Standardiserade nyckeltal i statistiken över brottmålsprocessen

En metodstudie

I denna studie föreslås ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid.

Sedan 2018 har Brå årligen publicerat en ny statistikprodukt som beskriver handläggningsresultat för brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen. Detta blev möjligt i och med genomförandet av den första etappen av rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), numera kallad rättsväsendets digitalisering, som gör att brott och brottsmisstankar på ett bättre sätt kan följas genom de utredande och lagförande delarna av rättskedjan. Brottmålsprocessen är komplex till sin natur, vilket gör att även statistiken som beskriver den blir förhållandevis komplex. Trots att avsikten med statistiken varit att beskriva brottmålsprocessen så förenklat som möjligt, har den upplevts svår att ta till sig, och användarna har ibland uttryckt svårigheter att tolka resultaten. Det finns ett behov av att öka statistikens användbarhet. Ett led i detta är att utveckla ett avgränsat antal nyckeltal som baseras på de centrala hållpunkterna i brottmålsprocessen, för att underlätta tolkningen av statistiken.

I denna studie föreslås därför ett antal nyckeltal som kan användas vid uppföljning av brottmålsprocessens verksamheter, samt vid jämförelser av resultaten över tid. Nyckeltalen föreslås att standardiseras med avseende på brottssammansättning. Standardiseringen är avsedd att ta hänsyn till omständigheter som påverkar rättsväsendets förutsättningar. Tanken med standardiseringen är därmed att nyckeltalen inte ska påverkas av förändringar över tid i brottssammansättningen.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1117

Tips på andra rapporter