Återfall i brott utifrån veckodag för frigivning från anstalt

Den här kortanalysen undersöker om det finns samband mellan veckodag för frigivning från anstalt och återfall i brott.


Veckodagen för frigivning från anstalt har inget samband med återfall i brott

Det är mycket vanligt att personer som dömts för ett brott begår nya brott efter avtjänat straff. Av alla med en så kallad ingångshändelse 2017 återföll 25 procent i brottslighet inom ett år, och efter tre år hade 41 procent återfallit i brott. Med ingångshändelse menas att personen till exempel frigivits från anstalt, skrivits ut från sluten ungdomsvård eller fått andra påföljder genom lagakraftvunnen dom eller beslut av åklagare. Många som återfaller efter frigivning från anstalt gör det redan inom några månader efter att ha lämnat anstalten.

Brå har undersökt om veckodagen för frigivning från anstalt har något samband med återfall i brott. Bakgrunden är att Storbritannien infört en ny lag som möjliggör tidigareläggande av frigivningsdag eftersom man tycker sig se en högre återfallsrisk för personer som friges på fredagar. Flera studier har också visat att vissa typer av brott ökar på helgerna. Under helgen är även tillgängligheten på stöd från myndigheter och andra organisationer lägre än på veckodagar.
Slutsatsen från Brås studie visar dock att i Sverige har veckodagen för frigivning från anstalt inte betydelse för återfall i brott. Det finns således inte någon anledning att se över regelverket kring veckodag för frigivning på samma sätt som man gjort i Storbritannien.

– Eftersom andelen som återfaller i brott efter frigivning från anstalt är stor är det viktigt att undersöka faktorer som skulle kunna påverka återfallsrisken. Även en liten minskning av återfallet innebär såväl ett minskat lidande för individer som stora samhällsekonomiska besparingar, säger Johanna Viberg, utredare på Brå.

Mer om återfall i brott

Brås återfallsstatistik visar att det finns skillnader vad gäller återfall i brott utifrån olika faktorer Statistiken visar bland annat att män återfaller i större utsträckning än kvinnor samt att personer som är 60 år eller äldre återfaller i mindre utsträckning än yngre personer. Vidare ökar andelen personer som återfaller i brott tydligt med antalet tidigare belastningar. Störst andel återfall finns bland dem som lagfördes för narkotikabrott eller tillgreppsbrott.

Andelen som återfaller i brott har varit relativt konstant sett till en tioårsperiod. Mellan åren 2012 och 2021 minskade andelen återfall inom ett år med 2 procentenheter, för både kvinnor och män. Bland dem med kortare utdömda fängelsestraff (två till fyra månader respektive fyra till sex månader) har andelen återfall minskat med 11 respektive 12 procentenheter jämfört med 2012.

Sammanfattning

Den första tiden efter frigivning från anstalt är ofta en kritisk period, och stödinsatser är av vikt för att undvika återfall i brott. Myndigheter och organisationer som kan främja anpassningen till samhället efter frigivningen arbetar dock inte med samma intensitet under helger som under veckodagar. Samtidigt har flera studier funnit att brottsnivåer av olika brott varierar när de studeras i ett veckomönster, och inte sällan är högre på helger. Det är därför rimligt att förmoda att återfallsrisken skulle kunna vara högre på helgen jämfört med övriga veckodagar.

Resultaten i den här kortanalysen visar att fördelningen av frigivningar från anstalt är tämligen jämn över veckans sju dagar, både sett till samtliga frigivningar men även uppdelat på grupper om kön, ålder samt tidigare belastning. När återfall studeras uppdelat på veckodagen för frigivning är andelen i princip lika stor för samtliga dagar. Även när återfall i våldsbrott, narkotikabrott samt tillgreppsbrott studeras separat syns små skillnader mellan veckodagen för frigivning. Ett mycket likartat mönster framkommer i motsvarande analyser av män respektive kvinnor, olika åldersgrupper samt varierande grad av tidigare belastning. Dessa resultat indikerar att dagen för frigivning inte har betydelse för återfallsrisken.

I förhållande till kortanalysens syfte är det dock relevant att studera om det finns skillnader sett till tidpunkten för återfall beroende på vilken dag som frigivning från anstalt skett. Det på grund av att om veckodagen för frigivning har betydelse så är det sannolikt för återfall som sker i nära anslutning till tidpunkten för frigivning. När återfall i generell brottslighet studeras över tid efter frigivning visar resultaten att skillnader veckodagarna emellan på sin höjd är marginella i närtid till frigivningstillfället. Resultaten visar även ett mycket likartat mönster i separata analyser för olika grupper och brottstyper. Skillnaderna som framkommer uppstår heller inte i närtid till frigivningen, och kan därför inte förväntas vara relaterade till frigivningsdagen.

Sammantaget har kortanalysen bidragit med kunskapen att veckodagen för frigivning inte har någon betydelse för återfall i brott i Sverige. Det finns därför inte någon anledning att i Sverige av det skälet se över regelverket kring veckodag för frigivning på samma sätt som man gjort i Storbritannien.

Om kortanalysen

Syftet med den här kortanalysen är att undersöka om det finns samband mellan veckodag för frigivning från anstalt och återfall i brott. Bakgrunden är att Storbritannien infört en ny lag som möjliggör tidigareläggande av frigivningsdag eftersom man tycker sig se en högre återfallsrisk för personer som friges på fredagar, vilket man antar beror på att det är svårare under helgen att få kontakt med instanser som kan hjälpa till med exempelvis arbete, boende och missbruksbehandling. Kortanalysen undersöker även hur fördelningen av frigivningar från anstalt ser ut uppdelat på olika veckodagar.

Det empiriska underlaget utgörs av data från registret över återfall i brott, ett register som Brå upprätthåller. Studiepopulationen är avgränsad till frigivningar från anstalt perioden 2017–2019 och omfattar totalt 31 086 observationer. Statistiska analyser har studerat dels samtliga, och dels olika grupper separat. Grupperna har utgått från kön, ålder och tidigare belastning. Med återfall i brott avses i den här kortanalysen nya lagakraftvunna brott som begåtts inom ett år efter frigivning. Återfall har studerats dels för återfall i generell brottslighet, samt specifikt för återfall i våldsbrott, narkotikabrott samt tillgreppsbrott.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Viberg

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1192

Rapport 2/2024

Tips på andra rapporter