Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2022

Statistiken över genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar.

De redovisade genomströmningstiderna avser tidsåtgången mellan var och en av de hållpunkter i brottmålsprocessen som är de mest relevanta för förståelsen av hur brottsmisstankar hanteras:

 • registrering av brottsmisstanke
 • förundersökning inledd
 • förundersökning nedlagd
 • slutredovisning
 • beslut i åtalsfrågan.

Huvudresultat

 • För samtliga brottsmisstankar som registrerades 2022 var mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan 56 dagar. Från 2015 och fram till 2021 har mediantiden legat ganska stabilt och varierat mellan 64 och 69 dagar. Huvuddelen av tiden gick åt till förundersökningen, 49 dagar.
 • Kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan hade tillgreppsbrott, 26 dagar. Brottsmisstankar i kategorin brott mot liv och hälsa hade längst mediantid, 120 dagar.
 • Brottsmisstankar inom tillgreppsbrott hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning, 22 dagar. Den brottskategori som hade längst mediantid var sexualbrott, 112 dagar
 • När det gäller tid från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan hade brott mot narkotikastrafflagen kortast mediantid, 2 dagar. Längst var tiden för brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar, 9 dagar.
 • Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 27 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning.
 • Genomströmningstiderna var generellt längre för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år). Från registrering till beslut i åtalsfrågan var mediantiden 84 dagar och från inledd förundersökning till slutredovisning 75 dagar.

Om statistiken

I den här rapporten redovisas genomströmningstider för handläggning av skäliga brottsmisstankar genom brottmålsprocessen fram till beslut i åtalsfrågan. Statistiken omfattar samtliga skäliga brottsmisstankar som registrerades under 2022. För jämförbarhetens skull används ett år (12 månader) som uppföljningstid för samtliga brottsmisstankar och uppföljningstiden inkluderar således 2022 och hela 2023. Beslut som fattats mer än ett år efter att brottsmisstanken registrerades räknas inte med i statistiken.

Genomströmningstiderna som redovisas är mellan de centrala hållpunkter i processen som är mest relevanta för förståelsen av hanteringen av brottsmisstankar i brottmålsprocessen: registrering av brottsmisstanke, förundersökning inledd, förundersökning nedlagd, slutredovisning och beslut i åtalsfrågan.

Den nuvarande officiella kriminalstatistiken beskriver ett tvärsnitt av olika händelser i brottmålsprocessen under ett kalenderår. Handläggningen löper dock ofta över flera år. För att ge en helhetsbild av handläggningen genom hela brottmålsprocessen har Brå därför tagit fram statistikprodukterna Handläggningsresultat i brottmålsprocessen samt Genomströmningstider i brottmålsprocessen.

Det övergripande ändamålet med statistiken över genomströmningstider är att utgöra ett tillförlitligt underlag för en sammanhållen uppföljning och analys av verksamheterna i rättskedjan. Avsikten är att kunna erbjuda möjligheter att belysa genomströmningstiderna för brottsmisstankar genom brottmålsprocessen, på ett sätt som tvärsnittsstatistiken i den officiella statistiken inte kan. Målsättningen är att användarna ska få en mer heltäckande bild av genomströmningstiderna för brottsmisstankar i de utredande och lagförande verksamheterna som helhet.

Ett specifikt ändamål med statistiken är även att redovisa resultaten för unga gärningspersoner (personer som var 15–17 år när brottsmisstanken registrerades), eftersom de ska behandlas skyndsamt enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL).

De nya statistikprodukterna publicerades första gången 2018 och har sedan dess publicerats årligen. Den är deskriptiv och ger inga förklaringar till förändringar i resultaten under perioden. För närvarande omfattas den utredande och lagförande delen av brottmålsprocessen, fram till beslut i åtalsfrågan. Statistiken kommer att utvecklas för att i framtiden belysa även den dömande delen av brottmålsprocessen. Tanken är att båda statistikprodukterna, när de är färdigutvecklade, ska ingå i den officiella kriminalstatistiken.

I rapporten Handläggningsresultat i brottmålsprocessen redovisas resultat för handläggningen genom brottmålsprocessen i ett flerårigt perspektiv. Volymer och resultat i handläggningen kan påverka genomströmningstiderna. Under perioder med stora volymer kan genomströmningstiderna bli långa, och under perioder med små volymer kan genomströmningstiderna bli korta. Rapporten är ett komplement till statistiken över genomströmningstider.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1175

Tips på andra rapporter