processen som har bedömts mest relevanta för förståelsen av hanteringen, och för att belysa resultatet av handläggningen.

I den här rapporten redovisas resultaten i ett flerårigt perspektiv. Den omfattar brott och brottsmisstankar som registrerades under 2023, samt brott och brottsmisstankar som hade registrerats under 2021 eller 2022, men som fortfarande var under handläggning 2023. Här beskrivs vilka beslut som har fattats för dessa brott och brottsmisstankar under 2021–2023, resultat för utvalda nyckeltal samt vilken status brottsmisstankarna har uppnått vid slutet av 2023.

Den nuvarande officiella kriminalstatistiken beskriver ett tvärsnitt av olika händelser i brottmålsprocessen under ett kalenderår. Handläggningen löper dock ofta över flera år. För att ge en helhetsbild av handläggningen genom hela brottmålsprocessen har Brå därför tagit fram statistikprodukterna Handläggningsresultat i brottmålsprocessen samt Genomströmningstider i brottmålsprocessen.

Det övergripande ändamålet med statistiken över handläggningsresultat är att utgöra ett tillförlitligt underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av verksamheterna i rättskedjan. Avsikten är att kunna erbjuda möjligheter att belysa handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen, på ett sätt som tvärsnittsstatistiken i den officiella statistiken inte kan. Målsättningen är att användarna ska få en mer heltäckande bild, både av de volymer som hanteras och av resultaten från handläggningen av brott och brottsmisstankar i de utredande och lagförande verksamheterna som helhet.

Ett specifikt ändamål med statistiken är även att redovisa resultaten för unga gärningspersoner (personer som var 15–17 år när brottsmisstanken registrerades), eftersom de ska behandlas skyndsamt enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

De nya statistikprodukterna publicerades första gången 2018 och har sedan dess publicerats årligen. Den är deskriptiv och ger inga förklaringar till förändringar i resultaten under perioden. För närvarande omfattas den utredande och lagförande delen av brottmålsprocessen, fram till beslut i åtalsfrågan. Statistiken kommer att utvecklas för att i framtiden belysa även den dömande delen av brottmålsprocessen. Tanken är att båda statistikprodukterna, när de är färdigutvecklade, ska ingå i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1174

Tips på andra rapporter