Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2020

Sammanhållen statistik över utredning och lagföring

Statistiken belyser handläggningen av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar handläggningsresultat under 2016−2020.

Effekter av pandemin

Ökningen av antalet hanterade brottsmisstankar kan bero på flera faktorer, men pandemin har inneburit att polisen och åklagarna kunnat lägga mer resurser på utrednings­verk­sam­het, vilket sannolikt bidragit till att fler brotts­misstankar kunnat hanteras under 2020 jämfört med 2019.

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2016-2020. Klicka på rutorna för att dölja/visa linjer.

Hur stora volymer hade rättsväsendet att hantera under 2020?

 • Rättsväsendet hanterade 1 850 000 registrerade brott under 2020, en ökning med 1 procent jämfört med 2019.
 • Antalet brott med brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt ökade till 745 000, 5 procent fler än 2019.
 • Antalet brott utan brottsmisstankar sjönk till 970 000, 2 procent färre än 2019.
 • Antalet brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt var 819 000, 5 procent fler än 2019. Ökningen sker inom de flesta brottskategorier.
 • Antalet brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt ökade mest för brott mot övriga specialstraff­rättsliga författningar (+21 900, motsvarande 17%) och brott mot narkotikastrafflagen (+11 100, motsvarande 8%). Även för sexualbrott var den procentuella ökningen stor (+1 800, motsvarande 9 %).
 • Det fanns 50 900 brottsmisstankar av som lägst graden skäligen misstänkt mot ungdomar (15–17 år), en ökning med 4 procent jämfört med 2019.
 • Antalet brottsmisstankar som registrerats under året av som lägst graden skäligen misstänkt har ökat konstant sedan 2016, och är nu 15 procent fler än 2016.
 • 27 procent av samtliga brottsmisstankar av graden skäligen misstänkt eller högre var ingående balans, och hade alltså registrerats tidigare år. Det är en procentenhet mindre än 2019.

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2020

Pandemin under 2020 har bland annat medfört resursomläggningar inom polisen och åklagare. Detta har frigjort resurser till att utreda brott, vilket får genomslag i handläggningsresultaten. Under 2020 ökade antalet handlagda brottsmisstankar jämfört med 2019 enligt följande:

 • Det inleddes utredning på 593 000 brottsmisstankar, en ökning på 7 procent. Av dessa avsåg 38 800 utredningar ungdomar, 2 procent fler än året innan.
 • Antalet brottsmisstankar där utredningen lades ned ökade med 13 procent.
 • Antalet slutredovisade brottsmisstankar ökade med 7 procent.
 • Antalet brottsmisstankar som fick beslut i åtalsfrågan ökade med 7 procent.

Nedlagda brottsmisstankar 2020

 • 41 procent av de utredda brottsmisstankarna lades ner, 2 procentenheter fler än 2019.
 • Andelen nedlagda brottsmisstankar var störst för brott mot liv och hälsa (60 %) och minst för brott mot trafikbrottslagen (24 %).
 • Andelen nedlagda brottsmisstankar har ökat för de flesta brottskategorier jämfört med 2019, mest för förmögenhetsbrott (från 36 % till 42 %) och brott mot narkotikastrafflagen (från 33 % till 37 %).
 • Andelen nedlagda brottsmisstankar för sexualbrott minskade till 46 % från 48 % 2019.

Slutredovisade brottsmisstankar 2020

 • 37 procent av de utredda brottsmisstankarna slutredovisades, samma som 2019.
 • Andelen slutredovisade brottsmisstankar var störst för brott mot trafikbrottslagen (64 %) och minst för brott mot liv och hälsa samt brott mot frihet, frid med mera (20 %).
 • Andelen slutredovisade brottsmisstankar ökade mest för brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar, 5 procentenheter mer än året innan.
 • Förmögenhetsbrott hade störst minskning i andel slutredovisade brottsmisstankar, 5 procentenheter mindre än året innan.
 • Andelen slutredovisade brottsmisstankar mot ungdomar ökade till 43 procent, en procentenhet mer än året innan.

Beslut i åtalsfrågan 2020

 • Andelen brottsmisstankar som fick beslut i åtalsfrågan var 83 procent, en procentenhet mer jämfört med 2019.
 • Åtalsunderlåtelse (straffvarning) var vanligare vid brottsmisstankar mot ungdomar (23 %), jämfört med brottsmisstankar mot vuxna (5 %).

Vid årets slut

Status 31 december 2020 för de brottsmisstankar som rättsväsendet hade att hantera under 2020:

 • 74 procent hade en status som innebar att handläggningen hade avslutats.
 • För 26 procent (211 000 brottsmisstankar) pågick handläggningen fortfarande. Dessa utgjorde utgående balans för året.
 • Antalet brottsmisstankar i utgående balans minskade med 7 procent jämfört med 2019.
 • Andelen brottsmisstankar i utgående balans minskade med 3 procentenheter jämfört med 2019.
 • Brottskategorierna Övriga specialstraffrättsliga författningar och Förmögenhetsbrott utgjorde tillsammans 42 procent av den utgående balansen.
 • Den utgående balansen innehöll 10 200 brottsmisstankar mot ungdomar, en minskning med 13 procent jämfört med året innan.
 • Andelen brottsmisstankar i utgående balans för ungdomar var 20 procent 2020, 6 procentenheter mindre än för brottsmisstankar mot vuxna.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av den första etappen av projektet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Statistiken, som publicerades första gången 2018, belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter.

Här redovisas huvudresultaten från en av de statistikprodukter som utvecklats. I en separat rapport redovisas även uppgifter om genomströmningstider för handläggningen för handläggningen av brottsmisstankar. Tanken är att båda statistikprodukterna ska publiceras årligen, och på sikt införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Lidén

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-972

Tips på andra rapporter