Polisanmälda hatbrott med islamofobiska motiv under hösten 2023

En sammanställning av de ärenden som hatbrottsmarkerats av polisen 7oktober – 31 december 2023 respektive 2022

I den här promemorian görs en deskriptiv sammanställning av de hatbrottsmarkerade brott med islamofobiska motiv som anmälts efter Hamas attack på Israel den 7 oktober fram till och med 31 december 2023.

Relaterat material

Sammanfattning

I den här promemorian görs en deskriptiv sammanställning av de hatbrottsmarkerade brott med islamofobiska motiv som anmälts efter Hamas attack på Israel den 7 oktober fram till och med 31 december 2023. Därutöver görs även en jämförelse med motsvarande period under 2022 samt till viss del även med helåret 2022.

Den här promemorian är gjord samtidigt som en promemoria om antisemitiska hatbrott, vilken utgör en delredovisning av ett regeringsuppdrag Brå fått: att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige.

Polisanmälda hatbrott med antisemitiska motiv under hösten 2023

Antal anmälningar med islamofobiska hatbrottsmotiv under hösten 2023 var relativt oförändrat jämfört med motsvarande period 2022

Av de hatbrottsmarkerade anmälningar som inkom mellan 7 oktober och 31 december 2023 identifierades 62 anmälningar med ett islamofobiskt motiv. Det är något fler jämfört med motsvarande period 2022 då 50 anmälningar med ett sådant motiv identifierades. En ökning framgår i polisregionerna Bergslagen, Stockholm, Syd, Väst och Öst, medan något färre anmälningar identifierades i polisregion Mitt, Nord jämfört med motsvarande period 2022.

Flest brott med islamofobiska motiv anmäldes i början av perioden

Antalet hatbrottsmarkerade anmälningar med islamofobiska motiv varierar under perioden. Nivån var högst under de första tre veckorna efter attacken den 7 oktober, då sammanlagt 28 anmälningar med ett sådant motiv kunde identifieras. Därefter varierar antalet anmälningar mellan 1 och 7 per vecka. Under motsvarande tre veckor 2022 identifierades 15 hatbrottsmarkerade anmälningar med islamofobiska motiv.

Större andel digitala brott under hösten 2023

Anmälningar som skett i digitala miljöer utgjorde en betydligt större andel under hösten 2023 jämfört med 2022. Av de anmälningar med islamofobiska motiv som identifierades hösten 2023 avsåg 40 procent brott som skett i olika typer av digitala miljöer. Motsvarande andel hösten 2022 var 8 procent, och för helåret 2022 var den 13 procent. En majoritet av dessa anmälningar avser hets mot folkgrupp som skett på olika chattforum eller som inlägg på sociala medier.

Islamofobiska hatbrott hösten 2023 jämfört med 2022

Polisanmälda brott med ett identifierat islamofobiskt motiv 7 oktober–31 december 2022 respektive 2023.

Om studien

Efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023 och den våldsamma utveckling som följt, har det både i Sverige och internationellt rapporterats om en ökning av såväl islamofobiska som antisemitiska uttryck. I den här promemorian redovisas en sammanställning av hatbrottsmarkerade anmälningar med islamofobiska motiv som anmälts mellan den 7 oktober och 31 december 2023, samt en jämförelse mellan dessa och motsvarande hatbrott som Brå identifierade under samma period 2022. Sammanställningen har tagits fram parallellt med framtagandet av delredovisningen till det regeringsuppdrag Brå fick: att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige.

Fakta om publikationen

Författare: Jon Lundgren

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1189

Tips på andra rapporter