Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2021

Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar.

De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras:

 • registrering av brottsmisstanke
 • förundersökning inledd
 • förundersökning nedlagd
 • slutredovisning
 • beslut i åtalsfrågan.

Huvudresultat

 • För samtliga brottsmisstankar som registrerades 2021 var mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan 64 dagar. Det är 1 dag långsammare än mediantiden för de brottsmisstankar som registrerades året innan.
 • Huvuddelen av tiden gick åt till förundersökningen (mediantid 54 dagar).
 • Brottsmisstankar inom tillgreppsbrott hade kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (29 dagar). De hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning (24 dagar), och tillsammans med narkotikabrott kortast tid från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan (3 dagar).
 • Brottsmisstankar rörande förmögenhetsbrott hade längst mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (115 dagar).
 • Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 29 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning, vilket var en minskning med 4 dagar jämfört med året innan.
 • Genomströmningstiderna var generellt längre för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år). Från registrering till beslut i åtalsfrågan var mediantiden 84 dagar och från inledd förundersökning till slutredovisning 73 dagar.
 • Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan för brottsmisstankar mot ungdomar var oförändrad sedan 2020. Jämfört med 2015 har mediantiden dock ökat med 11 dagar.

Om statistiken

I den här rapporten, Genomströmningstider i brottmålsprocessen, redovisas genomströmningstider för handläggning av skäliga brottsmisstankar genom brottmålsprocessen. Den omfattar brottsmisstankar som registrerades under 2021. Uppföljningstiden för dessa inkluderar 2021 och hela 2022, ett års uppföljningstid är därmed möjligt för samtliga brottsmisstankar. För jämförbarhetens skull används därför ett år (12 månader) som uppföljningstid för samtliga brottsmisstankar. Beslut som fattats mer än ett år efter att brottsmisstanken registrerades räknas inte med i statistiken. De allra flesta besluten fattas inom ett år, så bortfallet som metoden ger är acceptabelt.

I Handläggningsresultat i brottmålsprocessen redovisas resultat för handläggningen genom brottmålsprocessen i ett flerårigt perspektiv. Volymer och resultatutfall i handläggningen kan påverka genomströmningstiderna. Under perioder med stora volymer kan genomströmningstiderna bli långa, och under perioder med små volymer kan genomströmningstiderna bli korta. Statistiken över handläggningsresultat är därför ett bra komplement till statistiken över genomströmningstider.

Statistiken publicerades första gången 2018 och har sedan dess publicerats årligen. Den är deskriptiv, och ger inga förklaringar till förändringar i resultaten under perioden. För närvarande omfattas den utredande och lagförande delen av brottmålsprocessen, fram till beslut i åtalsfrågan. Statistiken utvecklas för att i framtiden belysa även den dömande delen av brottmålsprocessen. Tanken är att båda statistikprodukterna, när de är färdigutvecklade, ska ingå i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1109