Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2020

Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar genomströmningstider under 2015−2020.

Huvudresultat

  • För samtliga brottsmisstankar som registrerades 2020 var mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan 63 dagar. Det är 4 dagar snabbare än mediantiden för de brottsmisstankar som registrerades året innan.
  • Huvuddelen av tiden gick åt till förundersökningen (mediantid 55 dagar).
  • Brottsmisstankar inom tillgreppsbrott hade kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (34 dagar). De hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning (29 dagar), och tillsammans med narkotikabrott kortast tid från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan (3 dagar).
  • Brottsmisstankar inom brott mot liv och hälsa hade längst mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (113 dagar).
  • Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 33 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning, vilket var en minskning med 5 dagar jämfört med året innan.
  • Genomströmningstiderna var generellt längre för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år) än mot vuxna (18 år och äldre). Från registrering till beslut i åtalsfrågan var mediantiden för ungdomar 84 dagar, medan den för vuxna var 61 dagar. Från inledd förundersökning till slutredovisning var mediantiden för ungdomar 74 dagar, medan den för vuxna var 53 dagar.
  • För brottsmisstankar mot ungdomar minskade mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan under 2020, då den var 6 dagar kortare än 2019, vilket motsvarar en minskning på 7 procent. Jämfört med 2015 har mediantiden dock ökat med 11 dagar, vilket är en ökning med 15 procent.

Om statistiken

Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Lidén

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1041

Tips på andra rapporter