Brås statistiska undersökningar om brott

Ett metodstöd för tolkning av resultat

Det här metodstödet ger en fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott.

Bakgrund

I dag finns tre större återkommande statistiska undersökningar på Brottsförebyggande rådet (Brå): Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som undersöker befolkningen i åldrarna 16–84 år; Skolundersökningen om brott (SUB), som vänder sig till elever i årskurs 9 och Politikernas trygghetsundersökning (PTU), som studerar förtroendevalda i kommun- och regionfullmäktige samt riksdag.

I samband med publiceringen av respektive undersökning publiceras en kvalitetsdeklaration som ger en teknisk beskrivning av datainsamlingen utifrån årsspecifika uppgifter. Det har dock identifierats ett behov av fördjupad kunskap om Brås statistiska undersökningar om brott, kunskap som inte inryms i formatet för nuvarande metodbeskrivningar. Det här metodstödet syftar därför till att ge en teoretisk beskrivning av hur NTU, SUB och PTU är uppbyggda och förankrade i surveymetodologiska studier, för att det ska vara möjligt att ingående redogöra för vilka osäkerhetskällor som förekommer, och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera effekten av dessa. Detta bedöms som viktigt eftersom resultaten från NTU, PTU och SUB används av en mängd olika aktörer, med väldigt olika förkunskaper i statistik, samtidigt som kunskap om metoderna är grundläggande för att kunna förstå och tolka statistik på ett korrekt sätt.

Om metodstödet

Det här metodstödet syftar till att ge en beskrivning av hur undersökningarna NTU, SUB och PTU är uppbyggda, vilka osäkerhetskällor som förekommer, och vilka åtgärder som vidtagits för att minimera effekten av dessa.

För att hjälpa läsaren att sätta osäkerhetskällor i ett sammanhang avslutas metodstödet med ett sammanfattande avsnitt som vägleder läsaren i vad man kan behöva tänka på när man tolkar resultat från en statistisk undersökning, med exempel från NTU.

Metodstödet syftar inte till att vara en manual om hur man genomför en statistisk undersökning om brott, utan beskriver det som är viktigt att känna till om Brås statistiska undersökningar vid tolkningen av resultaten.

Metodstödet avser inte att beskriva brottsutvecklingen eller eventuella orsakssamband. Det görs i stället i separata publikationer, exempelvis Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021.

Fakta om publikationen

Författare: Sara Westerberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1198

Tips på andra rapporter