Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021

En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken

Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.

Studiens syfte

Syftet med granskningen är att kunna publicera tillförlitliga skattningar av nivån och utvecklingen av anmälda misshandelsbrott, för att statistiken på ett bättre sätt ska kunna användas vid uppföljning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

De identifierade kvalitetsbristerna i statistiken har inneburit att det inte är möjligt att på ett tillförlitligt sätt följa nivån och utvecklingen av anmälda misshandelsbrott uppdelat efter relationstyperna som infördes 2019. Granskningens huvudsyfte är således att ta fram årsvisa skattningar av antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor respektive män 2019–2021, indelat efter relationstyperna parrelation, familj- och släkt samt annan bekantskap. Skattningarna ska komplettera den officiella statistiken samt kunna användas för att göra tillförlitliga bedömningar av de anmälda brottens nivå och utveckling under perioden.

Vid sidan av skattningar av antal anmälda misshandelsbrott efter relationstyp syftar den här studien till att granska brottskodningen av misshandelsbrotten samt redogöra för felkodningens omfattning och karaktär. I studien ingår även att göra en bedömning av vilken kvalitet statistiken uppdelat på relation fortsatt förväntas hålla, det vill säga 2022 och framåt. Det ingår också att föreslå eventuella åtgärder för den redan offentliggjorda statistiken, samt för kommande publiceringar.

Studiens resultat kan användas som underlag för dialog med berörda myndigheter kring kvalitetshöjande åtgärder rörande registreringen av brott. Målsättningen är att öka kvaliteten i anmälningsstatistiken så att den på ett bättre sätt ska kunna användas vid uppföljningen av arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Om studien

Hösten 2021 fick Brå i uppdrag av regeringen att granska kvaliteten på statistiken över anmälda misshandelsbrott, med avseende på redovisningen av relation mellan offer och gärningsperson som infördes i statistiken 2019. Bakgrunden till uppdraget var att det hade identifierats brister i statistiken som har sin grund i hur kodningen av olika relationstyper gjorts vid registreringen av de anmälda brotten. I uppdraget ingår att göra årsvisa skattningar av nivå och utveckling av anmäld misshandel efter de olika relationstyperna samt efter kön, 2019–2021. De skattade resultaten utgör ett komplement till den officiella statistiken och publicerades i statistikrapporten över anmälda brott vid offentliggörandet av den slutliga statistiken 2022 den 30 mars 2023.

I den här promemorian redovisas resultaten från kvalitetsgranskningen. Förutom de skattade resultaten ges även en bild av omfattningen och karaktären på bristerna i registreringen av anmälda misshandelsbrott efter typ av relation, samt en bedömning av förväntad kvalitet i registreringen fortsättningsvis från och med 2022 och framåt. Därtill ges förslag på åtgärder som bör vidtas för att säkerställa kvaliteten i den redan publicerade statistiken och kommande publiceringar.

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1108

Tips på andra rapporter