Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019

Statistiken redovisar genomströmningstider för handläggning av brott och brottsmisstankar genom brottmålsprocessen – från registrering till beslut i åtalsfrågan. Rapporten omfattar genomströmningstider under 2015−2019.

Längre tider för unga än för vuxna

Enligt lag (LUL, SFS 1964:167) ska förundersökning mot den som inte har fyllt arton år bedrivas med särskild skyndsamhet. Trots detta är genomströmningstiderna längre för ungdomar än för vuxna. Dessutom ökar genomströmningstiderna för unga, en ökning med 23 % sedan 2015.

Mediantid i dagar från registrering till beslut i åtalsfrågan för registrerade brottsmisstankar rörande ungdomar (15–17 år) respektive vuxna (18 år och äldre) 2015-2019.

Huvudresultat 2019

  • Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan var 67 dagar för brottsmisstankar som registrerades 2019, två dagar snabbare än för de brottsmisstankar som registrerades året innan.
  • Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan var kortast för brottsmisstankar inom tillgreppsbrott (35 dagar) och längst för brottsmisstankar inom skadegörelsebrott (120 dagar).
  • Tillgreppsbrott hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning (29 dagar), och från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan (4 dagar).
  • Förundersökning tog i mediantid 56 dagar.
  • Beslut om nedläggning kom i mediantid efter 37 dagar från inledd förundersökning, 2 dagar snabbare än året innan.
  • Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan var 90 dagar för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år) och 65 dagar för vuxna (18 år och äldre).
  • Mediantiden från inledd förundersökning till slutredovisning var 79 dagar för ungdomar och 54 dagar för vuxna.
  • Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan för brottsmisstankar mot ungdomar var under 2019 17 dagar längre än under 2015, en ökning med 23 procent.

Om statistiken

Brå har haft i uppdrag av regeringen att utveckla ny löpande verksamhetsrelevant statistik och nya typer av indikatorer för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av den första etappen av projektet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Statistiken, som publicerades första gången 2018, belyser handläggningen av brott och skäliga brottsmisstankar i rättskedjan – från registrering till beslut i åtalsfrågan – i ett flerårigt perspektiv, och ger därmed en mer sammantagen bild av handläggningsresultatet i de brottsutredande verksamheterna än den officiella statistiken. Statistiken kan användas som underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av rättsväsendets verksamheter.

Här redovisas huvudresultaten från en av de statistikprodukter som utvecklats. I en separat rapport redovisas även andra resultat för handläggningen av brottsmisstankar. Tanken är att båda statistikprodukterna ska publiceras årligen, och på sikt införlivas i den officiella kriminalstatistiken.

Fakta om publikationen

Författare: Maria Lidén

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-970