Kriminalvård 2023 – Fängelse och häkte

Slutlig statistik

Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av
Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och utvecklingen över tid med avseende på antalet personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2023, antalet personer som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2023 samt genomsnittligt antal inskrivna i häkte under 2023.

För att redovisa intagna och övervakade personer används framför allt två mått, dels antalet intagna respektive övervakade under året, dels antalet inskrivna respektive övervakade den 1 oktober. Antalet intagna och övervakade under året beskriver hur många personer som har börjat avtjäna ett fängelsestraff eller en övervakning någon gång under året. Statistiken redovisar då antalet händelser, vilket innebär att en person som har tagits in flera gånger under året räknas flera gånger. Antalet inskrivna och övervakade den 1 oktober beskriver däremot hur många enskilda personer som faktiskt var inskrivna i anstalt eller hos frivården just vid detta datum

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1179

Tips på andra rapporter