Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2021

Sammanhållen statistik över utredning och lagföring

Statistiken belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar handläggningsresultat under 2016−2021.

Huvudresultat

 • Under 2020 ökade antalet hanterade brottsmisstankar. Detta kan bero på flera faktorer, men pandemin innebar att polisen och åklagarna kunde lägga mer resurser på utredningsverksamhet, vilket sannolikt bidrog till att fler brottsmisstankar kunde hanteras under 2020 jämfört med 2019. Under 2020 sjönk därför den utgående balansen. Under 2021 syns delvis en återgång till nivåer som mer liknar åren innan, dock fortsatte den utgående balansen att minska till de lägsta värden som noterats sedan tidsseriens början 2016.

Hur stora volymer hade rättsväsendet att hantera under 2021?

 • Under 2021 hanterade rättsväsendet 1 751 324 registrerade brott, vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2020.
 • Antalet brott med brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt minskade till 698 865 (-6 % jämfört med 2020), medan antalet brott utan brottsmisstankar sjönk till 916 024, en minskning med 8 procent jämfört med året innan.
 • Antalet brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt uppgick under 2021 till 769 517, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med 2020. Minskningen syns både för nyregistrerade brottsmisstankar och brottsmisstankar i ingående balans och inom samtliga brottskategorier. Minskningen var störst för brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar (-10 569, motsvarande 7 %) och brott mot trafikbrottslagen (-10 270, motsvarande 13 %).
 • Den ingående balansen av brottsmisstankar utgjorde 27 procent av samtliga brottsmisstankar av graden skäligen misstänkt eller högre, precis som året innan.
 • En femtedel av alla brottsmisstankar riktades mot kvinnor och fyra femtedelar mot män. Andelen är relativt oförändrad sedan 2016.
 • Det hanterades 46 141 brottsmisstankar riktade mot ungdomar (15–17 år), vilket motsvarade en minskning med 10 procent jämfört med 2020.

Resultat av handläggningen av brottsmisstankar i utrednings- och lagföringsprocessen 2021

 • Det inleddes utredning på 559 672 brottsmisstankar 2021, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med året innan.
 • Antalet brottsmisstankar med beslut om nedläggning minskade till 326 817 vilket är 3 procent mindre än året innan.
 • Under 2021 slutredovisades 258 921 brottsmisstankar, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med året innan.
 • Andelen nedlagda brottsmisstankar var 43 procent, vilket var en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2020. Andelen nedlagda brottsmisstankar var störst för brott mot liv och hälsa (59 %) och minst för brott mot trafikbrottslagen (26 %).
 • Andelen nedlagda brottsmisstankar har ökat med 6 procentenheter sedan 2016 när andelen nedlagda brottsmisstankar var 37 procent. Ökningen är störst för förmögenhetsbrott (från 31 % 2016 till 48 % 2021).
 • Andelen slutredovisade av alla brottsmisstankar där utredning inletts var 36 procent vilket är en procentenhet mindre än 2020. Andelen slutredovisade brottsmisstankar var lägst för brott mot liv och hälsa (20 %) och högst för brott mot trafikbrottslagen (63 %). För brott mot frihet och frid med mera ökade andelen slutredovisade brottsmisstankar mest 2021, med 2 procentenheter. Störst minskning i andel slutredovisade brottsmisstankar 2021 hade förmögenhetsbrott, en nedgång med 3 procentenheter.
 • Under 2021 fick 229 119 brottsmisstankar beslut i åtalsfrågan, vilket var en minskning med 10 procent sedan föregående år.
 • Andelen brottsmisstankar som fick beslut i åtalsfrågan (82 %) var i stort sett samma som året innan (- 0,2 %).
 • Antalet brottsmisstankar mot ungdomar där det inleddes en utredning minskade 8 procent jämfört med 2020. Andelen brottsmisstankar mot ungdomar som fick beslut om slutredovisning var 43 procent som tidigare.
 • Det var vanligare att beslut i åtalsfrågan skedde i form av en åtalsunderlåtelse (straffvarning) vid brottsmisstankar mot ungdomar (22 %), jämfört med vid brottsmisstankar mot vuxna (5 %).

Brottsmisstankar som fortfarande var under handläggning i slutet av året

 • Av samtliga skäliga brottsmisstankar som rättsväsendet hade att hantera under 2021 hade 75 procent den 31 december en status som innebar att handläggningen hade avslutats. För resterande 25 procent av brottsmisstankarna pågick handläggningen fortfarande och de utgjorde utgående balans.
 • I slutet av 2021 fanns det 194 957 brottsmisstankar i den utgående balansen, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med 2020. Även andelen i utgående balans minskade något (-0,4 %) till 25 procent.
 • Brottsmisstankar gällande brottskategorierna brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar och förmögenhetsbrott utgjorde tillsammans 41 procent av den totala utgående balansen.
 • Det fanns 9 332 brottsmisstankar mot ungdomar i utgående balans i slutet av 2021, vilket var en minskning med 9 procent jämfört med året innan och den lägsta noteringen sedan tidsseriens början 2016.
 • Andelen utgående balans för brottsmisstankar mot ungdomar var 20 procent 2021, vilket var 6 procentenheter mindre än för brottsmisstankar mot vuxna (26 %).

Om statistiken


Statistiken belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter. Statistiken publiceras årligen sedan 2018. Den ska vidareutvecklas och kommer på sikt att införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Lidén

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1042

Tips på andra rapporter